Text copied!
CopyCompare
Beebaa Dabu - Deuteronomy

Deuteronomy 33

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Aanei la nia hagahumalia a Moses, taane ni God, ne haga iloo gi nia daangada Israel i mua dono made.
2Mee ga helekai, “Dimaadua ne haneia i di Gonduu Sinai, ga daamada ga maahina gadoo be di laa i hongo Edom, ga haga maalama ana daangada mai di Gonduu Paran. Nia daangada di langi e madangaholu mana nogo madalia a Mee, gei di ahi dela e gaa nogo i dono baahi gau donu.
3Dimaadua e aloho i ana daangada, gei e benebene digau ala e hai mee gineia. Gidaadou gaa pala ang gi ono babaawae, ga hagalongo gi ana helekai.
4Gidaadou e daudali Nnaganoho a Moses ala ne gaamai gi gidaadou, aalaa go nia mee e kaedahi e hagalabagau o tadau henua.
5Dimaadua guu hai di King o ana daangada Israel i di madagoaa nadau madahaanau mo nia dagi ne dagabuli mai gi di gowaa e dahi.”
6Moses ga helekai i di madawaawa Reuben boloo: “Ma e aha maa digaula e hogoohi, gei Reuben la gi hudee made gi daha.”
7Moses ga helekai i di madawaawa Judah boloo: “Meenei Dimaadua, gi hagalongo gi nadau dangidangi i di hagamaamaa. Hagabuni ina digaula gi nia madawaawa ala i golo. Heebagi i nadau baahi, meenei Dimaadua, ge hagamaamaa ina digaula i di nadau hai baahi gi nadau hagadaumee.”
8Moses ga helekai i di madawaawa Levi boloo: “Meenei Dimaadua, Kooe haga gila ina do hiihai mai di haga modongoohia o nia ‘Urim’ mo ‘Thummim’ mai baahi au gau hai hegau, go digau Levi. Goe guu lawa di hagamada digaula i Massah, gei Goe gu iloo bolo digaula le e donu hua i nia wai o Meribah.
9Digaula gu hagalaamua Goe i hongo nadau maadua, nadau duaahina daane, mo nadau dama. Digaula gu hagalongo gi au helekai, ge gu daudali dau hagababa.
10Digaula ga aago laa au daangada gi daudalia au haganoho. Digaula gaa hai nadau tigidaumaha ‘incense’ i oo mua, mo nadau tigidaumaha dudu i hongo dau gowaa dudu tigidaumaha.
11Meenei Dimaadua, hagamaamaa ina nadau madawaawa gii tomo maaloo. Manawa lamalia gi nadau mee ala e hai. Hunahuna ina gi daha nadau hagadaumee, ge hudee heia digaula gi gila aga labelaa.”
12Mee ga helekai i di madawaawa Benjamin boloo: “Deenei di madawaawa a Dimaadua e aloho ai ge e benebene. Mee e madamada humalia i digaula i di laangi dogomaalia, gei Mee e noho i nadau baahi.”
13Mee ga helekai i di madawaawa Joseph boloo: “Dimaadua gi hagahumalia ina nadau henua gi nia uwa, mo nia wai mai bahi i lala o henuailala.
14Nadau henua gi hagahumalia ina gi nia huwa laagau ala e haga tomo aga go di laa. Hagahumalia ina gi nia huwa laagau ala e koia e humalia di huwa i nia madagoaa huogodoo e huwa ai.
15Nadau gowaa nnoonua namua mo nadau gonduu ala e noho hua beelaa la gi logowaahee nadau huwa laagau ala e hiihai ginai ginaadou.
16Nadau henua gi hagahonu gi di hagahumalia dela ne haga maluagina go di humalia o Dimaadua, dela ne helekai mai i lodo di ulaula o di ahi i lodo di laagau geinga. Nia maluagina aanei gii tale ang gi di madawaawa Joseph, idimaa, ma go mee dela ne hai di tagi ni ono duaahina.
17Joseph e maaloo be di kau daane, e maaloo be nia madaagoo o di manu ‘ox’ o lodo geinga. Ono madaagoo la digau e mana duumaa o Manasseh, mo digau e madangaholu mana duumaa o Ephraim. Ono madaagoo e daalo nia henua llauehe huogodoo mo di hono digaula gi nia mada o henuailala.”
18Mee ga helekai i nia madawaawa Zebulun mo Issachar boloo: “Zebulun la gi maluagina mai i nadau hagadau huihui goloo i hongo tai. Nia maluagina o Issachar gi damana mai i lodo dono guongo dela e noho ai.

19Digaula e gahigahi mai nia daangada gi di nadau gonduu, gaa hai nia tigidaumaha ala e donu i golo. Digaula e gaamai nadau maluagina mai di tai mo mai di gelegele kene o tongotai.”
20Mee ga helekai i di madawaawa Gad boloo: “Gi hagaamuina Dimaadua dela ne hai nadau henua gi damana. Gad e hai gadoo be di laion de madagu dela e talitali belee gaui gi daha di lima be di libogo o dono hagadaumee.
21Digaula guu kae tenua e kaedahi e humalia ang gi ginaadou. Tuhongo o tangada dagi la ne wanga gi digaula. Digaula gu daudali nia helekai mo nia haganoho o Dimaadua i di madagoaa nia dagi o Israel ne dagabuli mai gi di gowaa e dahi.”
22Mee ga helekai i di madawaawa Dan boloo: “Dan le e hai be tama laion. Mee e hobo gi daha mai Bashan.”
23Mee ga helekai i di madawaawa Naphtali boloo: “Mai di hiihai ni Dimaadua dela ne haga maluagina a Naphtali. Nadau henua e hana gaa dau adu gi di baahi gi ngaaga o Tai o Galilee.”
24Mee ga helekai i di madawaawa Asher boloo: “Asher la gu hagahumalia gi nonua i nia madawaawa ala i golo. Mee gii hai tangada e hiihai ginai ono duaahina. Dono henua gi maluagina gi nia lolo olib.
25Ono waahale gi duulia gi nia bontai baalanga, gei mee gii noho i di aumaalia i di waalooloo o dono mouli.
26“Nia daangada Israel, e deai dahi god i golo e hai be di godou God ai, dela e dele laa lodo di langi i nua i ono madamada, e dele mai i lodo nia gololangi e hagamaamaa goodou.
27God la guu duuli goodou i nia madagoaa huogodoo. Ono lima la go di godou hagamaamaa gaa hana hua beelaa. Di godou madagoaa nogo hula gi mua, gei Mee gu hagabagi gi daha godou hagadaumee, gu helekai adu bolo gi daaligidia digaula huogodoo gii mmade.
28Di hagadili ni Jacob le e noho i lodo di aumaalia, e humalia ang gi nadau henua honu meegai mo honu wai, i di gowaa dela e tiutiu mai di magalillili o di ahiaalangi.
29Nia daangada Israel, e maluagina huoloo go goodou! E deai dahi henua e hai be goe ai, dela ne haga dagaloaha go Dimaadua. Dimaadua la go di godou abaaba mo di godou hulumanu dauwa. E duuli goodou ge e hai goodou gi maaloo. Godou hagadaumee ga lloomoi ga tangitangi adu gi goodou bolo goodou gi dumaalia ang gi ginaadou, gei goodou ga dagadagahi digaula gi lala.”