Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Anuki - Emos

Emos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Tami iiyawogha wawaya wiikanighughuvidi kwiitutugudadi bi kwiimatipo da wawaya moyamoyakidi yami kubura kamone konakasiwiiberodi, na mmko kowaiyaneni.
5Tami kokayokayoveni da wiiyawiitaveyana gabudarina da gabudara kabikabikuwayidi porayidi sinakovi yaiyainagha da kam konigimona magha da gimogimona damdi koniyabedi. Bi gewiisuwone kam miisanidi kogeeyana wapawapa, kam kokabiyawa wapawapa, bi yadi vita koruba wapawapa da gimogimona damdi kwiiyabedi.
6Tami kam bowadi da miisedi kowamira bi kwiigimona. Bi wawaya moyamoyakina iiyabo kana pagiri geinasarobina kobera da yami bagubagurana, bagune sawarina miisanina gisina, ware mane pinimaruruna tana bo kaye tourababara miisanina naboni.
7Yawe God wiisuwona maragasina ibera touna wosina kana waghawaghae, noko waghawaghana meko Isrel damdi sakabikabikarawayeni, na iwona bo, “Tagu gemeyani nokodi bera beroberodi kobera na aninuwawapidina.”
10Tagu kabikwarakwara ghamana anaveremi na yami poragha sinakovi, wasadi na konaduudu, yami nuwamiise taworidi konakabitoura bi konasiyasiyapa. Bi dogudogu garadi konikote da yami wiinuwabero matakirina kiiravine na gayamimi konamura. Anaberam da kunadou ware natunuwam iyarabobona naboni. Noko duuduna patana inanono da damone na wiisuwona nuwapoya kiitowana.