Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gbɛ̃́ↄ, Lua Nisĩna gbaↄ yã́ musu, má ye àↄ sĩana dↄ̃.
2Á dↄ̃ kɛ́ gↄↄ pↄ́ á Lua dↄ̃o, tã́a pↄ́ aali yã'ooↄ mɛ́ ìↄ á gálɛ, aaìↄ dↄaaaɛ́.
3Ayãmɛto má òɛ́, Lua Nisĩna lí dɛdɛ gbɛ̃́wa à láaizĩ̀ Yesuwao, mɛ́ gbɛ̃e a fↄ̃ o Yesu mɛ́ Dii ũo, mɛ́ i kɛ Lua Nisĩna dↄaaaɛ̀ bàasio.
4Gba ku kpaalɛa, ãma Lua Nisĩna mɛ̀ndoɛ.
5Zĩ ku kpaalɛa, ãma Dii mɛ̀ndoɛ.
6Gbãa ku kpaalɛa, ãma Lua mɛ̀ndoɛ, ↄ̃mɛ ì apii kɛ baadeɛ.
7Lua Nisĩna ì dɛdɛ baadewa gbɛ̃́pii kã́fĩa yã́iɛ.
8Lua Nisĩna ì gbɛ̃́ɛ bee gba zɛ́ aà ↄ̃nↄyã'ò, mɛ́ Nisĩna doũpi ì gbɛ̃́ kee gba zɛ́ aà dↄ̃ayã'ò.
9Nisĩna doũpi ì gbɛ̃pãle gba luanaaikɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba gbɛ̃́gbãgbãa zɛ́.
10Ì gbɛ̃́ gba dabudabukɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba ãnabikɛkɛa zɛ́, ì gbɛ̃́ gba zɛ́ aà nisĩnaↄ dↄ̃kↄ̃ɛ, ì gbɛ̃́ gba zɛ́ aà yãebui'o, ì gbɛ̃́ gba yãe buipi bↄↄlɛkɛa zɛ́.
11Nisĩna mɛ̀ndona doũpi mɛ́ ì apii kɛ, ì gbapi da baadeɛ lá a yeiwaɛ.
12Mɛ̀ mɛ̀ndo guↄ dasi. Baa ń a dasikɛo, mɛ̀ doɛ píi. Màa wá naa Kilisiwa dɛ sↄ̃.
13Wápiↄ píi, Yudaↄ ge buipãleↄ, zↄↄ ge wɛ̃́ɛↄ, Lua wá kɛ́ mɛ̀ doũ ń a Nisĩna mɛ̀ndonapi gbãaoɛ, à wá gbá a Nisĩna mɛ̀ndonapi, ↄ̃ wá mì wápii.
14Mɛguↄ dasi, i kɛ mɛ̀ndo no.
15Tó gbá mɛ̀ lá ↄn a ũo, á dɛ mɛ̀ pↄ́ ũo, bee yã́i àↄ dɛ mɛ̀ pↄ́ ũoa?
16Tó swã́ mɛ̀ lá wɛ́n a ũo, á dɛ mɛ̀ pↄ́ ũo, bee yã́i àↄ dɛ mɛ̀ pↄ́ ũoa?
17Tó mɛ̀ bṹu dɛ wɛ́ ũ, wa yãmae? Tó mɛ̀ bṹu dɛ swã́ ũ, wa pↄ́ gĩmae?
18Lá a dɛwa, Lua guↄ pɛ̀pɛkↄ̃wa mɛ guu, ampii, lá a yeiwa.

19Tó ampii dɛ mɛgu doũ ũ, mɛ̀n we má ni?
20Lá a dɛwa mɛguↄ dasi, mɛ́ mɛ mɛ̀ndoɛ.
21Wɛ́ a fↄ̃ o ↄɛ a bàa kuaànↄoo. Màa lↄ mi a fↄ̃ o gbáɛ a bàa kuaànↄoo.
22Aawo, mɛgu pↄ́ wì e kɛ̃́sãańzi, mɛ a fↄ̃ àↄ a saio.
23Mɛgu pↄ́ wì e gawisai, wì a kpɛla dɛńla. A gu pↄ́ wì a ea dilɛ wíyã ũ, wì pↄ́ nai dɛńla,
24ãma a pↄ́ pↄ́ maa bàa kú ń beeoo. Kɛ́ Lua mɛ kã̀aa, à gawi kã̀fĩ pↄ́ pↄ́ gawi lɛ́ kɛ̃́sãmáↄnɛ dɛńla.
25Beewa mɛ kpaalɛao, a guↄ kↄ̃ yã́ dↄ̃.
26Tó mɛgu do lɛ́ taasikɛ, a guↄ píi ì kɛaànↄɛ. Tó wà mɛgu do kpɛlà, a guↄ píi ì pↄnakɛaànↄɛ.
27Ámɛ á Kilisi mɛ ũ, mɛ́ á baade dɛ mɛpi guↄ ũ.
28Gĩa sɛ̃́ia, Lua zĩnaↄ dìlɛ a gãlideↄ guu, a plaade ãnabiↄ, a àaↄ̃de yãdanɛdeↄ, bee gbɛa dabudabukɛnaↄ, bee gbɛa gbɛ̃́ pↄ́ à ń gbá gbɛ̃́gbãgbãa zɛ́ↄ ń dↄnlɛdeↄ ń dↄaanaↄ ń gbɛ̃́ pↄ́ ì yãebui'oↄ.
29Zĩnaↄn ń ũ píie? Ãnabiↄn ń ũ píie? Yãdanɛdeↄn ń ũ píie? Dabudabukɛnaↄn ń ũ píie?
30Lua gbɛ̃́gbãgbãa gbadànɛ́ ḿpiie? Aaì yãebui'o ḿpiie? Aaì yãe bui bↄↄlɛkɛ ḿpiie?
31À wɛbii gba pↄ́ dɛńlaↄwa. Tiasa má a pↄ́ pↄ́ dɛńla zɛ́ ↄlↄɛ́.