Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Esita xa Taruxui

Esita xa Taruxui 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Na dangi xanbi, mangɛ Asuyerusu naxa Hamɛdata Agagaka xa di Haman binya, a a ti mangɛdie birin xun ma.
2Mangɛ xa mixie birin nu e xinbi sinma Haman bun ma, alɔ mangɛ e yamari ki naxɛ. Kɔnɔ Morodekayi tan nu tondima nɛ a xinbi sinde a bun ma, a man mu a felenma a bɛ bɔxi ma.
3Mangɛ xa mixie naxa Morodekayi maxɔrin, «I mangɛ xa yaamari matandima munfe ra?»
4E nu luma Morodekayi maxɔrin na na fe ma, kɔnɔ a mu a tuli matima e ra. Sa na fari, a nu bara a fala e bɛ a Yuwifi na a ra. Na tɛmui, e naxa na dɛntɛgɛ Haman bɛ, e xa a mato a naxan nabama.
5Haman to a to Morodekayi mu tinma a xinbi sinde a bun ma, a naxa xɔnɔ ki fanyi.
6A to a kolon, Yuwifi nan Morodekayi ra, a mu tin a tan gbansan xa tɔɔrɔ de fa. A nu wama a xa mixi birin nan nahalakife fa, Yuwifi naxee birin nu na Asuyerusu xa mangɛya bun ma.
7Awa, mangɛ Asuyerusu xa mangɛya ɲɛ fu nun firin nde, kike singe, naxan xili Nisan, Haman naxa sematoe maxɔrin, a xa a kolon a lanma a xa Yuwifie faxa kike nun lɔxɔɛ naxan ma. Sematoe naxa a to na lanxi kike fu nun firin nde nan ma, naxan xili Adari.
8Na tɛmui Haman naxa a masen mangɛ Asuyerusu bɛ, «Si nde na i xa ɲama ya ma, naxan yensenxi i xa mangɛya yire birin. E xa sɛriyɛ mu luxi alɔ si gbɛtɛe xa sɛriyɛ, barima e tondima i xa yaamarie yati suxude. A mu lanma e xa sabati i xa bɔxi ma.
9Mangɛ, xa i tinxi, yaamari fi e xa halaki. N tan yati bara tin kɔbiri gbeti kole wulu fu fide i xa mixie ma naxee yi wali rakamalima.»
10Mangɛ naxa a xa tɔnxuma ba a bɛlɛxɛsole ra, a naxa a so Hamɛdata xa di Haman yi ra, na Agagaka naxan nu findixi Yuwifie yaxui ra.
11Mangɛ naxa a fala a bɛ, «I xa i xa kɔbiri ragata. I man xa i waxɔnfe raba yi mixie ra.»
12Na kike singe, xi fu nun saxan nde, Haman naxa mangɛ xa sɛbɛlitie malan, e xa a xa yaamari sɛbɛ mangɛ rasimae, bɔxi gominae, nun si birin mangɛdie ma. Bataaxɛe naxa sɛbɛ si birin xa sɛbɛli ki ma nun si birin bari xui ra. E naxa nee sɛbɛ mangɛ Asuyerusu xili ra. E man naxa mangɛ xa tɔnxuma fɔxi sa na kɛɛdie ma.
13Xɛɛrae naxa siga na kɛɛdie ra mangataa yire birin ma. A nu sɛbɛxi kɛɛdie kui, kike fu nun firin nde, kike naxan xili Adari, na xi fu nun saxan nde, Yuwifi birin xa faxa, dimɛdi yo, fori yo, diyɔrɛ yo, ginɛ yo. E sɔtɔse birin xa lu mixi gbɛtɛe bɛ. Yi birin xa raba na lɔxɔɛ nɛ.
14A nu lan nɛ yi yaamari xa fi mixi birin ma, alako e xa nɔ na rabade na lɔxɔɛ.
15Mangɛ xa xɛɛrae naxa siga e gi ra alɔ mangɛ a fala ki naxɛ. Asuyerusu nun Haman naxa lu yire keren e xa wɛni min, kɔnɔ mixi naxee nu na Suse mangataa, e birin bɔɲɛ naxa mini a i.