Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Galati Kaane

Galati Kaane 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Koni n na ito nan falama: Fanni kɛɛ tongon mɔn dii ɲɔrɛyani, a mi fisa konyin xa hali seen birin kanna to a ra.
2E diin taxuma a kantan muxune ra naxanye a feene yɛbama a xa han na waxatin yi a li a fafe naxan saxi.
3Na kiini, benun en xa kɔxɔ dɛnkɛlɛyani, en fan yi konyiyani dunuɲa gele ma feene yi.
4Koni a fa waxatin to a li, Ala yi a Dii Xɛmɛn nafa. Ɲaxanla yi a bari. A barixi sariyan nan bun ma,
5alogo a xa ne xɔrɔya naxanye sariyan bun ma, a en xa findi Alaa diine ra.
6Bayo ɛ bata findi a diine ra, Ala bata a Dii Xɛmɛna Nii Sariɲanxin nagodo, a so en bɔɲɛni. Na Nii Sariɲanxin nan Ala xilima en bɔɲɛni, a naxa, “Baba! N fafe!”
7Nayi, konyi mi fa i tan na fɔ a diina. Xa i bata findi a diin na, Ala mɔn i findima kɛɛ tongon na nɛn.
8A fɔlɔni ɛ mi yi Ala kolon nun, ɛ yi batu seene nan ma konyiya yi. Ala mi yi ne ra mumɛ!
9Koni iki, ɛ Ala kolon. Ala fan ɛ kolon. Nanfera ɛ birama dunuɲa gele ma feene fɔxɔ ra sɔnɔn, naxanye sɛnbɛ mi na? Ɛ waxi a xɔn ma nɛn ba, ɛ mɔn xa findi ne konyine ra?
10Ɛ sali lɔxɔne binyama, e nun kikene nun waxatine nun ɲɛɛne!
11N gaxuxi xa n mi tɔrɔxi ɛ fe ra fuu!
12Ngaxakedenne, n na ɛ mafanma, ɛ xa lu alo n tan. Bayo n tan luxi nɛn alo ɛ tan. Ɛ mi tinxintareya yo dɔxi n na.
13Ɛ a kolon fa fala n ma furen nan a ligaxi, n Yesu a fe Xibaru Faɲin kawandin ba ɛ xa a fɔlɔni.
14Koni hali n ma furen to ɛ tɔrɔxi, ɛ mi n naɲaxuxi, ɛ mi ɛ mɛxi n na. Koni ɛ n yisuxi alo Alaa malekan nan yi n na nun, alo Alaa Muxu Sugandixin Yesu yɛtɛna.
15Ɛ yi sɛwaxi nun kati! Nanfe ligaxi? N sereyaan bama ɛ fe ra, xa ɛ yi nɔɛ a ligɛ nun, ɛ yi ɛ yɛɛne bama nɛn nun, ɛ yi e so n yii!
16Koni iki, n mi findixi ɛ yaxun na ɲɔndi falan xɔn ba?
17Muxuni itoe kunfaxi ɛ xɔn, koni fe faɲi mi a ra! E kataxi ɛ ba feen nan na nxu fɛma alogo ɛ fan xa kunfa e xɔn.
18Kunfan fan, xa ɛ fe faɲin nan fɔxɔ ra, e nun xa ɛ luyɛ a fari waxatin birin. Hali n yɛ xɔnna mi a ra.

19N ma diine, n mɔn tɔrɔni ɛ fe ra alo ɲaxanla kuiin na a ramaxa a ma, han Alaa Muxu Sugandixina muxuyaan yi sabati ɛ bɔɲɛni.
20Koni a yi rafanma n ma nun, iki n lu ɛ fɛma, alogo n xa n fala ti kiin maxɛtɛ. Ɛ fe n yifuxi kati!
21Ɛ xa a fala n xa, ɛ tan naxanye waxi a xɔn ma ɛ xa lu sariyan bun ma, ɛ mi na sariyan kolon ba?
22Bayo a sɛbɛxi a Iburahima dii xɛmɛ firin sɔtɔ nɛn. A keden sɔtɔ konyi gilɛn ma, a bonna sɔtɔ xɔrɔn gilɛn ma.
23A naxan sɔtɔ konyi gilɛn xɔn ma, na sɔtɔxi nɛn alo adaman birin sɔtɔma kii naxan yi. Koni a diin naxan sɔtɔxi xɔrɔ ɲaxanla xɔn ma, Ala nan a tuli sa na tan na.
24Feni itoe luxi nɛn alo misaala. Layiri firinna misaala nan ɲaxalan firinni itoe ra. Kedenna kelixi Sinayi Geyaan nan fari, naxan diine barima konyiyani. Hagara nan na ra.
25Sinayi Geyaan naxan Arabu yamanani, na misaala nan Hagara ra. E nun Yerusalɛn taan naxan na yi iki, ne keden. Bayo, Yerusalɛn nun mɛn kaane birin konyiyaan nin.
26Koni Yerusalɛn taan naxan kore, xɔrɔn nan na ra. En nga nan na ra.
27Bayo Kitabun naxa, “Gbantana, i xa sɛwa, i tan naxan mi dii barixi! Ɲaxan, i sɔnxɔ sɛwani, naxan mi diin sɔtɔ xɔlɛn kolon. Bayo ɲaxalan nabeɲinxina diine wuyama ayi nɛn dangu xɛmɛ taa ra dɔxɔn gbeene ra.”
28Nba, ngaxakedenne, ɛ fan bata sa Isiyaga fari, Ala e tuli sa naxan na.
29Na waxatini diin naxan sɔtɔ alo adaman birin sɔtɔma kii naxan yi, na yi bonna ɲaxankata naxan sɔtɔxi Alaa Niin barakani. Han iki, a mɔn na kiini.
30Koni Kitabun nanfe falaxi? A naxa, “Konyi ɲaxanli ito nun a diin kedi. Amasɔtɔ konyi ɲaxanla diin nun xɔrɔ ɲaxanla diin mi kɛɛn tongɛ e bode xɔn ma mumɛ!”
31Nanara, ngaxakedenne, konyi gilɛ dii mi en tan na fɔ xɔrɔ diine.