Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Kɑdɑsii

Kɑdɑsii 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ntɛnɛ̀ n wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́yíɛ́ tì: Dɛbirɛ dɛ̀ɛ̀ yóó tiekɛ dɛ cicɛ kpɛrɛ dɛ̀ kpɑɑ́ kɛ bɛ dìì mɔ̀nnì dɛ̀ ɔ̃ɔ̃ í ncɑ̃́ɑ̃́nnɛ̀ kudɑɑkù, bɑ́ dɛ̀ mɛ ntúmɛ̀ dɛ̀ɛ̀ yóó tiekɛ dɛmɔu.
2Dɛ̀ ɔ̃ mbúɔ́ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ cɛ̃mmú bɛ̀mbɛ nɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dɛ̀ piú, kɛ bɑɑ dɛ cicɛ dɔú ndìì mɔ̀nnì bo tuɔkɛmɛ̀.
3Tínti múnkɛ Kirisi mu ndo í kɔ̀tɛní dìì mɔ̀nnì yɛbɔkɛ̀ nɛ̀ ikuɔ́ kɛ̀ dɛ̀ɛ ti te.
4Kɛ̀ dɛ mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ kɛ̀ Kuyie nduɔnní ku Birɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ pɛitɛ́ Sifubɛ kó kubotí miɛkɛ, kɛ̀ dɛɛ̀ nte kòo ntũ mbɛ kó ikuɔ́.
5Kɛ bo dɛɛtɛ́ tínti ikuɔ́ te bɛ̀, kɛ̀ ti nɑɑ́ nKuyie nkó ibí.
6Kɛ̀ kù ti duɔ́ nku Birɛ kó Muyɑɑ́ mmùù te kɛ̀ ti kù yu kɛ tú ti cicɛ.
7Ti tɛ̃́nkɛ í tú tidɑɑtì, ti tú Kuyie mbí nyi, kɛ̀ kù yóó ti duɔ́ nkù yɛ̃ nkù yóó duɔ́ ndɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu ku bí.
8Di mu ndo í yɛ̃́ dìì mɔ̀nnì Kuyie nkɛ tú yɛbɔkɛ̀ kó tidɑɑtì nti, kɛ yɛ̀ tú Kuyie yɛ̀ mɛ nyí kù tú.
9Bɑ̀mbɑ̀ nkɛ yĩ̀ɛ̃́tɛ́ Kuyie! Kuyie nkuù pètìnkɛ di yĩ̀ɛ̃́tɛ́, kɛ̀ m bɑ́ɑ́ yĩ́ díì kù yĩ̀ɛ̃́tɛ́, dɛ̀ dòmmɛ kɛ̀ di wɛ̃̀tɛ kɛ dɔ́ kɛ́yóu kɛ̀ yɛbɔkɛ̀ di tiekɛ?
10Di yɛ̀mmɛ̀ dò nKuyie mbo di cɔutɛ́ di yɛ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nyɛwe nɛ̀ bɛtɑ̃̀ɑ̃̀bɛ̀ nɛ̀ yɛmɔ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛbie ndɛ̀ɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛtɛrɛ̀ kɛ dɛ̀ bɑ̀ɑ̀tɑ̀ɑ̀?
11N yĩɛ̃̀kùmu m pĩ mmùù tɔ̃mmú di cuokɛ̀ bo ntúmɛ̀ dɛtetìrɛ̀.
12N kɔbɛ n di bɑ́ɑ́mmu, ɑ̃nnɛ́nɛ̀ dimɑ́ɑ̀ n kó difɔ̃̀tìrì kɛ́ndònnɛ̀ nh ɑ̃nnɛ́mɛ̀ m mɑ́ɑ̀ di kó difɔ̃̀tìrì.
13Di í n dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi mmɑmɛ̀. Di kpɑɑ́ yɛ̃́mu n do mɔmmɛ̀mu kɛ bɑ́tɛ́ di ciɛ mɛketimɛ̀ kɛ di nɑ̀kɛ́ Tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì Yesu Kirisi kpɛti.
14Di nɑ nnɑmu kɛ n senkɛ̀rì yoo di m bɛtì n tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í omuɔnti, kɛ̀ di nɛ́ pètìnkɛ n cɔutɛ́ kɛ́ndò n tú Kuyie ntɔ̃nnì, kɛ n cɔutɛ́ di nɑ ncɔutɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí Kirisi.
15Di do mɔkɛ dìì wɛ̀ì kɔ̀tɛ kɛ? Kɛ̀ di do bo nɑ dɛ mɔ̀nnì kɛ́dɛitɛ di nuɔ nkɛ́ n duɔ́, di nɑ nyì dɛ̀itɛmu.
16N di nɑ̀kɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í ntimɔ́mmɔnti dɛɛ̀ te kɛ̀ n nɑɑ́ ndi kpɑntídɛ̀ntɔùɑ̀?
17Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri kɛ dò mbɛ̀ di dɔ́mu kɛ̀ nɛ́ wɑnti tìì cɑ̃́ɑ̃́, kɛ bo di yṹɔ̃́ mbɛ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ di mbɛ̀ mbùɔ́.
18Dɛ̀ wennimu di bo nkémmúmɛ̀ bɛ̀ di nɑ́ɑ́ ntì, kɛ nɛ́ mbɑɑ̀tì tìì tú tisɑ̀ɑ̀tì, dɛ̀ bɑ́ ntú n di bonɛ̀ dìì mɔ̀nnì mɑ́ɑ̀ bɑ́ kɛ̀ n kpɑ.

19M bí dɛ̀ n yóù mɛdiɛ̀ mmɛ di kpɛ́í nkɛ dò nhonitipòkù ɔ̃ mpɛímɛ̀, kɛ bɑɑnɛ̀ m bo bɑntɛ́mɛ̀ weti weti kɛ dò nKirisi bo di miɛkɛ.
20N dɔ́ n nɑ mbo di borɛ̀ ndɛ bɑ̀mbɑ̀ mmiɛ, nkɛ́yɑ̀ m bo di nɑ́kɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ di keè, n yĩɛ̃̀kùmu mɛsɑ̀ɑ̀ ndi kpɛ́í.
21Di tũ nnɛ́ n nɑ́kɛ́ díndi bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́ntũ nyikuɔ́ kɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ di í yo ì tú mù.
22Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú Abɑrɑhɑmmu do mɔkɛ ibí ìdɛ́ì ndi, kɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ kóo yɔ̃ Akɑɑ ntú kudɑɑkù , kɛ̀ dɛtɛrɛ̀ kóo yɔ̃ Sɑrɑɑ í nku tú.
23Kɛ̀ kudɑɑkùu pɛitɛ́ ku kpɛrɛ bɛtɔbɛ̀ pɛí mɛ̀ɛ̀ botí, wèè í tú kudɑɑkù kɛ̀ Kuyie nkuù ò dɔúnnɛ̀ dinùù kòo dɛ̀ pɛitɛ́.
24Dɛ kó tinɑ́ɑǹtì mɔ̀kɛ mɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ mmɛ. Bɛnitipòbɛ̀ bɛdɛ́ bɛmbɛ dònnɛ̀ mɛtɑummɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ mmɛ, mɛtɑummɛ̀ kètimɛ̀ do dɔ̀ɔ̀ Sinɑii tɑ̃rì ĩ́nkɛ̀ nkɛ mɛɛ̀ pɛitɛ́ idɑɑbí (mɛɛ̀ tú Akɑɑ).
25Diyètìrì dìì tú Akɑɑ dì bɛnkú Sinɑii tɑ̃rì ndi dìì bo Adɑbii tenkɛ̀, kɛ wɛ̃̀tɛ kɛ bɛnkú Sedisɑdɛmmu ɛì dìì bo di mmɔ̀nnì.
26Sedisɑdɛmmu kɛĩ́nkɛ̀ kou í tú kudɑɑkù, weè tu ti yɔ̃.
27Ti wɑ̃̀rimu kɛ tú: Dɛ̀ nnɑɑti fɔ̃́ ntɛhɑ̃ũntɛ, fɔ̃́ nwèè í pɛí, tiitɛ́ tɛyíìtɛ̀ kɛ́nyɑ̃nku nɛ̀ diwɛ̀ì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ yetɛ wèè nitipòkù kó ibí yó nsṹṹnnɛ̀mɛ̀ wèè ye nho kpɛyi.
28N kɔbɛ díndi tú Kuyie nkó ibí nyi, kɛ́ndònnɛ̀ Isɑki Kuyie ndo dɔú ndinùù kɛ̀ bɛ̀ pɛitɛ́ wè.
29Bɛ̀ do pɛitɛ́ dɛ̀ɛ̀ birɛ bɛnìtìbɛ̀ pɛímɛ̀ do fɛ̃́ũnkomu bɛ̀ pɛitɛ́ dɛ̀ nɛ̀ Kuyie nYɑɑ́, ti kpɛrɛ mɛ ndò mmúnkɛ.
30Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: Bɛti kudɑɑkù nɛ̀ ku birɛ kɛ yɛ̃́ kudɑɑkù birɛ í yóó totɛ́nɛ̀ wèè í tú kudɑɑkù o birɛ dɛ cicɛ kpɛrɛ.
31N kɔbɛ ti í tú kudɑɑkù kó ibí, ti tú wèè í tú kudɑɑkù o kpɛyi nyi.