Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Gálatas

Gálatas 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ar an sogbardo: Ar mimmi e-bab-sorba-ibmar-gaoed amba bipigwale, dule-maiga-gudiid-ebo emalad. Ar we-mimmi-bipigwad bela ibmar-gaoed-e-ibed-inigwele, ar e-ibmar-gaoed amba geg e-sogedba imaked.
2We-mimmi e-bab-ega-ibmar-ukoye-sogsad-e-ibagan-warmakedse, geb na e-sogedba imakoed. Ar emigindi, dule-baigan a-mimmi akwedigweled, ega ibmar imakdimargweled.
3Anmar deyobmodo, anmar bipigwaunni, anmar we-napneggi-igar-mamaid-e-maiga-gudii gusad.
4Ar Bab-Dummad na E-Machi-barmidagoed-e-ibagan-nasiksad oarmaknonigu, na E-Machi ome-wargwengi barmialid, degi, Moisés-Igar-Mesisad-urbaligwa-nanaega aidenonibalid.
5Bab-Dummad E-Machi barmialid, adi, dulemar-Moisés-Igar-Maid-urba-nanadimalad-onogegar, degine, amar Bab-Dummad-mimmigan-sunnadga gumalagar.
6Ar bemar Bab-Dummad-mimmigan gumarsoggu, Bab-Dummad na E-Machi-Burba-Isligwaled bemar-gwagese barmialid. Ar a emigindi gornaisunnad: “¡Abba!” We sogleged, ¡babaye!
7Ar degisoggu, bar be maiga gudisulid, Bab-Dummad-mimmiga be gunonisunnad. Ar bato be Bab-Dummad-mimmile, Cristoʼgi Bab-Dummad-ibmar-ukoye-soglesad bato begadmogad.
8Ar iduardi, aku be Bab-Dummad-dakmarsoggu, bab-dummagansurmaladga be mailedii gusmalad.
9Ar emigindi, bemar Bab-Dummad-mag-dake gunonikid. Bur sogleged, Bab-Dummad e bemar-susadba, magar be-dake gunoniye. Ar degite, ¿ibiga bemar we-igar-yogasaarmaladse, igar-nollomaladse, e-maiga-gannar-guega be gannar nabimarbali?
10Emide, amba bemar ibaganga, niimarga, degi, birgamarga iba onodimalad.
11An bemarba dobee itodo, ar ade, binsarsunna an bemar-abargi arbasayob an itoged.
12Gwenadgan, bemarse an wilesakwaa egisnaid, anyob be imakmar. Ar an bemarsunna na san imaksamogad. Ar bemar gwen angi yolessurmalad.
13Be nue wismalad, deunni an uellemaid-ular, an bemarga Bab-Dummad-Gayaburba-Nuedgi gebe sunmaksad.
14Ar an-uellesad bemarga arbaed-dummad-onos-inigwele, bemar isdar an-daksasurmalad, gwen an-obachasurmarbalid. Aka bur be Bab-Dummad-e-baliwituryob an-daksamalad, Cristo-Jesúsʼyob be an-abingasmalad.
15Epennedi, be yeer-itodimalanad. Emide be ¿igi gudmarsunna? Ar an nue-wisid, sunna be-ibya anga-ukegala, na be onosmalanad. Ar emidi, ¿igi be anga gudmarsunna?
16Ar an ibmar-napiragwad-bemarga-soged-ular, emigindi, ¿bemar-isdaradga an gunonisunde?
17Dulemar-Moisés-Igar-Maidgi bemar-odurdakdanimaladi, nue bebina-sogeyob daklemalad. Napiragwadgi bebina sogsurmalad. Ar unnila binsadimalad, bitigi bemar angi bangusdibeye, adi, bemar emarba naguegar.
18Na bina-nue-itogerba-gued igar-nuedinad, ar ibmar-nuedga be imakmalar. Unnila an bemar-abargi-gudiidginbi mer be angi-nued-daed oyomalo. Amba an bemar-abargi-gudisulir, deyob be imakmarbaloed.

19Mimmigan, ar igi-ome bonigan-itoardae, deyob be anga nunmaked ukmalad. Bemar Cristo-e-daedyob-guedse an deyob itodii guoed.
20Bitigi bemar-walik emisbinne an gudina yeerban, adi, bemarga wis binnasaar sunmakoenad. Wissurmosundo, igi an bemargi binsamalargebe.
21Emigi anga be sogmalana, bemar Moisés-Igar-Mesisadba-nanabimalad: ¿Ar bemarde Moisés-Igar-Mesisad itodisurmarsi?
22Ar Bab-Dummad-Gardagi narmakar naid, Abraham mimmi-warbo nikusye. Wargwen, e-mai-Agar-ebo nikusad. Baid, e-ome-sunnad-Sara-ebo nikusbalid.
23E-mai-ebo-machi-nikusad dule-sogedba gwalulesad. E-ome-ebo-nikusaddi, igi Bab-Dummad idu Abrahamʼga sogsagusa, an bega machi-wargwen ukoye, a-sogsadba gwalulenonikid.
24We-omegan-warbogwad, Bab-Dummad dulemarbo-igar-warbo-mesisad-e-wilubganad. A-igar-soggwendi, Agar gued. A Sinaí-yalagi danikid. We-igargi-gwalulemaladi, maiganga-guega gwalulemaladid.
25Ar Agar, Arabia-yalagi Sinaí-yar-siid-e-wilubganad. We, Jerusalén-neggwebur-emi-siid-e-wilubganmosundo. We-Jerusalén, degine, na e-mimmiganmala amba maiga gudidimalad.
26Jerusalén-nibneggineddi, Saraʼyob maiga gudisurmalad. Ar adi, bela anmar-nanga gusiid.
27Ar ade, Bab-Dummad-Gardagi weyob sognaibalid: “Be, omegwa-geg-baked, gwen be mimmi-nikudisulid, ¡weligwaledba be binnasuli-gole! Be, gwen-muu-neggi-boniba-galitodisulid, ¡weligwaledba be binnasuli-gole! Ome-wilesagudiid, bur bule ome-sui-nikadba mimmigan nikuoed.”
28Degisoggu, gwenadgan, Isaac Bab-Dummad-sogsagusadyob gwalulenonikid. Anmar deyob Bab-Dummad-mimmiganga gunonimarmogad.
29Epenne, Ismael-dule-sogedba-gwalulesad, Isaac-Bab-Dummad-Burbaba-gwalulesad-baregindii gusad. Emi, deyob gunaimogad: Dulemar-Moisés-Igar-Maidba-gormakdimalad, anmar-Bab-Burbaba-gwalulesmalad-baregindii gudimarmosunnad.
30Ar Bab-Dummad-Gardade, ¿igi sognaisunna? Sognaisursi: “Ome-maiga-gudiidi, degi, e-machi, be onoye. Adi, melle ome-maiga-gudiid-e-machi, ome-maiga-gudisulid-e-machiba ibmar nikuegar.”
31Degisoggu, gwenadgan, anmar ome-maiga-gudigusad-e-mimmigansurmalad. Anmar ome-maiga-gudigussulid-e-mimmigan gumalad.