Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Efisoona

Efisoona 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Simmi Xoossai siiqiyo naatudan, a milatite.
2Qassi Kiristtoosi nuna siiqidi, ba huuphiyaa Xoossaayyo sawuwaa tonggu giya yarshsho oottidi immidoogaadan, inttekka siiquwan de7anau bessees.
3SHin geeshshatuyyo bessiyaagaadan, intte giddon shaaramuxiyoogeenne tunatetta ubbai, woi miishsha amottiyoogee mulekka siyettoppo.
4Yeellayiyaabainne eeyya haasayai woi pattenna qiree intteyyo bessennabaa gidiyo gishshau, intte matan mulekka de7oppo; intte hegaa ubbaa aggidi, Xoossaa galatanau bessees.
5Hagaa erite; ooninne shaaramuxiyaagaa woi tunabaa oottiyaagaa, woi miishsha amottiyaagaa gidikko, Kiristtoosa kawotettaanne Xoossaa kawotettaa laattanau danddayenna; miishsha amottiyoogee eeqau goinniyoogaappe dummatenna.
6Inttena ooninne pattenna haasayan cimmoppo; aissi giikko, hagaa gaasuwan Xoossaa hanqqoi azazettenna asaa bolli yaana.
7Simmi hegaa mala asaara zuppetoppite.
8Aissi giikko, kase intte xuman de7ideta; shin Godaa baggaara ha77i poo7uwan de7eeta; poo7uwan de7iya asaadan poo7uwan hemettite.
9Aissi giikko, poo7oi lo77otettaa, xillotettaanne tumatettaa ubbaa aifees.
10Godaa ufaissiyaabai aibakko tamaarite.
11Go77i bainna xuma oosuwaa qonccissi bessiteppe attin aara walahettoppite.
12Eti geeman oottiyoobaa harai atto haasayiyoogeekka pokkees.
13SHin ubbabai poo7uwaa kiyiyo wode, qoncciyan beettana; aissi giikko, qoncciyan beettiya ubbabai poo7o.
14Hegaa gishshau, “Xiskkiyaagoo, beegotta; haiquwaappekka dendda; Kiristtoosi neeyyo poo7issana” yaagees.
15Simmi intte waani de7iyaakko akeekite; aadhdhida eratettaara de7iya asadan de7iteppe attin, aadhdhida eratetti bainna asadan de7oppite.
16Wodee iita gidiyo gishshau, intte lo77o wodiyaa coo xaissoppite.
17Hegaa gishshau, Godai koyiyoobai aibakko akeekiteppe attin, eeyyoppite.
18Qassi inttenan Geeshsha Ayyaanai kumoppe attin, inttena bashshiya woiniyaa giyo eessaa uyidi mattottoppite.

19Mazamuriyaa yettan, galatiiddi yexxiyoogaaninne ayyaana yettan issoi issuwaara haasayite; qassi galatiyo yettaaninne mazamuriyaa yexxiyoogan intte wozanan Godaa galatiiddi yexxite.
20Nu Godaa Yesuus Kiristtoosa sunttan, Aawaa Xoossaa ubbabau ubba wode galatite.
21Kiristtoosayyo yayyiiddi, issoi issuwaayyo haarettite.
22Maccaasatoo, Godaayyo haarettiyoogaadan, intte azinatuyyo haarettite.
23Aissi giikko, Kiristtoosi qassi woosa keettaayyo huuphe gidiyoogaadan, azinaikka ba maccaaseeyyo huuphe; qassi Kiristtoosi ba huuphen, ba bollaa gidiya woosa keettaa ashshiyaagaa.
24SHin woosa keettai Kiristtoosayyo haarettiyoogaadan, maccaasai qassi bantta azinau ubbaban haarettanau bessees.
25Azinatoo, Kiristtoosi woosa keettaa siiqidi, ba huuphiyaa ayyo immidoogaadan, inttekka intte maccaasata siiqite.
26I woosa keettaa ba qaalaaninne haattan meecci geeshshidi, Xoossaayyo dummayanau hagaa oottiis.
27Kiristtoosi woosa keettaa qiti woi kul77i woi hegaa milatiyaabi bainnan, a kumetta bonchchuwaara geeshshanne borettennaagaa oottidi, ba huupheyyo shiishshanau koyiis.
28Simmi qassi azinai ba maccaasiyo ba bollaadan siiqanau bessees; ba machchiyo siiqiyaagee bana siiqees.
29Aissi giikko, ba bollaa ixxiya asi mulekka baawa; shin Kiristtoosi woosa keettaa miziyoogaadaaninne naagiyoogaadan ooninne ba bollaa mizeesinne naagees.
30Aissi giikko, nuuni a bollaa shaaho.
31Xoossaa maxaafai yaagees; “Hegaa gishshau, attumaagee ba aawaanne ba aayyiyo aggi bayidi, ba machcheera issippe de7ana; eti naa77aikka issi asho gidana” yaagees.
32Ha xuurai wolqqaama tumatetta; shin taani hagee Kiristtoosabaanne woosa keettaabaa yootees yaagais.
33Gidikkokka, qassi intte huuphiyan huuphiyan intte maccaasaa intte huuphedan siiqanau bessees; maccaasa ubbaikka bantta azinaa azinaa bonchchanau bessees.