Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Amos

Amos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
4Dengngen yo na, dakayo ay mamalpaligat ya mangoskos si nabiteg ya odom ay kaseseg-ang isnan ili.
5Kanan yo, “Makdeng koma nan masilsilibraran ay fiesta ya agew ay pan-illengan ta man-ilako kami kasin si bakakew. Pakitkittoyen mi din salopan, ingina mi din lako mi ya sowitiken mi din manlako sin iyat mi ay mantimbang.
6Nangina met laeng di pangilako mi sin magay silbi na ay bakakew. Di pantongpalana et mabalin mi ay lakoan din nabiteg tan adi dan makabayad sin otang da, olay din kababaan ay otang ay kaman owat lakon di sinilas.” Say kanan yos nemnem yo.
7Isonga si Yahweh ay it-it-ek din polin Jacob yan kinwani na ay nangisapata, “Polos ay magay liw-ak sin olay sino ay inamag da ay lawa.”