Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - 1 Kↄlɛnideↄ

1 Kↄlɛnideↄ 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tó ma yãebui'ò, gbɛ̃nazĩna ge malaika pↄ́, tó miliↄ ye gbɛ̃́eo, ma kↄ̃fĩkɛ̀ lán mↄlɛa ge sɛ̃́sɛ̃napaawaɛ.
2Tó ma ãnabikɛkɛgba è, tó ma yã́pii asii mà mɛ́ má dↄ̃a píi vĩ, tó ma luanaaikɛa kà mà gbɛ̀sĩsĩ sↄ̃, tó miliↄ ye gbɛ̃eo, pↄen ma ũo.
3Tó ma pↄ́ pↄ́ má vĩↄ kpaalɛ̀nɛ́ píi, tó má tò wà ma kpasa, tó miliↄ ye gbɛ̃eo, a ài vĩmɛɛo.
4Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yeńzi ìↄ mɛna vĩ, a gbɛ̃kɛ vĩ. Ìli wɛdↄnɛ́o, ìli káadao, ìli yↄ̃̀ↄkɛo.
5Ìli widamáo, ìli azĩa maa wɛɛlɛo, ìli fɛ̃ńzio, ìliↄ yã́kũańnↄo.
6Ìli yãvãi yáalↄo, ì pↄnakɛ ń sĩanao.
7Gbɛ̃́ pↄ́ ìↄ yeńzi ì yã́pii fↄ̃́, ì yã́pii náaikɛ, ì wɛdↄ yã́pii bↄa maai, ì mɛnakɛ ń yã́piio.
8Yeakↄ̃i láaa vĩo. Ãnabikɛkɛa a midɛ, yãebui'oa lɛ́ a ká, dↄ̃a a gɛ̃zɛa.
9Asa wá dↄ̃a ń wá ãnabikɛkɛao i pao.
10Tó pↄ́ lɛ́so mↄ̀, pↄ́ pↄ́ i pao a gɛ̃zɛaɛ.
11Kɛ́ má dɛ nɛbↄlↄna ũ, mi nɛ́ yã'o lan nɛbↄlↄnawa, mi làasookɛ lán nɛbↄlↄnawa, mi yã́ gwa lán nɛbↄlↄnawa. Kɛ́ ma ka gbɛ̃nazĩna ũ, ma ↄkpà nɛbↄlↄn yã́i.
12Tia kɛ́wa wálɛ gu'e díi guu dùuduu, zĩ́ bee wá wɛsi Lualɛ. Tia kɛ́wa ma dↄ̃a i pao, zĩ́ bee má yã́ dↄ̃ wásawasa lá Lua ma dↄ̃wa.
13Tiasa yã́ mɛ̀n àaↄ̃ɛ beeↄ mɛ́ gↄ̃̀: Luanaaikɛa ń wɛdↄaaàzio ń yeakↄ̃io, ãma yeakↄ̃i mɛ́ dɛńla.