Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - John

John 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Jesus ga helekai gi digaula, “Goodou hudee de nnoomaalia ge lodo huaidu. Hagadonu ina God ge gi hagadonu ina Au labelaa.
2Nia ruum e logo i lodo di hale dogu Damana, gei Au e hana e hagatogomaalia di godou lohongo. Maa nei bolo maa hagalee, gei Au e hagalee hagi adu gi goodou.
3I muli dagu hagatogomaalia di godou lohongo, gei Au ga hanimoi labelaa, gaa lahi goodou gi di gowaa dela e noho iei Au, ga madalia Au.
4Goodou gu iloo di ala dela e hana gi di gowaa dela e hana ginai Au.”
5Thomas ga helekai gi Mee, “Meenei Tagi, gimaadou e de iloo di gowaa dela e hana ginai Goe. Dehee di madau hai gaa mee di iloo di ala dela e hana gi golo?”
6Jesus ga helekai gi mee, “Au go di ala, go di tonu, go di mouli. Tangada e hana laa daha mo Au gi Tamana ai.
7Maa goodou gu iloo Au, goodou gu iloo labelaa dogu Damana. Tugi dolomeenei gaa hana gi muli, goodou gu iloo a Mee, gu gidee a Mee.”
8Philip ga helekai gi Mee, “Meenei Tagi, haga modongoohia ina Tamana mai gi gimaadou, dela hua di madau mee e hiihai ginai.”
9Jesus ga helekai, “Gu waalooloo dogu madalia goodou. Philip, goe digi iloo Au? Tangada dela gu gidee Au, geia gu gidee labelaa Tamana. Ma e aha goe dela e helekai boloo: Haga modongoohia ina Tamana mai gi gimaadou?
10Philip, goe hagalee hagadonu bolo Au i lodo Tamana, ge Tamana la i ogu lodo?” Gei Jesus ga helekai gi ana dama agoago, “Nia helekai ala ne hai adu ko Au gi goodou, hagalee ne lloomoi i dogu baahi. Tamana dela e noho i ogu lodo e hai ana hegau.
11Hagadonu ina Au, bolo Au e noho i lodo o Tamana, ge Tamana le e noho i ogu lodo. Maa deeai, hagadonu ina hua idimaa go agu mee ala ne hai.
12Au e hagi adu gi goodou di tonu: Digau ala ga hagadonu Au, gaa hai agu mee ala nogo hai, gei digaula gaa hai nia maa gi nonua, idimaa, Au gaa hana gi baahi o Tamana.
13Gei Au ga haga kila aga godou mee huogodoo ala ma ga tangi iei goodou i dogu ingoo, bolo gi modongoohia aga di madamada o Tamana mai i baahi dana Dama.
14Maa goodou ga tangi mai dahi mee i dogu ingoo, gei Au ga hagagila di maa.
15“Maa goodou e aloho i di Au, goodou ga daudali agu haganoho.
16Au gaa dangi gi Tamana, gei Mee ga gowadu gi goodou di Hagamaamaa, gaa noho i godou baahi gaa hana hua beelaa.
17Mee go di Hagataalunga dela e hagi aga di tonu a God. Henuailala e deemee di hai mee gi Mee, idimaa, digaula e deemee di mmada gi Mee, be e iloo a Mee. Gei goodou e iloo a Mee, i Mee e noho i godou baahi mo i godou lodo.
18“Au ma gaa hana, gei goodou hagalee noho mada goodou. Au ga hanimoi labelaa gi goodou.

19Tama madagoaa dulii i golo, gei digau henuailala ga de gidee ginaadou Au, gei goodou ga gidee Au. Idimaa, Au e mouli, gei goodou e mouli labelaa.
20Di laangi deelaa ma ga dau mai, gei goodou gu iloo bolo Au e noho i lodo dogu Damana, gei goodou le e noho i ogu lodo, gadoo be Au dela e noho i godou lodo.
21“Be koai hua e hai mee gi agu haganoho ge daudali ai, go mee e aloho i di Au. Dogu Damana e aloho i mee dela e aloho i di Au. Gei Au hogi e aloho i tangada mo di haga modongoohia Au gi mee.”
22Judas (hagalee go Judas Iscariot) ga helekai, “Meenei Tagi, ma e hai behee go dau haga modongoohia Goe mai gi gimaadou, ge hagalee ang gi henuailala?”
23Jesus ga helekai gi mee, “Digau ala e aloho i di Au, le e daudali agu agoago. Gei dogu Damana ga aloho i digaula, Au mo dogu Damana ga lloomoi gi digaula, gaa noho i nadau baahi.
24Digau ala hagalee aloho i di Au, ginaadou hagalee haga gila aga agu helekai. Nia agoago ala ne longono goodou, la hagalee ni aagu, gei ne loomoi i baahi o Tamana dela ne hagau mai Au.
25“Au ne helekai adu nia mee aanei i dogu madagoaa e noho i godou baahi.
26Di Hagamaamaa, go di Hagataalunga Dabu ga hagau mai go Tamana i dogu ingoo, ga agoago adu laa gi goodou nia mee huogodoo, gaa hai goodou gi mamaanadu agu mee ala ne hagi adu gi goodou.
27“Au e gowadu gi goodou di noho i di aumaalia. Di aumaalia deenei la di mee donu ni aagu e gowadu gi goodou. Au hagalee gowadu gi goodou be di hai o henuailala. Goodou hudee de nnoomaalia, hudee lodo huaidu, hudee mmaadagu.
28Goodou gu longono agu helekai bolo Au e hana, gei Au ga hanimoi labelaa gi goodou. Maa goodou e aloho i di Au, goodou e tenetene gi dogu hana gi Tamana, idimaa, Mee koia e aamua i di Au.
29Au gu hagi adu gi goodou dolomeenei i mua di maa ma ga gila aga. Malaa, di madagoaa di maa ma ga gila aga, gei goodou ga hagadonu.
30Au hagalee hagabooboo adu gi goodou gi waalooloo, idimaa, di tagi o henuailala le e hanimoi. Mee ono mogobuna i dogu gili ai,
31gei henuailala la gi iloo bolo Au e aloho i Tamana, ga hidi mai iei Au, gaa hai nia mee a Maa huogodoo ala bolo gi heia. “Lloomoi, gidaadou gaa hula gi daha mo di gowaa deenei.