Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Amos

Amos 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Long samting olsem driman Bikpela i soim mi wanpela basket ol planti kain gutpela kaikai i pulap long en.
2Na Bikpela i askim mi olsem, “Amos, yu lukim wanem samting?” Na mi tokim em, “Mi lukim wanpela basket i gat planti gutpela kaikai i pulap long en.” Orait Bikpela i tokim mi gen olsem, “Taim bilong mi bagarapim ol manmeri bilong mi Israel, em i kamap pinis olsem taim i kamap bilong ol man i kaikai ol dispela kaikai i mau pinis. Nau bai mi mekim save long ol. Mi no inap senisim tingting bilong mi gen.
3Long dispela taim ol manmeri i stap long haus king bai ol i no ken singsing moa. Bai ol i wok long krai tasol. Na bodi bilong ol man i dai pinis bai i slip i stap nabaut long olgeta hap. Taim ol i tromoi ol bodi i go ausait bai ol man i no mekim wanpela tok.”
4Yupela ol Israel i save daunim ol arapela man i sot long ol samting na yupela i laik bagarapim ol rabisman i stap long kantri bilong yupela yet, yupela harim.
5Yupela i save toktok long yupela yet olsem, “Mipela i laik bai ol dispela bikpela de bilong lotu i mas pinis kwik, na bai mipela i ken i go putim ol kaikai bilong mipela long maket na ol man i ken baim. Wanem taim bai de Sabat i pinis? Mipela i laik hariap i go long maket na salim ol kaikai samting bilong mipela. Olsem bai mipela i ken putim pe i go antap, na mipela i ken yusim ol mak giaman na wokim skel bilong trikim ol man i baim ol dispela samting.
6Bai mipela i ken salim ol wit nogut na kisim bikpela pe. Bai mipela i painim wanpela man i rabis tru, na i no gat mani inap long bekim liklik dinau mipela i bin givim long em, olsem pe bilong baim su tasol. Na bai mipela i holimpas em na mekim em i kamap wokboi nating bilong narapela man. Na dispela man i ken givim mani long mipela bilong bekim dispela dinau mipela i bin givim long dispela rabisman.
7Bikpela, em God bilong Israel, em i promis pinis olsem, “Mi no ken lusim tingting long ol dispela pasin nogut bilong yupela Israel.
8Olsem na bai mi mekim graun i guria na olgeta man bilong dispela kantri bai i pret nogut na i krai nabaut. Olgeta hap bilong dispela kantri bai i guria nogut. Bai graun i kalap antap na i pundaun gen olsem tait i mekim wara Nail long Isip i solap na bihain em i slek gen.
9Long dispela taim bai mi mekim san i go daun long belo kaikai stret, na bai tudak i karamapim graun long taim bilong biksan yet. Mi God, Bikpela mi tok olsem.
10Bai mi mekim ol bikpela de bilong lotu i kamap olsem taim bilong sori bilong man i dai pinis. Bai mi senisim ol singsing amamas bilong yupela na ol bai i kamap singsing bilong bel hevi. Bai yupela i bel hevi na i krai, olsem papamama i gat wanpela pikinini man tasol, na em i dai. Na tupela i pasim klos bilong sori na rausim olgeta gras long het bilong tupela, bilong makim sori bilong tupela. Na bai mi mekim yupela i bihainim wankain pasin tasol. Dispela taim nogut bai i givim bikpela hevi tru long yupela inap long taim nogut i pinis.”
11God, Bikpela i tok moa olsem, “Bihain bai mi mekim bikpela hangre i kamap long kantri bilong yupela. Na bai olgeta manmeri i hangre tru, tasol bai ol i no hangre bilong kaikai. Na bai nek bilong ol i drai, tasol bai ol i no laik dring wara. Long wanem, dispela hangre i no bilong kaikai na wara. Ol bai i hangre tumas long harim tok bilong mi tasol. Mi God, Bikpela mi yet mi tok olsem.
12Ol dispela manmeri bai i gat laik bilong kisim tok i kam long mi Bikpela, na bai ol i wokabaut nabaut na painim tok bilong mi long olgeta hap. Tasol bai ol i no inap kisim.
13Long dispela taim ol naispela yangpela meri na ol strongpela yangpela man bai i ai raun na pundaun, olsem ol manmeri i dai tru long wara.
14Sampela manmeri i save mekim ol promis long nem bilong ol giaman god bilong Samaria. Ol i save tok olsem, ‘Tru antap long nem bilong god bilong taun Dan,’ na ‘Tru antap long nem bilong god bilong taun Berseba.’ Olsem na ol dispela manmeri bai i dai na bai ol i no inap kirap gen.”