Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Efɛsi Kaane

Efɛsi Kaane 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nanara, ɛ to findixi Ala xanuntenne nan na, ɛ Ala raliga,
2ɛ sigan ti xanuntenyani alo Alaa Muxu Sugandixina en xanuxi kii naxan yi, a yi a yɛtɛ fi en ma fe ra, a liga alo saraxa baxina Ala xa, naxan gan xiri rafan a ma.
3Koni yanga suxun nun fe xɔsixine nun milan nama lu ɛ yɛ, e fe yɛtɛɛn nama fala mumɛ, alo a lan yama sariɲanxini kii naxan yi.
4Ɛ mɔn nama fe xɔsixine nun xaxilitareya falane nun yagitareya falane ti. Ne mi daxa koni fɔ barika birana.
5Amasɔtɔ ɛ xa ito kolon yati, fa fala muxun naxan yanga suxun nun fe xɔsixine nun milɛ feene ligama, na sese mi kɛɛn sɔtɔma Ala nun a Muxu Sugandixina mangayani. Amasɔtɔ milɛn findixi se batun nan na alo suxure kiina.
6Ɛ nama tin muxu yo xa ɛ mayenden fala fuune xɔn, amasɔtɔ Alaa xɔlɔn fama fala suxutarene xili ma na fe sifane nan ma fe ra.
7Nanara, ɛ nama basan ne ra.
8Amasɔtɔ ɛ tan fan yi luxi nɛn alo dimina koni iki ɛ bata lu alo kɛnɛnna Marigin barakani. Nayi, ɛ sigan ti alo kɛnɛnna muxune.
9Amasɔtɔ fe faɲin sifan birin nun tinxinyaan nun ɲɔndin fama kɛnɛnna nan xɔn.
10Ɛ feene fɛsɛfɛsɛ ɛ Marigin nafan feen kolon.
11Ɛ fefe nun dimin kɛwanla fe fuune nama malan, koni fɔ ɛ xa e ramini kɛnɛnna nin.
12Amasɔtɔ muxune feen naxanye ligama wundoni, hali ne falan gbansanna mayagi.
13Koni kɛnɛnna na sɔnna naxan birinye makɛnɛn, ne yigbɛma nɛn.
14Amasɔtɔ naxan birin na yigbɛ, na bata lu kɛnɛnni. A falaxi na nan ma, a naxa, “Ɛ tan naxanye xima, ɛ xulun, ɛ keli faxa muxune tagi, nayi Alaa Muxu Sugandixina ɛ luma nɛn kɛnɛnni.”
15Nayi, ɛ a liga ɛ yeren ma ɛ sigati kiini, ɛ nama lu alo fe kolontarene, koni alo fe kolonne.
16Ɛ fɛrɛn fen waxatine ma, amasɔtɔ waxatini itoe mi fan.
17Nanara, ɛ nama findi xaxilitarene ra, koni ɛ kata Marigin sagoon kolon feen na.
18Ɛ nama lugo dɔlɔn na, amasɔtɔ xurutareyaan nan na ra, koni ɛ lugo Alaa Nii Sariɲanxin na.

19Nba, ɛ falan ti ɛ bode xa Yaburi falane nun bɛtine nun Ala tantun sigi sariɲanxine yi, ɛ bɛtin ba Marigin xa, ɛ yi a tantun ɛ bɔɲɛn birin na!
20Ɛ barikan bira Fafe Ala xa seen birin ma fe yi waxatin birin en Marigi Yesu Alaa Muxu Sugandixin xinli.
21Ɛ xuru ɛ bode ma Alaa Muxu Sugandixin yɛɛragaxuni.
22Ɲaxanle, ɛ xuru ɛ xɛmɛne ma alo ɛ a ligama Marigin xa kii naxan yi.
23Amasɔtɔ xɛmɛn nan ɲaxanla xunna ra, alo Alaa Muxu Sugandixin dɛnkɛlɛya yamaan xunna ra kii naxan yi, naxan luxi alo a fati bɛndɛna, a naxan nakisixi.
24Ɲaxanle lanma nɛn e yi xuru e xɛmɛne ma feen birin yi alo dɛnkɛlɛya yamaan xuruxi Alaa Muxu Sugandixin ma kii naxan yi.
25Xɛmɛne, ɛ fan xa ɛ ɲaxanle xanu alo Alaa Muxu Sugandixin bata dɛnkɛlɛya yamaan xanu kii naxan yi, a yi a yɛtɛ fi e fe ra,
26alogo a xa e rasariɲan, a yi e rafixa igen nun fala xuiin xɔn,
27alogo a xa e ti a yɛtagi yama nɔrɔxin na, alo lɔxɔ yo mi dugin naxan na, a mi yiɲɔrɔnmɔnxi, fɛ yo mi a ra koni yama sariɲanxin na a ra fɛtareyani.
28Xɛmɛne lan e xa e ɲaxanle xanu na kii nin alo e yɛtɛ gbindina. Xɛmɛn naxan a ɲaxanla xanuma, na bata a yɛtɛ xanu.
29Muxu yo munma a yɛtɛ fati bɛndɛn naɲaxu singen. Koni a a dɛgema nɛn ki faɲi, a yi a masuxu alo Alaa Muxu Sugandixin dɛnkɛlɛya yamaan masuxuma kii naxan yi
30amasɔtɔ a fati bɛndɛn yirene nan en tan na.
31Kitabun naxa, “Nanara, xɛmɛna a nga nun a fafe beɲinma, a yi a maso a ɲaxanla ra, e findi fati bɛndɛ kedenna ra.”
32Wundo gbeen nan ito ra, koni n na Alaa Muxu Sugandixin nun dɛnkɛlɛya yamaan nan ma fe falama.
33Koni ɛ fan birin xa ɛ ɲaxanla xanu alo ɛ yɛtɛna, ɲaxanla fan yi a xɛmɛn binya.