Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - John

John 21

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1I muli hua di mee deenei, Jesus ga haga gida e Ia gi ana dama agoago labelaa i di tai go Tiberias. Deenei dono hai:
2Simon Peter, Thomas (dela e haga ingoo bolo Didymus), Nathanael (tangada mai Cana o Galilee), nia dama Zebedee, mo nia dama agoago dogolua ala i golo, nogo i di gowaa e dahi.
3Simon Peter ga helekai gi digaula, “Au e hana e wagadaha.” Digaula ga helekai, “Gimaadou e hula dalia goe.” Malaa, digaula gaa hula i di boodi, gei di boo deelaa, digi kumi nadau iga.
4Di madagoaa di laa ne hobo, Jesus e duu i tongotai, gei nia dama agoago a Maa digi iloo bolo ma go Jesus.
5Gei Jesus ga heeu gi digaula, “Digau nei, goodou digi kumi godou iga?” Digaula ga helekai, “Hagalee loo.”
6Gei Mee ga helekai gi digaula, “Hudua di godou kau gi lala i di baahi gau donu o di boodi, gei goodou gaa kumi godou iga.” Malaa, digaula gaa hudu di nadau kau gi lala, gu deemee di hudi aga, i di maa gu hontula iga.
7Tama agoago dela e aloho iei Jesus, ga helekai gi Peter, “Ma go Tagi!” Di madagoaa a Peter ne longono ia bolo ma go Tagi, geia gaa didi dono gahu laa daha gi dono gili (idimaa, mee gu liagi gi daha ono goloo), gaa hobo gi lodo tai.
8Nia dama agoago ala i golo, ga aalo aga di nadau boodi gi tongotai, ga hudi aga di kau honu iga. Digaula hagalee mogowaa i tenua, holongo nia loho e madalima mogowaa.
9Di nadau dau i tongotai, digaula gaa mmada gi di ahi e gaa e dunu nia iga nonua, mono palaawaa labelaa.
10Jesus ga helekai gi digaula, “Gaamai hunu iga i godou iga ala ne kumi.”
11Simon Peter gaa hana gi hongo di boodi, ga hudi aga dana kau honu iga llauehaa, e lau madalima maa dolu, gi tongotai. Gei di kau deelaa la gu honu iga huoloo, gei di maa digi mahaa.
12Jesus ga helekai, “Lloomoi, miami.” Tangada i ana dama agoago ai ne heeu gi Mee be Ia la koai, idimaa, digaula gu iloo bolo Mee go Tagi.
13Jesus ga hanadu, ga dahi aga nia palaawaa, gaa wanga gi digaula, gaa duwwe labelaa nia iga.
14Deenei la di tolu holongo a Jesus ne haga gida gi ana dama agoago i muli dono haga mouli aga.
15I muli hua di nadau miami, gei Jesus ga helekai gi Simon Peter, “Simon, tama a John, goe e aloho i di Au laa hongo digau aanei?” Gei mee ga helekai, “Uaa, meenei Tagi, Goe e iloo hua bolo au e aloho i di Goe.” Jesus ga helekai gi mee, “Madamada humalia i agu dama siibi.”
16Mee ga heeu haga lua, “Simon, tama a John, goe e aloho i di Au?” Gei mee ga helekai gi Jesus, “Uaa, meenei Tagi, Goe e iloo hua bolo au e aloho i di Goe.” Jesus ga helekai gi mee, “Madamada humalia i agu siibi.”
17Jesus ga heeu haga dolu, “Simon, tama a John, goe e aloho i di Au?” Peter gu manawa gee, idimaa, Jesus gu heeu haga dolu gi mee bolo mee e aloho i deia. Gei mee ga helekai gi Jesus, “Meenei Tagi, Goe e iloo nia mee huogodoo. Goe e iloo hua bolo au e aloho i di Goe.” Jesus ga helekai gi mee, “Madamada humalia i agu siibi.
18Au e hagi adu gi di goe di tonu: Do madagoaa nogo dulii, goe e hagatogomaalia goe e hana gi di gowaa dela e hiihai ginai goe. Do madagoaa ma ga madua, gei goe gaa holo oo lima gi daha, gei tangada gaa nnoo oo lima, gaa dagi goe gi di gowaa dela e de hiihai di hana ginai goe.”

19(Jesus e helekai i nnelekai aanei e haga modongoohia di made a Peter belee gaamai di madamada gi God.) Nomuli, gei Jesus ga helekai, “Daudalia mai Au.”
20Peter gaa huli gi muli ga gidee ia tama agoago a Jesus dela e baa ai e daudali ginaua, go mee dela ne menege adu gi Jesus i di madagoaa digaula nogo miami ga heeu, “Meenei Tagi, ma koai dela ga hagi aga Goe?”
21Di madagoaa Peter ne gidee ia a mee, ga heeu gi Jesus, “Meenei Tagi, taane deenei le e hai behee?”
22Jesus ga helekai, “Maa au ga hiihai bolo mee gi mouli hua beelaa, gaa dae loo gi dogu hanimoi, e hai dana aha adu gi di goe? Goe daudalia mai Au.”
23Malaa, di longo guu dele gi digau ala e hagadonu a Jesus, bolo tama agoago Jesus deenei, la ga hagalee made. Jesus la digi helekai bolo mee hagalee made. Mee ne helekai hua boloo, “Maa au ga hiihai bolo mee gi mouli hua beelaa, gaa dae loo gi dogu hanimoi, e hai dana aha adu gi di goe?”
24Mee go tama agoago Jesus dela nogo helehelekai nia mee aanei. Go mee dela ne hihi nia maa gi lala, gei gidaadou gu iloo hua bolo ana helekai le e donu.
25Jesus guu hai ana mee logowaahee i golo. Maa nei bolo ne hihi gi lala hagatau, gei au bolo henuailala hagatau e deemee di daahi nia beebaa ala ma ga hihi ginai nia maa.