Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Efisoona

Efisoona 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Hegaa gishshau, inttenoo Aihuda gidenna asatoo, taani PHauloosi intte gishshau Kiristtoos Yesuusa qasho asa gididaagee, Xoossaa woossais.
2Xoossai ba aaro kehatettan, taani inttena maaddanaadan, ha oosuwaa taayyo immidoogaa intte loitti siyideta.
3Xoossai ba xuura qofaa taayyo qonccissidi, tana erissiis; erissin taani hegaa qanttan xaafaas.
4Qassi taani xaafidoogaa intte nabbabiyo wode, Kiristtoosa xuuraa taani waata akeekidaakko eranau danddayeeta.
5Beni wode asai he xuura yohuwaa siyibeenna; shin Xoossai hegaa Yesuusi kiittido geeshshatuyyoonne hananabaa yootiyaageetuyyo, Geeshsha Ayyaanan ha77i qonccissiis.
6Xuura yohoi hagaa; Aihuda gidenna asai wonggeliyaa baggaara, Xoossaa anjjuwaa Aihudatuura issippe laattoosona; eti issi asatettan shaahettennan de7oosona; qassi Kiristtoos Yesuusa baggaara Xoossai immana giidoogaa Aihudatuura shaakkoosona.
7Xoossai ba oosuwaa wolqqaa baggaara tau immido aaro kehatettan taani ha wonggeliyau ashkkara gidaas.
8Taani geeshshatu ubbaa giddon laafiyaagaa gidikkokka, Aihuda gidenna asau zawai bainna Kiristtoosa duretettaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa yootiyo ha qaadaa Xoossai taayyo immiis.
9Qassi taani hegan Xoossaa xuura qofaa asa ubbau qonccissa yootana; ubbabaa medhdhida Xoossai ba xuura yohuwaa beni wode ubban gentti wottiis. Xoossai ha77i hegaa woosa keettaa baggaara saluwaa sohuwan de7iya halaqatuyyoonne godatettai de7iyoogeetuyyo zawai bainna ba aadhdhida eratettaa qonccissanau oottiis.
11Xoossai hegaa nu Godaa Kiristtoos Yesuusa baggaara i polido ba merinaa qofaadan oottiis.
12Nuuni Kiristtoosi Yesuusaara issippe gididi, a ammaniyo ammanuwan ammanettidi, ainne yayyennan Xoossaa sintti aadhdhanau danddayoos.
13Hegaa gishshau, taani intteban metootiyoogan intte hirggenna mala, inttena woossais; aissi giikko, taani intte bonchchuwau metootais.
14Hegaa gishshau, taani saluwaaninne sa7an de7iya ammaniya keetta asai ubbai aani sunttettido Xoossaa sinttan gulbbatais.
16Xoossai ba bonchchuwaa daruwaadan, ba Geeshsha Ayyaanan, intteyyo intte garssa asatettan intte minniyo wolqqaa immanaadaaninne, qassi ammanuwaa baggaara Kiristtoosi intte wozanaa ba keetta oottanaadan, taani Xoossaa woossais; qassikka intte xaphuwaa yeddidi, tokettidi siiquwan minnanaadan, Xoossaa woossais.
18Qassi geeshshatu ubbaara Kiristtoosa siiqoi ai keena aahokko, adussakko, xoqqakkonne ciimmakko eriyo wolqqaa intte demmanaadan, taani Xoossaa woossais.
19Eratettaappe aadhdhiya Kiristtoosa siiquwaa intte eranaadaaninne qassi Xoossaabaa gidiya ubbaban intte poli kumanaadan, taani Xoossaa woossais.
20Simmi nu giddon oottiya ba wolqqaa baggaara nuuni woossiyoobaa woi qoppiyoobaa ubbaappe keehi darissi oottanau danddayiya Xoossaayyo, woosa keettaaninne Kiristtoos Yesuusan ubba wode merinaappe merinaa gakkanaassi bonchchoi gido. Amin77i.