Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À ma kɛa kɛ lá mi Kilisi kɛa kɛwa.
2Ma á sáaukɛ̀ kɛ́ ma yã́ dↄágu yã́pii guu, mɛ́ á kɛ̀tokↄ̃ɛ pↄ́ má dàɛ́ↄ kũa.
3Má ye àↄ dↄ̃ kɛ́ Kilisi mɛ́ gↄ̃ɛ píi mi ũ, gↄ̃ɛ mɛ́ nↄɛ mi ũ, mɛ́ Lua mɛ́ Kilisi mi ũ.
4Gↄ̃ɛ pↄ́ lɛ́ wabikɛ ge àlɛ ãnabikɛkɛ ń pↄ́o kua a miwa lɛ́ a mi kpɛbↄɛ.
5Nↄɛ pↄ́ lɛ́ wabikɛ ge àlɛ ãnabikɛkɛ pↄ́kummusukɛsai lɛ́ a mi kpɛbↄɛ, a dɛ lá à mipoloobòwaɛ.
6Tó nↄɛ i pↄ́kummusukɛo, aà a mi kɛ̃ɛlɛ. Lá mikɛ̃ɛlɛa ge miboa dɛ nↄɛɛ wí ũ, aà pↄ́kummusukɛ.
7I kũ gↄ̃ɛ pↄ́kummusukɛo, kɛ́ a dɛ Lua taa ń aà gawio ũ yã́i. Nↄɛ sↄ̃, ↄ̃mɛ gↄ̃ɛ gawi ũ.
8Asa Lua i gↄ̃ɛ bↄ nↄɛ kĩ́io, nↄɛ a bↄ̀ gↄ̃ɛ kĩ́i.
9I gↄ̃ɛ kɛ nↄɛ yã́io, nↄɛ a kɛ̀ gↄ̃ɛ yã́i.
10Bee yã́i ń malaikaↄ yã́o sema nↄɛ lí pↄ́kummusukɛ a zã́ iko seela ũ.
11Yã́pi guu naa Diiwa nↄɛ mɛ́ gↄ̃ɛ ũ, gↄ̃ɛ mɛ́ nↄɛ ũ.
12Asa lá nↄɛ bↄ̀ gↄ̃ɛ guu, màa lↄ gↄ̃ɛ ì bↄ nↄɛ guu, mɛ́ pↄ́pii bↄ̀ Lua kĩ́iɛ.
13À wɛ́tɛ yã́pizi à gwa. Nↄɛ wabikɛa pↄ́kummusukɛsai maaa?
14Á dↄ̃ ázĩawa kɛ́ mikã gbã̀a dɛ gↄ̃ɛɛ wí ũ,
15ãma tó nↄɛ vĩ, a dɛɛ̀ gawi ũɛ. Asa Lua mikã kpà nↄɛwa à kuaàla.
16Tó gbɛ̃e ye lɛkpaakɛ, aàↄ dↄ̃ kɛ́ wápiↄ ń Lua gãlideↄ píi, bee bàasio wá yãpãle kũao.
17Yã́ pↄ́ má ye daɛ́ tia guu, má á sáaukpao, asa á kↄ̃kãaa ì vãi iɛ́ dɛ maala.
18Sɛ̃́ia má mà, tó a á gãli kã̀aa, i bↄ kↄ̃ kpɛ gã ń gãoɛ. Ma yã́pi sì yↄↄ.

19Sema kↄ̃kpaalɛa àↄ kú á guu, kɛ́ sĩandeↄ e bↄ gupuau.
20Tó a kãaa, i kɛ Dii blɛ ↄ̃ ili bleo,
21asa á baade ì wã àↄ a pↄbleɛ. Nↄa ì gbɛ̃eↄ dɛ, wɛ̃ ì gbɛ̃eↄ dɛ.
22Á bɛ vĩ à pↄbleu à imiuo lé? Ge i saka Lua gãlideↄgu à wida pↄesaideↄwa yã̀? Má oɛ́ kpelewa ni? Má á sáaukpa yã̀? Má á sáaukpa yã́ bee musuo.
23Yã́ pↄ́ má mà Diiwa má dàɛ́n kɛ: Zĩ́ pↄ́ wa Dii Yesu kpámá, a gwãasĩna ↄ̃ à kàa sɛ̀
24à Lua sáaukpà a ɛ̀'ɛ, ↄ̃ à mɛ̀ bee dɛ a mɛ pↄ́ á kpá wá yã́i ũɛ, wàliↄ bee kɛ a yã́ dↄawágu yã́i.
25Màa lↄ kɛ́ aa pↄblè aa làa, à imibↄ sɛ̀ à mɛ̀, Luabaakuańnↄ tia a au sabai ↄ̃n ípi ũ. Tó wálɛ mi, wàliↄ mi a yã́ dↄawágu yã́i.
26Asa tó a kàapi sò, mɛ́ a ípi mì, álɛ Dii ga baokpa e àↄ gɛ́ mↄ́iɛ.
27Ayãmɛto tó gbɛ̃́ kàapi sò mɛ́ à Dii ípi mì kàa ń ípio yãdasai, à tàaekɛ̀ Diiɛ aà mɛ ń aà auo yã́ musu.
28Baade azĩa yã́ gwagwa, i gbasa kàapi só, i ípi mi,
29asa tó gbɛ̃́ sò mɛ́ a mì mɛpi gbadↄ̃sai, à yãdà azĩalaɛ.
30Bee yã́i gyãeↄ ń yɛ̃̀ɛɛsaideↄ dasi á guu, mɛ́ gbɛ̃́ pↄ́ gɛ̀ gɛ́kĩiↄ fàao.
31Tó wa wázĩa yã́ gwàgwa, Dii a wá tàae eo.
32Ì wá tàae e, ì wá toto, kɛ́ yã́ su zↄ̃lɛwá ń dṹniaoo yã́iɛ.
33Ayãmɛto ma gbɛ̃́ↄ, tó a kãaa álɛ Dii blɛ ble, àli kↄ̃ dã́.
34Tó nↄa lɛ́ gbɛ̃dɛ, aà pↄble bɛ, kɛ́ á kↄ̃kãaa su yã'iɛ́o yã́i. Má yã́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ bↄↄlɛkɛɛ́, tó ma mↄ.