Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Deuteronomy

Deuteronomy 24

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Dolomaa taane gaa lodo gi di ahina ga noho mai gi nomuli, gei mee ga hagalee hiihai e noho gi mee, idimaa, mee guu gida dana hala i baahi o mee. Mee gaa hai dana beebaa haga maewae gaa wanga gi di ahina, ga hagau a mee gi daha mo dono hale.
2Dolomaa di ahina deelaa gaa hai dono lodo gi tuai daane,
3gei taane dela ne lodo ginai mee, gaa buhi labelaa i di ahina deelaa, gaa hudu gi daha a mee, gei taane deelaa gaa hai labelaa dana beebaa haga maewae gaa wanga gi di ahina, ga hagau a mee gi daha mo dono hale. Be dolomaa taane deelaa gaa made.
4Ge di maa go taane dela ne lodo gi di ahina deelaa i mua, ia e deemee di lodo gi di ahina deelaa labelaa, idimaa di ahina deelaa la gu gulugulua. Maa meemaa ma ga haga hai lodo labelaa, gei di maa e hala i mua nnadumada o Dimaadua. Goodou gi hudee heia di hagadilinga huaidu beenei i lodo tenua Dimaadua di godou God dela e gowadu gi goodou.
5“Maa taane dogo hai hua dono lodo, malaa, hudee hagau ina a mee gi tauwa, be e hai nnegau o tenua. Mee dela hua e noho i dono hale i di ngadau e dahi e haga tenetene dono lodo.
6“Maa tangada ga boibana dana mee i di goe, goe hudee daawa dana hadu mmili huwa laagau belee hai tigagi e pono dono boibana. Maa nei bolo goe ne hai beenei, goe ne daa gi daha di mee hai meegai a maa mo digau dono hale.
7“Maa tei goodou gaa lahi hagammuni dono duaahina tangada Israel, gaa hai a mee di hege be e hui gi tuai dangada e hai di hege ni mee, tangada dela guu hai di mee deenei la gi daaligidia gii made. Malaa, deenei di godou hai ga tanga iei goodou gi daha mo di hagadilinga hai huaidu beenei.
8“Maa goe gaa hai doo magi genegene, gei goe e hai gi hagalongo hagahumalia gi tangada hai mee dabu o di madawaawa Levi, dela ma ga gowadu gi di goe nnaganoho o di hai o doo magi.
9Goe gi langalangahia di mee o Dimaadua dela go doo God ne hai gi Miriam i di madagoaa ne lloomoi goodou i Egypt.
10“Maa tangada ga boibana dana mee mai i di goe, gei goe gi hudee hana hua e ulu gi lodo di hale o maa, e kae au goloo bolo e hai ai di mee digagi e pono dau mee dela ne wanga gi tangada.
11Goe duu hua i tua di hale, gei mee ga gowadu gi di goe dau mee.
12Gei di maa mee tangada hagaloale, gei goe gi hudee dadaahi gi duai gi di boo dogomaalia.
13Goe gi kae ina hua di gahu a maa i mua di laa dela ma ga ulu, gii mee di hai hegau ei mee gi ono goloo ma gaa kii. Goe gaa hai beenei, gei mee ga gowadu gi di goe di hagaamu, gei ogo Dimaadua go doo God ga tenetene adu gi di goe.
14“Goe hudee halahalau ina dau dangada hai hegau dela e hagaloale ge haingadaa, ma e aha maa mee tangada Israel be tangada mai i daha dela e noho i lodo tei godou waahale.
15Nia laangi huogodoo gei goe gi wanga ina di hui o di ngalua o maa i di laangi i mua di laa ma ga ulu, idimaa, mee tangada hagaloale, mee e hiihai gi di bahihadu ang gi dono mouli. Maa goe ga hagalee wanga di hui o maa, gei mee gaa dangi i mua nnadumada o Dimaadua, ga hidi mai iei goe gaa tale gi di hala.
16“Nia maadua hagalee daaligi gii mmade i nia huaidu o nadau dama, gei nia dama hagalee daaligi gii mmade gi nia huaidu o nadau maadua. Tangada dela e daaligi gii made, le e daaligi hua gi ono huaidu ala ne hai.
17“Goe e deemee di daa gi daha be e hagahuaidu nia donu o tangada mai i daha be tama guu mmade ono maadua. Goe e deemee di daa di gahu o di ahina guu made dono lodo, e hai ai tigagi e pono dono boibana i di goe.
18Goe gi langalangahia bolo goe nogo hai di hege i lodo tenua go Egypt, gei Dimaadua go doo God deelaa go Mee ne haga dagaloaha mai goe gi daha mo di gowaa deelaa, malaa, deenei tadinga dagu mee dela ne gowadu gi di goe taganoho deenei.

19“Do madagoaa dela ma ga hagi ai nia huwa laagau o do gowaa, gei goe gu diiagi au mee gu de langahia, gei goe gi hudee hana labelaa ginai bolo e gaamai. Diagia hua nia maa gii kae go digau mai i daha, mo nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina guu mmade nadau lodo. Goe gaa hai beenei, gei Dimaadua go doo God ga hagahumalia goe gi nia mee huogodoo.
20Do madagoaa ma gaa hagi ga hagabudu nia huwa o di laagau olib, goe gi hudee hana labelaa e hagi haga lua nia maa. Diagia hua e hagi go digau mai i daha, mo nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina ala guu mmade nadau lodo.
21Goe ma gaa hadi nia huwa o au laagau ‘grape’ holongo dahi, goe gi hudee hana labelaa e hadi haga lua nia huwa ala guu dubu. Diagia hua e hadi go digau mai i daha, mo nia dama guu mmade nadau maadua, mo nia ahina ala guu mmade nadau lodo.
22Goe gi langahia bolo goe nogo hai di hege i lodo tenua go Egypt, deenei laa tadinga dagu mee e gowadu gi di goe taganoho deenei.