Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kũ Bisã yão - ƐZƐRA

ƐZƐRA 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yã birenↄ gbɛra Pɛsianↄ kína Atasɛsɛ kíblegↄrↄa Ɛzɛra bò Babilↄnu à sù. Sa'oriki zↄ̃kↄ̃ Haruna mɛ́ à Ɛlɛaza ì, Ɛlɛaza Finɛasi ì, Finɛasi Abisua ì, Abisua Buki ì, Buki Uzi ì, Uzi Zeraya ì, Zeraya Mɛrayo ì, Mɛrayo Azaria ì, Azaria Amaria ì, Amaria Aitubu ì, Aitubu Zadↄki ì, Zadↄki Salumu ì, Salumu Ilikia ì, Ilikia Azaria ì, Azaria Seraya ì, akũ Seraya Ɛzɛra pìi ì.
6Ɛzɛra bi yãdannɛriimɛ, à Musa doka kũ Dikiri Isarailanↄ Luda dìtɛ dↄ̃ sãnsãn. Lákũ Dikiri a Luda ↄ kúa nà, kína pↄ́ kũ à wɛ́ kɛ̀aa kpàa pínki.
7Kína Atasɛsɛ kíblena wɛ̃̀ supplade gũn Isaraila kenↄ sù Yurusalɛmu dↄ. Sa'orinↄn kú ń tɛ́ kũ Levinↄ kũ lɛ̀sirinↄ kũ zɛ́dãkpãrinↄ kũ Luda ↄn zĩkɛrinↄ.
8Ɛzɛra kà Yurusalɛmu kína kíblena wɛ̃̀ supplade mↄ sↄↄrode gũn.
9À fùtɛ Babilↄnu mↄ káaku gↄrↄ káaku zĩ, akũ à kà Yurusalɛmu mↄ sↄↄro gↄrↄ káaku zĩ. A Luda ↄ kúa,
10zaakũ Ɛzɛra mɛ̀ɛ kpà Dikiri doka wàaripanaaa kũ a kɛnaao, de à le à a yãditɛnanↄ kũ a dokayãnↄ dada Isarailanↄnɛ.
11Takada kũ kína Atasɛsɛ kpà sa'ori Ɛzɛraa yãn dí, kũ àdi Dikiri yãditɛnanↄ kũ a dokayãnↄ da Isarailanↄnɛ.
12Atasɛsɛ, kínanↄ kína mɛ́ à takada díkĩna kɛ̃̀ Luda Musude dokadannɛri sa'ori Ɛzɛranɛ. Ma fↄ kpàmma.
13Ma yã dìtɛ ma pì Isaraila ke sa'ori ke Levi kũ à kú ma bùsun kũ à ye à gɛ́ kũnwo Yurusalɛmu à gɛ́.
14Makũ kũ ma ìba gbɛ̃nↄn supplanↄ mɛ́ o n gbarɛ de ǹ gɛ́ Yurusalɛmu kũ Yudanↄ bùsuuo pínki yã gwagwa n Luda doka kũ ń kũna musu.
15Ǹ andurufu kũ wura kũ makũ kũ ma ìbanↄ o Isarailanↄ Luda kũ a bɛ kú Yurusalɛmu gbà sɛ́tɛ ǹ gɛ́o
16kũ andurufuuo kũ wura kũ n lè Babilↄnu bùsunwo pínki kũ pↄ́ kũ gbɛ̃nↄ kũ sa'orinↄ kpà ń Luda kpɛ́ pↄ́ ũ Yurusalɛmuo.
17Ǹ zùsanↄ kũ sãkaronↄ kũ sãnɛ bↄ̀rↄnↄ lúlu kũ ↄgↄ pìio n laakariia ǹ sa'opↄ kũ òdi ká tɛ́n à tɛ́ kũ o n Luda kpɛ́ gbagbakia Yurusalɛmu kũ flawa gbao kũ pↄ́mina gbao.
18Mↄkↄ̃n kũ n gbɛ̃nↄ à kɛ kũ andurufuuo kũ wura kũ à gↄ̃̀ↄo lákũ à kɛ̀árɛ mana nà, lákũ á Luda yei nà.
19Ǹ pↄ́ kũ ò nànnɛ n ↄĩ n Luda kpɛ́ donyĩkɛbↄ ũnↄ kpá Luda kũ à kú Yurusalɛmu pìia.
20Tó ń ye Luda kpɛ́ pↄ́ kparanↄi, tó a kɛkɛnaa gↄ̃̀ n yã ũmɛ, ǹ sɛ́ ma laasin gwe.
21Makũ kína Atasɛsɛ, ma yã dìtɛ Yuflati bara dire ↄgↄ'utɛrinↄnɛ ń pínki. À wɛ́kɛ kũ Luda Musude dokadannɛri sa'ori Ɛzɛra kɛ̀áwa kpáa gↄ̃̀nↄ pínki.
22Andurufu sún de tↄn aakↄ̃laro. Pↄ́blewɛ sún de tↄn baraakurilaro. Sèwɛ̃ kũ nísio sún de lita wàa basↄsↄↄrolaro. Wisi sↄ̃, lákũ à yei nà lɛ́n.

23Lákũ Luda Musude dìtɛ pínki nà, à kpá gↄ̃̀nↄ a kpɛ́ pↄ́ ũ, de àsun pɛ̃tɛ̃ kɛ kũ ma kíkɛo ke kũ ma nɛ́nↄoro.
24Àgↄ̃ dↄ̃ sↄ̃ kũ á zɛ́ vĩ à táfe ke ɛtɛ'ↄgↄ ke bɛ'ↄgↄ sí Luda ↄnn pì zĩkɛrinↄaro ke sa'orinↄ ke Levinↄ ke lɛ̀sirinↄ ke zɛ́dãkpãrinↄ ke zĩkɛri pãndenↄ.
25Mↄkↄ̃n sↄ̃ Ɛzɛra, ǹ yãkpatɛkɛrinↄ kũ yãgↄ̃gↄ̃rinↄ ditɛditɛ ↄ̃ndↄ̃ kũ n Luda kpàmma lɛ́n, de ògↄ̃ yã kɛkɛ a zɛ́a gbɛ̃ kũ ò kú Yuflati bara direnↄnɛ ń pínki. Onigↄ̃ de gbɛ̃ kũ ò n Luda doka dↄ̃nↄ ũ. Gbɛ̃ kũ ò dↄ̃ronↄ sↄ̃, ǹ dadańnɛ.
26Gbɛ̃ kũ n Luda doka kũ bùsu dokao kũna ↄplaplaro, oni yã daala, a dɛnaa ke a bona bùsun ke a aruzɛkɛ sinaa ke a dana kpɛ́sirann yá.
27Akũ Ɛzɛra pì: Ò Dikiri ó dizinↄ Luda sáabu kpá! À laasun mana dà kínanɛ a swɛ̃̀n, akũ kína pì gbãna kpà a kpɛ́ kũ à kú Yurusalɛmua lɛ.
28À tò ma yã kà kína kũ a ìbanↄgu kũ a kína gbãnade dakenↄ ń pínki. Lákũ Dikiri ma Luda ↄ kúma nà, ma kùu kɛ̀ gbãna, akũ ma Isaraila don'arɛdenↄ kàkara ò gɛ́ kũmao.