Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ↄ, mi fↄ̃ yã'òɛ́ lá mi o gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna dↄaaanɛ́ↄnɛwao, ↄ̃ má òɛ́ lán dṹnia gbɛ̃́ↄwa, asa nɛ́tɛ̃naↄn á ũ naa Kilisiwa.
2Vĩ má kpàwá, i kɛ blɛ yↄ̃unde no, asa i ka gĩao. Baa e tia i kao,
3asa dàadeↄn á ũ e tia. Lá á zakↄ̃u, mɛ́ á yãkele vĩ, dàadeↄn á ũo lé? Á dàa mɛ́ dↄaaaɛ́.
4Kɛ́ á gbɛ̃e mɛ̀ a zɛmanↄ, mɛ́ gbɛ̃pãle mɛ̀ a zɛ ń Apolooo, á kú ń ázĩa dàaon weo lé?
5Dén Apoloo? Dén mapi? Zĩkɛnaↄn wá ũ, ↄ̃ a Kilisi náaikɛ̀ wá sabai. Wá baade lɛ́ zĩ pↄ́ Dii dàɛ kɛɛ.
6Ma pↄtↄ̃̀, Apoloo ikàwà, ↄ̃ Lua tò à gbã̀.
7Beewa pↄtↄ̃na ń ikawanao dɛ pↄe ũo, sema Lua pↄ́ tò à gbã̀.
8Pↄtↄ̃na ń ikawanao sáaɛ. An baade a ài'e a zĩ lɛ́uɛ.
9Zĩdoũkɛnaↄn wá ũ ń Luao. Lua bugbɛn á ũ, Lua kpɛ́n á ũ.
10Gbɛ̃kɛ pↄ́ Lua kɛ̀mɛɛ mɛ́ tò ma ɛ̃ kpàlɛ lán ɛ̃bon gↄ̃idewa, ↄ̃ gbɛ̃pãle mↄ̀ lɛ́ kpɛ́pi bo. Baade laaidↄ a kpɛ́ boawa,
11asa gbɛ̃e a fↄ̃ ɛ̃e kpálɛ lↄo, sema ɛ̃ pↄ́ kpálɛa Yesu Kilisi ũ kↄ̀ bàasio.
12Tó gbɛ̃́ kpɛ́pi dↄ̀ ń vuao ge ã́nusu ge gbɛ̀ bɛɛɛde ge tó a dↄ̀ ń lío ge zàa ge sɛ̃,
13baade zĩ sĩana a bↄ gupuau. Wa e yã́kpalɛkɛgↄↄzĩ, asa gupi a dↄ ń tɛ́oɛ, mɛ́ wa baade zĩ taa gwa tɛ́pi guu.
14Tó gbɛ̃́ zĩ pↄ́ a kɛ̀ bↄ̀ tɛ́kũsai, ade a ài'e.
15Tó gbɛ̃́ zĩ tɛkũ̀, a músi e, ade i bↄ ↄgii lá wì bↄ tɛ́uwa.
16Á dↄ̃ Lua kpɛ́n á ũ Lua Nisĩna kú á guuo lé?
17Tó gbɛ̃́ Lua kpɛ́pi ↄ̃̀ↄkpà, Lua a ade ↄ̃̀ↄkpa sↄ̃ɛ, asa kpɛ́pi kua adoaɛ, mɛ́ ámɛ á kpɛ́pi ũ.
18Gbɛ̃e su azĩa sã́são. Tó á gbɛ̃e lɛ́ azĩa dilɛ dṹniaɛ bee ↄ̃nↄna ũ, aà gↄ̃nɛ́ mìsai, kɛ́ à e ↄ̃nↄkũ.

19Asa dṹniaɛ bee ↄ̃nↄ dɛ Luaɛ mìsaiyã ũɛ. A kɛ̃a Lua taalau wà mɛ̀: Ì ↄ̃nↄnaↄ kṹ ń kↄ̃nikɛa guu.
20Wà mɛ̀ lↄ: Dii dↄ̃ kɛ́ ↄ̃nↄnaↄ làasoo pã.
21Ayãmɛto gbɛ̃e su ĩ́anadã a gbɛ̃nazĩn dee yã́ musuo. Pↄ́piiá á pↄ́ɛ:
22Pↄlu, Apoloo, Piɛɛ, dṹnia, wɛ̃ni, ga, tia pↄ́ↄ, zia pↄ́ↄ, a píiá á pↄ́ɛ.
23Ápiↄ sↄ̃, Kilisi pↄ́n á ũ, Kilisi sↄ̃, Lua pↄ́ɛ.