Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Ɛfɛsɛdeↄ

Ɛfɛsɛdeↄ 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lá á dɛ Lua nɛ́ yenzideↄ ũ, à aà ↄlɛsɛ́.
2Lá Kilisi yewázi à gì a wɛ̃nii wá yã́i sa'obↄ pↄ́ a gĩ ì kɛ Luaɛ na ũ, à to yeakↄ̃i dↄaaɛ́ màa sↄ̃.
3Lá á dɛ Lua gbɛ̃́ↄ ũ, i kũ wà káaluakaa ń dↄ́ɛ'ĩi bui píio ń bĩikɛao ma dↄ á lɛ́u bauo.
4Wisaiyã'oa ń yãdↄↄsai oao ń faai bɛ̃̀ɛ boao maaánↄo lↄ, sema sáau yã́.
5Àↄ dↄ̃ sã́asã kɛ́ káaluae ge dↄ́ɛ'ĩidee ge bĩidee a kpala pↄ́ bↄ̀ Lua kĩ́i ble ń Kilisioo. Pↄ́ pↄ́ gbɛ̃́ lɛ́ a bĩikɛ gↄ̃̀ aà dii ũ.
6Ásu to gbɛ̃e á sã́sã ń yãpã giioo. Yã́ bee taaↄ mɛ́ a to Lua pↄkũmabↄbↄ a yãdansaiↄwa.
7Á bàa su àↄ kúńnↄo.
8Á kú yãa gusiau, tiasa naa Diiwa guu á kú gupuau. Àↄ ku gupua gbɛ̃́ↄ ũ,
9asa gupua ì maa bui píi inɛ́ ń yã́zɛdeo ń sĩanao.
10À yã́ pↄ́ ì ka Diigu dada.
11Á baa su àↄ kú ń gusia yãkɛa pↄ́ lí kã́fĩakɛnɛ́oo. À bↄ yã́ beeↄ kpɛ wɛliwɛ.
12Baa yã́ pↄ́ gbɛ̃́piↄ ì kɛ asii guu oaá wíyãɛ.
13Tó wà bↄ̀ yã́ kpɛ gupuau, wì a sã́asã dↄ̃,
14asa pↄ́ pↄ́ bↄ̀ gupuau gↄ̃̀ gupua pↄ́ ũɛ. A yã́i tò wì mɛ: I'ona vu fɛlɛ bↄ gɛↄ guu, Kilisi i gupunɛ.
15Àↄ á táa'ozɛ dↄ̃ maamaa. Ásu àↄ dɛ sↄũↄ ũo, sema ↄ̃nↄnaↄ.
16Àli yã́ pↄ́ Lua a zɛbↄ̀ɛ́ kɛ, asa gↄↄɛ beeↄ maao.
17Ayãmɛto ásu àↄ sↄũo, àↄ dↄ̃ lá Dii pↄeã dɛ.
18Ásu àↄ kú ń wɛ̃dɛkɛaoo, ì lalasizĩmáɛ. À to Lua Nisĩna paɛwá,

19í faaibo ń kↄ̃o ń soũo ń Lua táasilɛao ń lɛ pↄ́ Lua Nisĩnapi ì daɛ́o. À lɛsi, í Dii táasilɛ á sↄ̃ guu,
20íↄ Mae Lua sáaukpa gↄↄpii yã́pii guu ń wá Dii Yesu Kilisi tↄ́o.
21À misiilɛkↄ̃ɛ Kilisi vĩa pↄ́ á vĩ yã́i.
22Nↄɛↄ, á baade lí misiilɛ a zã́ɛ lá i kɛ Diiɛwa.
23Asa gↄ̃ɛ mɛ́ nↄɛ mi ũ, lá Kilisi dɛ a gãlide pↄ́ dɛ a mɛ ũↄ mi ũ an Suabana ũwa.
24Lá gãlidepiↄ ì misiilɛ Kilisiɛ, màa sↄ̃ nↄɛↄ baade lí misiilɛ a zã́ɛ yã́pii guu.
25Gↄ̃ɛↄ sↄ̃, á baade líↄ ye a nazi, lá Kilisi ye a gãlideↄzi à gì a wɛ̃nii ń yã́iwa.
26À ń gbãsĩ wòlo da'ilɛkɛa guu ń yã́ pↄ́ aa òo, ↄ̃ aa gↄ̃̀ aà pↄ́ ũ,
27kɛ́ à ń kpán'aɛkɛ ń gawio tèbatebasai, yuunkasai, sãasai, gbãsĩsai, tàaesai.
28Màa à kũ̀ gↄ̃ɛↄ baade àↄ ye a nazi lá azĩa mɛwa. Gbɛ̃́ pↄ́ ye a nazi ye azĩai.
29Gbɛ̃e líↄ za azĩa mɛuo. Ì blɛ kpawà, ì laaidↄwà, lá Kilisi ì kɛ a gãlideↄnɛwa,
30kɛ́ wá dɛ aà mɛguↄ ũ yã́i.
31Ayãmɛto gↄ̃ɛ ì go a de ń a daowa, ì na a nawa, aaì gↄ̃ lán sàwakula ń gbalaowa.
32Yã́ gbia ulɛa yã́pi guu, mɛ́ má è a dɛ Kilisi ń a gãlideↄ yã́ ũ.
33Ń beeo a dɛ á yã́ ũ sↄ̃. Á baade líↄ ye a nazi lá azĩawa. Nↄɛ sↄ̃ aàli a zã́ yãda.