Text copied!
CopyCompare
Kankanaey Bible - Ruth

Ruth 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ed bayag, sin timpon di papangolo ay insaad Diyos ay manturay ed Israel, waday sin-asawa ay polin Efrata ay da Elimelec en Naomi ay taga-Betlehem ay sakop di Juda. Dodoway anak da ay da Malon en Kilion. Idi domteng di betil sin ili da, en da nanbeey ed Moab. Sin kawada das di,
3natey si Elimelec et tinaynana si Naomi ya din dowa ay anak da.
4Din an-ak da ay nay et nangasawa das Moabita ay babbabai ay da Orpa en Ruth. Idi malabas di emey ay sinpo ay tawen,
5natey abes da Malon en Kilion et nataynan si Naomi ay namaga din an-ak na ya si asawa na.
6Idi wada da pay laeng ed Moab, dinamag Naomi ay binindisyonan Diyos din ipogaw na si mayat ay apit, isonga nansagana da ay mantaoli sin ili na ay kakoyog na din dowa ay innapo na.
7Tinaynan da din ili ay nantetean da, ngem idi wada da sin danan ay emey ed Juda,
8kanan Naomi en daida, “Somaa kayo sin beey da ina yo et sapay koma ta seg-angan Yahweh si dakayo ay kaman din kasiged yo en sak-en ya sin natey ay an-ak ko.
9Sapay koma ta ipalobos na ay makiasawa kayo kasin ya mawad-an kayo si pamilya.” Pag nan ongoan daida, ngem nan-oga da
10yan kanan da en sisya, “Aga, makisaa kami en sik-a sin kad-an di kailiam.”
11Ngem kanan Naomi, “Dakayo ay anak ko, masapol ay somaa kayo. Sinoy gapo ay makisaa kayo en sak-en? Ay siya mo man-anakak pay laeng si mangasawa en dakayo?
12Somaa kayo et tan nay enggay nabakesak et adi mabalin ay makiasawaak. Olay pay mo kanak en way namnamak ta makiasawaak ed wani ay labi ya man-anakak,
13ay tan sed-en yo enggana ay madakdake da? Ay adi kayo mangasawa begew en daida? Ay an-ak ko, adi mabalin. Mansakit kayman di nemnem ko isnan napasamak en dakayo gapo ta dinokogan Diyos sak-en.”
14Nan-oga da kasin din innapon Naomi, pag ongoan Orpa sisya ta manpakada et sinmaa, ngem pinopomket pay si Ruth en sisya.
15Kanan Naomi, “Somaa ka et adi abe. Ilam si abbilat mo et sinmaa sin kad-an di kailiana ya didiyosen da.”
16Ngem kanan Ruth, “Adi ka kod kedawen di panaynanak en sik-a. Ipalobos mo koma ay makieyak en sik-a olay intoy em-emeyam. Makiteeak en sik-a olay intoy panbeeyam. Din kailiam et say kailiak ya din Diyos mo et say Diyos ko.
17Mo intoy kateyam, say kateyak abe ya kaiponponak. Olay domosas Diyos mo ipalobos ko di olay sino ay makagapo si pansianan ta, malaksig si pese.”
18Ginminek si Naomi idi ilaena ay ipapatin Ruth ay makiey en sisya.
19aEt intoloy da ay nandan enggana ay dinmateng da ed Betlehem.