Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Timɔntee

1 Timɔntee 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bɛ̀ɛ̀ tu Kirisi kɔbɛ kɛ tú tidɑɑtì bɛ̀ ndé bɛ yɛmbɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ yie nkɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ sɑ̃́ɑ̃́ nKuyie nkɛ́senkɛ̀rì ku nɑ́ɑǹtì.
2Tidɑɑtì tìì yɛmbɛ̀ tu Kirisi kɔbɛ, tì bɑ́ɑ́ yóu tì bo mbɛ̀ démɛ̀ kɛ dɔ̀ bɛ̀ tu bɛmɔu Kirisi kɔbɛ. Tì petìnkɛ dò ntì mpĩ mbɛ tɔ̃mmú mmu, kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ dɛ̀ nɑ ndòmmɛ̀. Ntɛ ɑ dò nkɛ́ mbɛ̀ tiè ntì kɛ yɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì.
3Kòò mɔù tié nyitié mmɑì ìì cɑ̃̀ɑ̃́nnɛ̀ Kirisi kpɛyi, ò yetɛ Kuyie nkó kucɛ kpɛti nti,
4kɛ mɔkɛ tɛfentɛ̀, wè í yɛ̃́ dɛ̀mɑrɛ̀, kɛ mɔkɛ tinɛìtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti, tìì ce nyɛkpɑ̀rɛ̀ nɛ̀ yɛsɑ̃́ɑ̃̀mbɛ̀, kɛ mɔkɛ mɛhɛ̃ɛ̃mmɛ̀, kɛ wúó mbɛtɔbɛ̀ bɛyɛibɛ.
5Bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ dɛ kó tinɛìtì botí bɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yɛ̃́ timɔ́mmɔnti, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ dò nkuwedɔuncɛ tu kuditikɔku.
6Kuwedɔuncɛ kó tikpɑ̀tì tu dɛ̀ bo ndɑ nɑɑtinɛ̀mɛ̀ ɑ mɔkɛ dɛ̀.
7Ti yɛ̃́mu kɛ dò nti í tɔní dɛ̀mɑrɛ̀ bɛ̀ ti pɛí dìì mɔ̀nnì, ti mɛ nyí yó ntɔ dɛ̀mɑrɛ̀ ti kṹṹ nyiè.
8Kɛ̀ ti mɔkɛ ti yo mmù, kɛ mɔkɛ tiyɑ̀ɑ̀tì dɛ̀ ti sɑ̀nnɛ̀mu.
9Bɛ̀ɛ̀ dɔ́ kɛ́nɑɑ́ mbɛdítíkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ do mɛbennímɛ̀ miɛkɛ nkɛ kɛ̀ iyɛntotí yɛiyii bɛ̀ soutɛ́ kɛ̀ bɛ̀ɛ tɑ mɛyɛi mmiɛkɛ, kɛ́feti kɛ̀ dɛ̀ɛ deè.
10A bo duɔ́mmɛ̀ ɑ yɛ̀mmɛ̀ idíítí dɛ̀ tu mɛyɛi nkó dikũ̀nnì ndi, bɛ̀mɑbɛ̀ i ndɔkɛ kɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie nkɛ fɛ̃́ũ̀rì.
11Fɔ̃́ nKuyie nkóo nìtì, mɛntɛ́nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ dɛ kó mɛyɛi nkɛ́ntũ Kuyie nkɛ dɔɔri kù dɔ́ dɛ̀, kɛ́nyíé nku kpɛti, kɛ́ nkù dɔ́, kɛ́nnɔ nkɛ mi nkɛ bɑ́ ndɔri.
12Mɑ̀ dimɑ̀ù sɑ̀ɑ̀rì ɑ tɑ̃́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nKuyie nkɛ́pɛ́tɛ́ mufòmmu mùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ Kuyie ndɑ yu mùù kpɛ́í nkɑ̀ɑ nɑ̀kɛ́ bɛnìtìbɛ̀ pɛ́u ììkɛ̀ ɑ kù tɑ̃́mɛ̀.
13Nɛ̀ Kuyie nkùù duɔ̀ mmufòmmu dɛnɛnnɛ̀ dɛmɔu ku yètìrì nɛ̀ Yesu Kirisi wèè do í yɔ̀tɛ ò bo nɑ́kɛ́mɛ̀ Pɔ̃nsi Pidɑti ììkɛ̀ ò tu wè o kpɛri, n dɑ nɑ́ɑ́mmu kɛ̀ n tú:
14A mpĩ́ nKuyie ntɑnnùù kɑ̀ɑ fòmmu nwenni pɑ́íí, kòò mɔù bɑ́ɑ́ dɑ wɑ́tí, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi yɑ̀ɑ wɛ̃tɛnní.
15Kuyie ndiɛkù kùù mɑ́ɑ̀ mɔ̀kɛ muwɛ̃rímú mumɔu, bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kóo kpɑ̀ɑ̀tì, kùù bɑkɛ́ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́, kɛ̀ ku mɔ̀nnì tùɔ̀kɛ ò bo wɛ̃tɛní.
16Kuù mɑ́ɑ̀ fòù sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ ɑ̃ kuwenniku diɛkù miɛkɛ kùù kɔ̀ù inuɔ, òmɔù í yóó nɑ kɛ tɔ́ɔ́nko kùù borɛ̀. Òmɔù í yɑ̀ Kuyie, òmɔù mɛ mbɑ́ɑ́ nɑ kɛ́ kù yɑ̀. Ku yètìrì ndɛu, kɛ̀ kù nkpeńnì sɑ̃́ɑ̃̀. Kɛ̀ dɛ̀ mmɛ ndò.
17Nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ mɔ̀kɛ ku ntenkù kó tikpɑ̀tì kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ mmɔkɛ sifeí, bɛ̀ bɑ́ɑ́ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ tikpɑ̀tì, kɛ yɛ̃́ bɛ̀ í yɛ̃́mɛ̀ tì pɛ̃nkɛ́ dìì mɔ̀nnì. Bɛ̀ɛ̀ duɔ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ Kuyie nkùù ti duɔ̀ ndɛmɔu, kɛ dɔ́ dɛ̀ nti nɑɑti.
18Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ̀ bɛ borimɛ nwenni, kɛ̀ bɛ̀ nnitì kɛ pɑ̃ɑ̃ mbɛ kpɛrɛ.

19Mɛmmɛ bɛ̀ bo pɛ́tɛ́mɛ̀ tikpɑ̀tì kɛĩ́nkɛ̀ kpɛti, tìì yó mbo sɑ̃́ɑ̃̀, kɛ́mmɔkɛ mufòmmu sɑ̃́ɑ̃̀.
20Timɔntee ɑ bɑ́ɑ́ yóu ɑ bo mpĩ́mmɛ̀ Kuyie ndɑ duɔ́ mmùù tɔ̃mmú, mɛntɛ́nɛ̀ ɑmɑ́ɑ̀ bɛ̀ɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ ciì, kɛ dɔ́ tinɛìtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti.
21Bɛ̀mɑbɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ dò mbɛ̀ ciìmu kɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Kuyie nkó kucɛ. Kuyie nkó mɛsɑ̀ɑ̀ nní ndi bonɛ̀!