Text copied!
CopyCompare
BIBOLO DABUŊ - Daiteronomi

Daiteronomi 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Ŋac teŋ embe ênam awê sa ma êmoa êwiŋ eŋ e awê tau ênac ŋac mataanô ŋajam atom, gebe kêtap awênê keso kaiŋ teŋ sa, naŋ eto papia sêwi tauŋ siŋŋa teŋ ma êkêŋ êsêp awê tau lêma to êsakiŋ eŋ êwi ênê andu siŋ.
2Ma awê tau embe êwi ŋacnê andu siŋ ma ênam ŋac wakuc teŋ,
3ma ŋac wakuc tau embe endec eŋ to eto papia sêwi tauŋ siŋŋa ma êkêŋ êsêp awê tau lêma to êsakiŋ eŋ êwi ênê andu siŋ amboac tonaŋ, me ŋac wakuc, taŋ gêjam eŋ kêtu nê awê naŋ, embe êmac êndu,
4go awênê akweŋ ŋamataŋa, taŋ kêsakiŋ eŋ gêc gêja naŋ, ênam awê tau êtu nê awê êtiam atom, gebe awê kêtu sec su. Apômtau gêlic gêŋ amboac tonaŋ kêtôm gêŋ alôb-alôb. Aŋgôm gamêŋ, taŋ Apômtau, amacnêm Anôtô, kêkêŋ gêdêŋ amac kêtu nêm nomlênsêm naŋ, êtu sec atom.
5“Ŋac, taŋ gêjam awê wakucgeŋ naŋ, ênac siŋ êwiŋ siŋwaga to êwê kaiŋ kôm gôlôacŋa teŋ atom. Eŋ êmoa ŋaôma jala samuc teŋ, gebe êsêagêc nê awê, taŋ gêjam naŋ, têtu samuc tauŋ.
6“Aôm embe ôkêŋ gêŋ teŋ êndêŋ ŋac teŋ êtu ênê tôp, naŋ ôkôc ênê poc êlai polomŋa êtu kamaclauŋ atom. Embe ôŋgôm amboac tonaŋ, oc ôkôc ênê gêŋ, taŋ êpuc eŋ tôŋ gebe êmoa mata jali naŋ su.
7“Ŋac teŋ embe êjaŋgo ŋac Israelŋa teŋ su ma êkêŋ eŋ êtu gêŋôma me êkêŋ lau sênam ôli eŋ, naŋ eŋ êmac êndu. Ôŋgôm amboac tonaŋ gebe onseŋ lêŋ sec tonaŋ su aŋga nêm ŋalêlôm.
8“Embe kamocbôm êŋgôm aôm, naŋ ojop taôm gebe ôndaŋguc biŋ samob, taŋ dabuŋwaga sêsôm êndêŋ aôm naŋ. Ôŋgôm êsêacnêŋ biŋ ŋanô êsa tomalageŋ êtôm ŋagôliŋ, taŋ aê kakêŋ gêdêŋ êsêac naŋ.
9Taêm ênam gêŋ, taŋ Apômtau, nêm Anôtô, gêgôm gêdêŋ Miriam gêdêŋ taŋ amac asa aŋga Aiguptu amêŋ naŋ.
10“Aômnêm ŋac wacbaŋ aômŋa embe êpô lêna gêŋ teŋ ma eteŋ aôm, gebe ônam eŋ sa e tau êtap gêŋ sa gebe êkêŋ êjô gêŋ, taŋ kêkôc aŋga aômnêm naŋ, go ôpi ênê andu ôna ma ôkôc tôp ŋakamaclauŋ atom.
11Ôkô oloŋgeŋ, ma ŋac, taŋ keteŋ gêŋ aŋga aômnêm naŋ, êkôc kamaclauŋ êndêŋ aôm êwac.
12Eŋ embe ŋac ŋalêlôm sawa ma êkêŋ nê ŋakwê êtu kamaclauŋ, go ônêc bêc toŋakwê tau atom.
13Êndêŋ taŋ oc naêsêp naŋ, ôkêŋ ênê kamaclauŋ êmu êndêŋ eŋ êna, gebe ênêc bêc tonê ŋakwêgeŋ ma ênam mec aôm. Embe ôŋgôm amboac tonaŋ, go Apômtau, aômnêm Anôtô, êlic aôm amboac ŋac gêdêŋ.
14“Ôkôniŋ sakiŋwaga ŋalêlôm sawa, taŋ kêpô lêna gêŋ ma gêjam kôm kêtu ŋaôliŋa naŋ, atom. Sakiŋwaga tau embe nêm lasitêwa teŋ, me ŋac jaba teŋ, taŋ gêŋgôŋ nêm malac naŋ, ôkôniŋ eŋ atom.
15Oc êsêp atomgeŋ, ma ôkêŋ ŋaôli êndêŋ eŋ êjô ênê kôm bêc tonaŋŋa su. Gebe eŋ ŋac ŋalêlôm sawa, tec kêkêŋ mata ŋaôli tau. Embe ôŋgôm atom, oc eŋ awa ênac Apômtau êtu aômŋa e aôm ôwê kaiŋ sec.
16“Lau sênac tameŋi êndu sêjô latuŋi nêŋ geo atom ma sênac latuŋi êndu sêjô tameŋinêŋ geo atom. Lau sênac lau êndu êtu tauŋ nêŋ secŋageŋ.
17“Ônam ŋagôliŋ mêtôcŋa ôkwi êndêŋ taŋ ômêtôc ŋac jaba to mosêbu naŋ atom ma ôkôc awêtucnê ŋakwê êtu kamaclauŋ atom.
18Taêm ênam acgom, aŋga gamêŋ Aiguptuŋa aôm kêtu gêŋôma e Apômtau, aômnêm Anôtô, gêjam aôm kêsi aŋga tônê. Kêtu tonaŋŋa aê kajatu aôm, gebe ôŋgôm biŋ tonec ŋanô êsa.

19“Aôm embe ônac kôm ŋanô sa ma ôliŋ polom lagic teŋ siŋ êkô kôm, go ômu ôna gebe ôkôc gêŋ tau atom. Gêŋ tau êtu lau jaba to mosêbu ma awêtuc nêŋ gêŋ, gebe Apômtau, aômnêm Anôtô, ênam mec aôm to lêmam ŋakôm samob.
20Ma embe okoloŋ katêkwi ŋalêwê su, go okoloŋ ŋakôniŋŋa êtiam atom. Kaŋanô ŋagêdô tonaŋ êtu lau jaba to mosêbu ma awêtuc nêŋ gêŋ.
21Ma embe ojoŋ wain ŋalêwê aŋga kôm wainŋa sa, go amboac tonaŋgeŋ, ojoŋ ŋakôniŋŋa êtiam atom. Ŋanô ŋagêdô tonaŋ êtu lau jaba to mosêbu ma awêtuc nêŋ gêŋ.
22Taêm ênam acgom, aŋga Aiguptu aôm kôtu gêŋôma, kêtu tonaŋŋa aê kajatu aôm, gebe ôŋgôm biŋ tonec ŋanô êsa.