Text copied!
CopyCompare
Luritja Bible - Ruutja

Ruutja 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Paṉa Kayinanalawana wiya tjananya kapingku pungangi. Palulanguru mangarri tjanampa wiyarringu. Mangarriwiyangkapula wati Yilimalikalu palumpa miiṯalu Niyumilupula kuliṉu paṉa Muwapalakutu yankulapula ngunytji nyinanytjaku. Palulanguru Yilimalikanyangarriya paṉa Muwapalakutu yanu, palumpa katja kutjarraṯarra, Malunanya anta Tjiliyunanya.
3Paṉa Muwapalaya rawa nyinarra Yilimalikanya mirrirringu. Palulanguru palumpa katja kutjarrangku kungka Muwapanya ngurrara kutjarra yaḻṯirra kanyiṉangi. Manunalu kungka Ruutjanya kanyiṉangi, Tjiliyunaluṯarra kungka Wupanya kanyiṉangi. Yiiya tiinpalapula nyinarra wati paluru kutjarra mirrirringu.
6Kungka tjirripalalpiya nyinarra Niyumilu kuliṉu paṉa Kayinanangka mangarri puntu ngarrinytjala. Palulanguru paluru kuliṉulpi ngurra walytjakutu Pitjiliyamalakutu piyuku yankunytjaku. Niyumilu pulanya Wupanya Ruutjanya marrkuṉu, walytja tjuṯawana, paṉa Muwapala nyinanytjaku. Niyuminya kutju yankunytjala paluru kutjarrangku yularra watjaṉu, “Wiya. Tjungula yanku ngurra Pitjiliyamalakutu.” Piyuku pulanya Niyumilu marrkuṉu ngurra walytjangka kutu nyinanytjaku. Palulanguru Wupalu Niyuminya nyunytjura palumpa ngulytjukutu yanu, rawa nyinanytjaku, kanya Ruutjalu watjaṉu, “Wiyaṉanta wantikatiku, tjunguli yankula nyinaku ngurra kutjungka. Nyuntupa walytja tjuṯakuṉa walytjarringkula yilta tjana ngayuku walytja tjuṯa nyinaku. Nyuntupa mayutjuku Katutjakuṉa ngayulu yunytjurrinyi, palumpa tjukarurru nyinanytjaku. Yilta paluru ngayuku mayutjulpi nyinaku. Ngayulu kutu nyuntulawana nyinamalpa, nyuntu wiyarringkunytjala. Ngayuluṉa ngurra palula nyinarra wiyarringkunytjala tjunkuṉiya nyuntulawana.” Palulanguru Niyumilu wiya watjaṉu ngurra walytjangka nyinanytjaku. Paluru kutjarrapula tjungu yanu tawunu Pitjiliyamalakutu. Tjana tawunu palunya ngurrara tjuṯaya nyakula yunyparringu. Niyumilu tjananya watjaṉu waḻukutangku yuḻṯungku.