Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1À to yeakↄ̃i yã́ dↄaaɛ́, í wɛbii Lua Nisĩna gbaↄwa, atɛ̃sa ãnabikɛkɛa.
2Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãebui'o lɛ́ yã'o gbɛ̃́ↄnɛo, sema Lua, asa gbɛ̃e lɛ́ mao, àlɛ asiiyã'ò ń Lua Nisĩna gbãaoɛ.
3Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ lɛ́ yã'o gbɛ̃́ↄnɛɛ, àlɛ ń zɛdↄɛ, àlɛ lɛdamáɛ, àlɛ ń nↄ̀sɛ nininɛ́ɛ.
4Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yãebui'o lɛ́ azĩa kã́fĩɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ lɛ́ Lua gãlideↄ kã́fĩɛ.
5Má ye à yãebui'o ápii, ãma má ye à ãnabikɛkɛ dɛ beea. Gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ ãnabikɛkɛ dɛ yãebui'onala, sema wàlɛ a bↄↄlɛkɛ kɛ́ gãlidepiↄ e kã́fĩ a musu bàasio.
6Gbɛ̃́ↄ, tó ma mↄ á kĩ́i mɛ́ ma yãebui'òɛ́, bↄ́ ài a vĩɛ́i? Sema ma yã'oa àↄ dɛ yã́wɛwɛ̃a ũ ge dↄ̃a ge ãnabikɛkɛa ge yãdaanɛ́.
7Màa a dɛ ń pↄ́'ↄbↄnaↄ lↄ. Kulɛ ge mↄↄnan nò, tó àlɛ ↄbↄ súsuo, kpelewa wa fↄ̃ dↄ̃ lá àlɛ oi?
8Tó mↄ ↄbↄ̀ yayaa, sosaↄ zĩ̀ sↄukɛo.
9Màa ápiↄ sↄ̃, tó álɛ yãebui'o, wàlɛ mao, kpelewa wa yã́ pↄ́ álɛ o gbadↄ̃i? Á yã́ a gɛ̃ ń ĩ́anaoɛ.
10Yã́ↄ bui dasi dṹnia guu, an kee bↄↄlɛsai sↄ̃o.
11Tó wàlɛ bui pↄ́ mili a yãmao o, máↄ dɛ a ònaɛ nibↄ ũɛ, mɛ́ aↄ dɛmɛɛ nibↄ ũɛ.
12Màa ápiↄ sↄ̃, lá á ãiavĩ ń Lua Nisĩna gbaↄ, à ãiakɛ àↄ gɛò aɛ, kɛ́ Yesudeↄ e zɛdↄ.
13Ayãmɛto yãebui'ona wabikɛ aà e a bↄↄlɛkɛ.
14Tó ma wabikɛ̀ ń yãebui'oao, ma nisĩna mɛ́ kɛ̀, ma làasoo dↄaaamɛɛo.
15Too, yã́pi dɛai? Má wabikɛ ń nisĩnao, mí kɛ ń laaio lↄ. Má lɛsi ń nisĩnao, mí sí ń laaio lↄ.
16Tó n Lua tↄnasì ń nisĩnao, kpelewa gbɛ̃́ dafu pↄ́ kú we a o, ãmi, sáau pↄ́ ń kpà yã́ musui? Asa i yã́ pↄ́ ń ò dↄ̃o.
17Baa tó n sáaukpà a zɛ́wa, i to n gbɛ̃do zɛ̀dↄo.
18Ma Lua sáaukɛ̀, kɛ́ mi yãebui'o dɛála píi,

19ãma gãli guu tó ma yã́ mɛ̀n sↄo ò ń laaio ma yãdàonɛ́, a maamɛɛ dɛ mà yã́ mɛ̀n ũma'ũma o ń yãebui'oaola.
20Gbɛ̃́ↄ, á làasoo su àↄ dɛ lán nɛ́ↄwao. Àↄ dɛ nɛbↄlↄnaↄwa vãi yã́ musu, ãma á làasoo àↄ dɛ gbɛ̃zↄ̃ↄ pↄ́ ũ.
21Mↄizi ikoyã láu Dii mɛ̀: Má yãebui'o gbɛ̃́piↄnɛ nibↄↄ lɛ́u, ń beeo aa swã́sɛ ma yã́io.
22Ayãmɛto yãebui'oa dɛ seela ũ Yesudeↄnɛo, sema Yesusaideↄ. Màa lↄ ãnabikɛkɛa dɛ seela ũ Yesusaideↄnɛo, sema Yesudeↄ.
23Tó gãlideↄ kã̀aa píi, mɛ́ aalɛ yãebui'o ḿpii, tó gbɛ̃́ dafuↄ ge Yesusaideↄ mↄ̀ we, aa mɛ ĩ́ana kàmáɛo lé?
24Tó gbɛ̃́pii lɛ́ ãnabikɛkɛ sↄ̃, mɛ́ Yesusaide ge gbɛ̃́ dafu mↄ̀ we, ampii yã́ a aà da làasoou a aà wɛ́ kɛ̃́,
25asiiyã pↄ́ kú aà nↄ̀sɛu i bↄ gupuau, i wúlɛ a gbɛɛu à misiilɛ Luaɛ, i gbasa mɛ Lua kú á guu sĩanaɛ.
26A dɛai gbɛ̃́ↄ? Tó a kãaa, á baade líↄ lɛ ge yãdaanɛ́ ge yã́wɛwɛ̃a ge yãebui'oa ge yãe buipi bↄↄlɛkɛa vĩ. À apii kɛ kɛ́ gbɛ̃́ↄ e zɛdↄ.
27Tó wàlɛ yãebui'o, gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃, asuli dɛ beeao. Aa kↄ̃ gba zɛ́, gbɛ̃́ mɛ̀ndo i a bↄↄlɛkɛ.
28Tó a bↄↄlɛkɛna kuo, aà kã́mabo gãli guu, i a pↄ́ o ado ń Luao.
29Ãnabiↄ gbɛ̃ↄn pla ge àaↄ̃ yã'o, gbɛ̃́ kĩniↄ i làasookɛ an yã́wa.
30Tó Lua yã'ò gbɛ̃pãleɛ, gbɛ̃́ pↄ́ lɛ́ yã'o nílɛ.
31Ápii á fↄ̃ ãnabikɛkɛ dodo, í yãdadakↄ̃ɛ ápii, í kↄ̃ sɛ lɛsĩ.
32Ãnabiↄ fↄ̃ ń ãnabikɛkɛa zùukɛ,
33asa Lua ye yãyaaaio, sema a zɛde. Lá Lua gbɛ̃́ↄ ì kɛ wɛ̃́lɛ ń wɛ̃́lɛo píiwa,
34nↄɛↄ lɛ́ líↄ kpaaũa gãli guu, asa aa yã'oa zɛ́ vĩo. Aa misiilɛ lá wa ò Mↄizi ikoyã guuwa.
35Tó aa ye yãe dↄ̃, aa ń zã́ gbɛai bɛ, asa nↄɛ yã'oa gãli guuá wíɛ.
36Á kĩ́i Lua yã́ dàalɛua? Ge á mɛ̀ndo yã́i à mↄ̀ia?

37Tó gbɛ̃́ lɛ́ e á dɛ ãnabi ge gbɛ̃́ pↄ́ Lua Nisĩna dↄaaaɛ̀ ũ, aàↄ dↄ̃ kɛ́ yã́ pↄ́ má kɛ̃̀ɛ́piá Dii yãdilɛaɛ.
38Tó gbɛ̃́ pãkpài, à pãkpaaàziɛ.
39Ayãmɛto ma gbɛ̃́ↄ, à wɛbii ãnabikɛkɛawa, ãma ásu gi yãebui'oaio.
40À yã́pii kɛ a zɛ́wa súsu.