Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛfɛsɛdeↄ

Ɛfɛsɛdeↄ 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nɛ́ↄ, naa Diiwa guu àli á de ń á dao yãma, asa bee mɛ́ maa.
2Àli á de ń á dao kpɛla, kɛ́ àↄ aafia, í gɛ̃gɛ̃ dṹniau. Yã́ pↄ́ Lua dìlɛ ń lɛgbɛ̃ao sɛ̃́ian we.
4Maeↄ sↄ̃ ásuli á nɛ́ↄ pↄ fɛ̃o. Àli ń toto, íli lɛdamá Dii gbɛ̃́ↄ nɛgwaa ũ.
5Zↄↄ, àli á dṹnia la diiↄ yãma ń nↄ̀sɛmɛndoo ń vĩao ń lualuao, lá Kilisi álɛ kɛɛ̀wa.
6Ásuli zĩ ↄkunwɛiana kɛnɛ́o. Àli Lua pↄeã kɛ ń nↄ̀sɛpuao Kilisi zↄↄ ũ.
7Àli zĩkɛ ń ãiao, lá Dii álɛ kɛɛ̀wa, i kɛ gbɛ̃nazĩna no.
8Àↄ dↄ̃ kɛ́ Dii a baade maakɛa fĩaboɛ̀, zↄ ge wɛ̃́ɛ.
9Diiↄ sↄ̃ àli kɛnɛ́ màa lↄ. À yãpãsĩ'oanɛ́ tó. Àↄ dↄ̃ kɛ́ ampiↄ ń ápiↄ píi, á Dii ku musu, ìli gbɛ̃e zãboo.
10Yã́ pↄ́ gↄ̃̀n kɛ: Àↄ gbãa naa Diiwa guu ń aà iko gbãa zↄ̃ↄo.
11À gↄ̃kɛbↄ pↄ́ Lua kpàwáↄ da píi, kɛ́ à e zɛ gíũgiũ, í Ibiisi dↄfↄ̃.
12Asa i kɛ gbɛ̃nazĩnaↄ wálɛ dɛ̃ɛkańnↄo, sema nisĩn vãi pↄ́ kú musuↄ. Aa dɛ dṹniaɛ bee gusia kiblenaↄ ũ ń ń mideↄ ń ń ikodeↄ.
13Ayãmɛto àↄ gↄ̃kɛbↄpiↄ kũa píi, kɛ́ à fↄ̃ zɛ gi gↄↄ vãi zĩ́, í gↄ̃ zɛa gíũgiũ apii kɛ láaa gbɛa.
14Àↄ zɛa gbãa, í sĩana dↄ ápi asana ũ, í yã́zɛde da mↄ̀ ula ũ.
15À kɛa na ń Luao baokpaa ãia kpa kyale ũ,
16íↄ luanaaikɛa kũa sɛ̀ngbao ũ gↄↄpii, kɛ́ à fↄ̃ zɛzↄ̃ Setãu kagbaↄnɛ píi.
17À suabaa si kpa mↄ̀ fùa ũ, íↄ Lua yã́ pↄ́ dɛ aà Nisĩna fɛ̃nda ũ kũa.
18Àliↄ wabikɛ gↄↄpii, íↄ Lua dↄnlɛ gbɛa yã́pii guu ń aà Nisĩna dↄaaaɛ́o. Àli a itɛ̃kɛ ń mɛna zↄ̃ↄo, íↄ wabikɛ Lua gbɛ̃́ↄnɛ píi.
19À wabikɛmɛɛ sↄ̃, kɛ́ tó málɛ yã'o, Lua ma gba lɛ́ mà a bao asii onɛ́ sↄ̃̀deedeesai.

20Baonapi yã́i má dɛ kↄ́ↄ pↄ́ wa dàkpɛu ũ. Àↄ wabikɛmɛɛ mà kpa sↄ̃̀deedeesai, lá à kũ̀ mà owa.
21Wá gbɛ̃do yenzide Tisiki, Dii zĩkɛnnáaide, a ma yã́ↄ píi baokpaɛ́, kɛ́ à e àↄ ma kua dↄ̃.
22Ma aà zĩ̀wá, kɛ́ aà wá kua oɛ́ɛ, á nↄ̀sɛ i níni.
23Mae Lua ń Dii Yesu Kilisio wá gbɛ̃́ↄ gba aafia, aa ń yeakↄ̃i kã́fĩnɛ́ ń ń Lua náai pↄ́ aalɛ kɛo.
24Lua gbɛ̃kɛkɛ gbɛ̃́ pↄ́ ye wá Dii Yesu Kilisizi láasaiↄnɛ ḿpii.