Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Galacia

Galacia 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ako magasulti nga samtang ang manununod usa pa ka bata, siya walay kalainan sa usa ka ulipon, bisan tuod siya ang tag-iya sa tibuok katigayonan.
2Hinuon, siya nailalom sa mga magbalantay ug sa mga piniyalan hangtod sa panahon nga gitagal sa iyang amahan.
3Busa kita usab, sa dihang mga bata pa kita, kita naulipon ngadto sa mga binatang pagtulon-an sa kalibotan.
4Apan sa dihang ang hustong panahon niabot, ang Dios nagpadala sa iyang Anak, gipakatawo sa usa ka babaye, gipakatawo ilalom sa balaod.
5Iya kining gibuhat aron sa paglukat niadtong nailalom sa balaod, aron nga kita makadawat sa pagkasinakop ingon nga mga anak.
6Tungod kay kamo mga anak, ang Dios nagpadala sa Espiritu sa iyang Anak sa atong mga kasingkasing, ang Espiritu nga nagtawag, “Abba, Amahan.”
7Tungod niini nga hinungdan kamo dili na ulipon apan usa na ka anak. Kung kamo usa na ka anak, unya kamo manununod na usab pinaagi sa Dios.
8Bisan kaniadto, sa dihang kamo wala nasayod sa Dios, kamo mga naulipon niadtong usa nga anaa pinaagi sa kinaiyahan nga dili gayod mga dios.
9Apan karon nga kamo nasayod na sa Dios, o hinuon, karon nga kamo nailhan na sa Dios, nganong mibalik man kamo pag-usab sa huyang ug walay kapuslanan nga mga nag-unang pagtulon-an? Buot ba kamong tanan nga maulipon pag-usab?
10Kamo mabinantayon nga nagtuman sa mga pinasahing mga adlaw, sa mga bag-ong bulan, mga panahon, ug katuigan.
11Ako nahadlok alang kaninyo. Ako nahadlok nga tingali ako namuhat diha kaninyo sa walay kapuslanan.
12Ako naghangyo kaninyo, mga igsoon, mahimong ingon nga ako, kay ako usab mahimong ingon nga kamo. Kamo walay nabuhat nga sayop kanako.
13Apan kamo nasayod niana nga tungod sa lawasnong balatian nga akong gimantala ang ebanghelyo kaninyo sa unang higayon.
14Bisan ug ang akong lawasnong kahimtang nabutang kaninyo sa pagsulay, kamo wala nagtamay o nagsalikway kanako. Hinuon inyo akong gidawat ingon nga anghel sa Dios, ingon nga ako gayod si Cristo Jesus.
15Busa, hain karon ang inyong kalipay? Kay ako magpamatuod kaninyo niana, nga kung kinahanglanon, inyo gayong lugiton ang inyong mga mata ug ihatag ngari kanako.
16Busa unya, nahimo ba ako nga inyong kaaway tungod kay ako misulti man kaninyo sa kamatuoran?
17Sila mabination nga nangita kaninyo, apan sa walay kapuslanan. Buot nila nga ibulag kamo gikan kanako aron nga kamo mosunod kanila.
18Maayo kanunay nga mahimong mabination alang sa maayong hinungdan, ug dili lamang sa dihang ako anaa kauban ninyo.

19Akong gagmay nga mga anak, ako nag-antos sa kasakit alang kaninyo pag-usab hangtod nga si Cristo mahulma diha kaninyo.
20Buot ko nga makig-uban diha kaninyo karon ug usbon ang akong tono, tungod kay nalibog ako mahitungod kaninyo.
21Sultihi ako, kamo nga nagtinguha nga mailalom sa balaod, wala ba kamo makadungog kung unsa ang giingon sa balaod?
22Kay kini nahisulat nga si Abraham adunay duha ka mga anak nga lalaki, ang usa pinaagi sa ulipon nga babaye ug ang usa pinaagi sa gawasnon nga babaye.
23Apan, ang usa nga pinaagi sa ulipon natawo lamang pinaagi sa unod. Apan ang usa nga pinaagi sa gawasnon nga babaye natawo pinaagi sa usa ka saad.
24Kining mga butanga mahimong gipasabot gamit ang pasumbingay, kay kining mga babaye sama sa duha ka mga pakigsaad. Ang usa kanila gikan sa Bukid sa Sinai. Siya naghimugso sa mga bata nga mga ulipon. Kini si Hagar.
25Karon si Hagar mao ang Bukid sa Sinai nga anaa sa Arabia. Siya nagsimbulo sa kasamtangang Jerusalem, kay siya naulipon uban sa iyang mga anak.
26Apan ang Jerusalem nga atua sa taas gawasnon, mao kana, ang atong inahan.
27Kay kini nahisulat, “Pagmaya, ikaw nga dili manganak nga babaye, ikaw nga wala makabaton ug anak. Pagtiyabaw ug pagsinggit alang sa kalipay, ikaw nga wala makasinati sa pagpanamkon. Kay daghan pa ang mga anak sa biniyaan, labaw pa niadtong mga adunay bana.”
28Karon kamo, mga igsoon, sama kang Isaac, mga anak sa saad.
29Niana nga higayon ang usa nga natawo sumala sa unod milutos sa usa nga natawo sumala sa Espiritu. Kini sama gihapon karon.
30Unsa ang giingon sa kasulatan? “Ipalayo ang babayeng ulipon ug ang iyang anak nga lalaki. Kay ang anak nga lalaki sa babaye nga ulipon dili gayod makapanunod uban ang anak nga lalaki sa babaye nga gawasnon.”
31Busa, mga kaigsoonan, kita dili mga anak sa babaye nga ulipon, apan hinuon sa babaye nga gawasnon.