Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - 1 KORINTO

1 KORINTO 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Unai dainai, lau karaia bamona do umui karaia, Keriso ena kara lau karaia bamona.
2Umui lau hanamoa, badina be nega ibounai lau umui laloa, bona umui lau henia hadibaia hereva umui badinaia noho.
3To lau ura umui diba, tatau ibounai edia kwarana be Keriso, hahine edia kwarana be edia tau, bona Keriso ena kwarana be Dirava.
4Unai dainai tau ta bema mai kwarana gauna danu Dirava ia guriguri henia, o Dirava ena hereva ia harorolaia neganai, ia be iena kwarana, Keriso ia hahemaraia.
5Bona hahine ta bema mai kwara gauna lasi ese Dirava ia guriguri henia, o Dirava ena hereva ia harorolaia neganai, ia be iena kwarana, iena adavana ia hahemaraia. Ia be iena huina idia utua kebere hahine hegeregerena.
6Bema hahine ese kwara gauna ia karaia lasi neganai, iena huina do idia utua kwadogi. To bema idia utua kwadogi o utua kebere be mai hemaraina, vadaeni guriguri gabuna lalonai kwara gauna do ia karaia.
7To tau ese iena kwarana do ia koua lasi, badina ia be Dirava ena laulauna, bona Dirava ena hairaina bamona. To hahine be tau ena hairaina.
8Badina be, Dirava ese tau ia karaia lasi hahine dekena amo. Lasi, to hahine be Dirava ese tau dekena amo ia karaia.
9Bona Dirava ese tau ia karaia lasi hahine durua totona. Lasi, to ia ese hahine ia karaia tau durua totona.
10Unai dainai hahine ese iena kwarana do ia koua. Inai anina be hahine be tau henunai ia noho, bona inai be toa ta, aneru do idia itaia totona.
11To ita be Lohiabada lalonai ita noho dainai, ita diba hahine be sibona lasi, to tau danu. Bona tau be sibona lasi, to hahine danu.
12Badina be Dirava ese tau ena tauanina dekena amo hahine ia karaia, inai bamona danu hari ia ese hahine ena tauanina dekena amo tau ia havaraia. To Dirava ese gau ibounai ia havaraia.
13Umui sibona umui laloa, bema hahine ese iena kwarana mai koua gauna lasi Dirava do ia guriguri henia taunimanima edia vairanai, unai kara be ia maoro o lasi?
14Taunimanima edia kara ese ita ia hadibaia be, tau ena huina ia lata be hemarai gauna, ani?
15To hahine ena huina ia lata be hairai gauna, ani? Badina be Dirava ese huina lata ia henia, iena kwarana do ia koua totona.
16Bema tau ta ese inai hereva totona ia ura hepapahuahu neganai, lauegu haere be inai: Ai be inai kara sibona ai karaia, Dirava ena ekalesia orea ibounai ese danu idau kara idia karaia lasi.
17Lau ura taravatu haida ma umui dekenai do lau henia, to guna emui kara do lau herevalaia sisina. Umui emui kara tamona totona umui lau hanamoa lasi, badina be emui guriguri hebou dekena amo namo ta ia vara lasi, to dika sibona ia vara.
18Hereva ginigunana be inai: Sivarai lau kamonai vadaeni, umui emui ekalesia hebou lalonai hepapahuahu ia vara noho, hebou danu ia parara. Unai sivarai danu be lau hamomokania sisina.

19Oibe, ekalesia hebou ia parara karana be momokani umui dekenai do idia vara. Badina be inai dala dekena amo, maoromaoro taudia do idia hedinaraia namonamo.
20Hebou umui abia neganai, Lohiabada ena Anibou umui ania momokani lasi.
21Badina be umui aniani neganai, ta ta sibona ena, ta ta sibona ena, umui ania. Unai dainai haida idia hitolo, bona haida idia kekero.
22Edena bamona? Umui be ruma lasi, a? Unuseni umui aniani bona inuinu be namo. Dirava ena ekalesia umui ura hadikaia, bona ogogami taudia umui ura hehemaraia, a? Edena bamona umui do lau hereva henia, a? Umui do lau hanamoa, a? Lasi momokani.
23Badina be Lohiabada dekena amo lau abia hadibaia hereva, bona umui dekenai lau hamaoroa dalana be inai: Hanuaboi, ia idia samania neganai, Lohiabada Iesu ese paraoa ia abia.
24Dirava ia tanikiu henia, vadaeni paraoa ia makohia, ia gwau, “Lauegu tauanina be inai, umui dainai do ia makohia. Inai bamona do umui karaia, lau do umui laloa totona.”
25Unai bamona danu, idia aniani ore murinai, ia ese kapusi ia abia, vadaeni ia gwau, “Inai kapusi be Dirava ena maino karaia dala matamatana, lauegu rarana dekena amo. Umui inua negadia ibounai, inai bamona do umui karaia, lau do umui laloa totona.”
26Inai anina be, inai paraoa umui ania, bona inai kapusi umui inua negadia ibounai, umui ese Lohiabada ena mase umui gwauraia hedinarai, ela bona do ia giroa mai.
27Unai dainai tau ta ese bema inai paraoa do ia ania, bona inai kapusi do ia inua mai ena kerere danu, ia ese Lohiabada ena tauanina bona iena rarana do ia hadikaia.
28To namona be tau ta ena lalona do ia tahua namonamo guna, vadaeni paraoa do ia ania bona kapusi do ia inua.
29Badina be, bema ia ania kava bona inua kava, bona ia laloa lasi unai be Lohiabada ena tauanina, unai tau be ia kerere. Ia ese ia ania bona ia inua neganai, sibona ena kerere ia havaraia.
30Unai bamona kara dainai, emui huana dekenai umui momo idia manokamanoka bona idia gorere, haida danu idia mase vadaeni.
31Bema ita sibona ese iseda lalona ita tahua guna, Dirava ena panisi ita dekenai do ia kamokau lasi.
32To Dirava ese ita ia panisia neganai, ita hadikaia totona lasi, to ita hamaoromaoroa totona ia karaia. Inai bamona ia karaia, ita bona tanobada taudia do ita dika hebou garina.
33Unai dainai, egu varavara taudia e, bema Anibou totona umui hebou neganai, umui ta ta dekenai umui naria.
34Bema umui ta ia hitolo, namona be iena ruma dekenai ia aniani, umui hebou neganai Dirava ena panisi umui dekenai ia ginidae garina. Lauegu hereva haida be do idia noho, ela bona umui dekenai do lau mai. Unai neganai umui do lau hadibaia namonamo.