Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Timɔntee

1 Timɔntee 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A níí bɑ́ nnɑ́ɑ́nnɛ̀ wèè dɑ kótí mɛkperímɛ̀, ɑ nhò nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ dò nhɑ cicɛ, kɛ́nnɑ́ɑ́nnɛ̀ bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ dò nhɑ nɛí,
2kɛ́ndɔɔri bɛpokótíbɛ̀ kɛ dò nhɑ yɔ̃bɛ̀, kɛ́ndɔɔri bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ dò nhɑ tɑ̃bɛ̀, kɛ tìmɑtì bɑ́ mbo di cuokɛ̀.
3Á ndɑkɛ bɛkúpobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ bɛ̀ɛ̀ bɛ̀ teénnɛ̀ bɛ kpɛ́í, kɛ́ mbɛ̀ dé kɛ dò nhɑ yɔ̃bɛ̀.
4Kòo kúpokù mɔù mɛ mmɔ̀kɛ ibí yoo o yɑɑ̀bí, iì dò nkɛ́ nhò tɔ ò do ì tɔ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ́bɛnkɛ ì tumɛ̀ Kirisi kɔbɛ. Kuyie mmɛ ndɔ́.
5Okúpokù wèè í mɔkɛ wèè ò teénnɛ̀ ò ɔ̃ mbúɔ́ Kuyie nku, kɛ kù mmɔ́ú mɛteèmmɛ̀ sɑ̃́ɑ̃̀.
6Okúpokù wèè dɔ̀ɔ̀ri ò dɔ́mɛ̀ ò kumu, kòo yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dò nhò fòù.
7A dò nkɛ́ tì mbɛ̀ nɑ̀kɛ́mu kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni.
8Kòò mɔù í dɑkɛ o kɔbɛ kpɛ́í, dɔ̀kɛ o cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kpɛ́í, wè í tú Kirisi kou. Wèè í tũ nKuyie nho kɔ̃mɛ ò tɔ̃ũnɛ̀mu.
9Ntɛ ɑ dò nkɛ́wɑ̃ri bɛ̀ɛ̀ kúpobɛ̀ yètɛ̀ kɛ́ mbɛ̀ tɔ, wèè yenkɛ onitidɔ̀ù omɑ́ɑ̀ kɛ mɔkɛ yɛbie sipísìkuɔ̀.
10Kɛ tiè nho bí mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ cɔú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kɛ yɑ́rí Kirisi kɔbɛ, kɛ dɑkɛ bɛsénnìbɛ̀ kpɛ́í. Kòo tɔ̃mmú mumɔu wenni.
11A bɑ́ɑ́ wɑ̃ri bɛkúpobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ bɛ, Kirisi kɔbɛ dò nkɛ́tɔ bɛ̀ bɛ kó yɛyètɛ̀ miɛkɛ. Kɛ̀ dɛ̀ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ bo bútínnɛ́ bɛ̀ dɔúnnɛ̀ dìì nùù Kirisi kɛ́wɛ̃tɛ kɛ́ndɔ́ kɛ́yenkɛ,
12kɛ́tɔ̃tɛ bɛ̀ do dɔúnnɛ̀ dìì nùù Kirisi, kɛ́yetɛ́nɛ̀ Kuyie,
13kɛ́nɑɑ́ mbɛtɔ̃nnɛ́diebɛ̀, kɛ́ncentì centì sicɛ̃́ĩ, kɛ nɑ́ɑntɛ nɑ́ɑntɛ tìì í tú bɛ kpɛti.
14Dɛɛ̀ te kɛ̀ n dɔ́ bɛkúpobɛ̀ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ kɛ bɛ bɛ̀ nyenkú, kɛ́piɛ́ ibí, kɛ́ndɑkɛ bɛ cɛ̃́ĩ kpɛ́í, kɛ̀ ti kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ bɑ́ɑ́ nɑ kɛ ti wɑ́tí.
15Kɛ yɛ̃́ bɛkúpobɛ̀ mɑbɛ̀ yóumɛ̀ Kuyie nkó kucɛ kɛ tũnnɛ obɔɔ̀kpɑ̀ɑ̀tì kɔku.
16Kòo kúpokù mɔù mɔ̀kɛ o kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ tũ̀ nKuyie bɛ̀ nhò tɔ, kòò bɑ́ ntú Kirisi kɔbɛ kó ditɔu kɛ̀ bɛ̀ ntɔ bɛ̀ɛ̀ í mɔkɛ bɛ kɔbɛ.
17Wèè nɑ̀ɑ́ Kuyie nnɑ́ɑǹtì kɛ ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì di nhò yietì kɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ di duɔ́ ndɛ̀ bɛkúpobɛ̀ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀.
18Tì wɑ̃̀rimu kɛ tú: A bɑ́ɑ́ tɑ́ú nfɛnɑ̀ɑ̀fɛ̀ nùù fɛ̀ puotì dìì mɔ̀nnì tidiitì. Kɛ wɑ̃̀ri kupíkù tɛkù kɛ tu: Bɛ̀ dò nkɛ́nyietìmu otɔ̃ntì.

19Kɛ̀ bɛ̀ wɑ́tìrì owedɔunkótì ɑ bɑ́ɑ́ yie nkɛ̀ nsɑ̀ kɛ̀ bɛ̀dɛ́bɛ̀ yoo bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛɛ̀ í yɑ̀ kɛ bɛ́i.
20Kòò mɔù dɔ̀ɔ̀ mɛyɛi, nhɑ ò kpɑnnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ììkɛ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ pĩ nkɛ̀ bɛ̀ɛ yɔtɛ mɛyɛi nkó mudɔɔ̀rìmù.
21N dɑ bɑ́ɑ́mmu Kuyie nyììkɛ̀ nɛ̀ Yesu Kirisi kɔkɛ nɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ yɛ̀ ììkɛ̀, kɛ tú ɑ ntũ ndɛ kó itié kɛ bɑ́ mmɔkɛ yɛnɔ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀, kɛ bɑ́ mbɑɑ̀tì òmɔù.
22A bɑ́ ncɑ̃ɑ̃́ ɑ bo tɑ̃ɑ̃tɛ́mɛ̀ onìtì, kóò nɔ̀ɔ́ nsinɔu, kóò duɔ́ mmutɔ̃mmú, kɑ̀ɑ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀, kòo do, ɑ múnkɛ kɔkɛ́mu dɛ kó mɛyɛi mmiɛkɛ, fɔ̃́ nní nwenni pɑ́íí.
23Á bɑ́ nyɔ̃̀ mmɛniɛ mmɑ́ɑ̀, nyɔ̃̀ ndìfɛ̃́ɛ̃̀ sɑ́m̀pɔ́ ɑ pɔutì yonku kpɛ́í.
24Bɛ̀mɑbɛ̀ kó mɛyɛi mpɑ̃̀nkɛ ɔ̃ nfeímu, kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ ɔ̃ɔ̃ dentɛ kɛ́feitɛ́.
25Mɛsɑ̀ɑ̀ nkpɛrɛ mɛ ndò, bɛ̀mɑbɛ̀ kɔ̃mɛ ɔ̃ɔ̃ nfeímu kɛ̀ bɛtɔbɛ̀ kɔ̃mɛ ɔ̃ɔ̃ dentɛ kɛ́feitɛ́.