Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Timɔntee

1 Timɔntee 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ti nnɑ́ɑǹtì tu timɔ́mmɔnti nti, kòò mɔù dɔ́ kɛ́nni Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì ò dɔ́ mutɔ̃mmú sɑ̀ɑ̀mù mmu.
2Wèè ni Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì o borimɛ dò nkɛ́nwennimu, kòo mpo onitipòkù òmɑ́ɑ̀, kɛ́nnɔ kɛ pĩĩ nhomɑ́ɑ̀, kɛ́nciì kɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ cɔú bɛpɔ̀ɔ̀bɛ̀, kɛ́nnɔ nkɛ tiè mbɛnìtìbɛ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì.
3Ò bɑ́ ntú kunɑɑ̀yɑ̃̀ɑ̃̀kù, o miɛkɛ bɑ́ ntonnì, wè nwenni kɛ bɑ́ nwɑnti yɛkpɑ̀rɛ̀, ò bɑ́ɑ́ duɔ́ nho yɛ̀mmɛ̀ idíítí.
4Ò mpĩ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kòo bí nhò dé kɛ yíé nho kpɛti.
5Kòo nìtì í nɑ kɛ pĩ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ ò bo yĩ́mɛ kɛ́ndɑkɛ Kirisi kɔbɛ tĩ̀nnì kpɛ́í?
6Ò bɑ́ ntú wèè cɔutɛ́ Kuyie mbɑ̀mbɑ̀, ò yɑ̀ɑ̀ bo mɔɔtɛ tɛfentɛ̀ kɛ̀ Kuyie nhò kpetínnɛ́, dibɔɔ̀ tɛ̀ mɔ̀ɔ̀tɛ mɛ̀ɛ̀ botí kɛ̀ kù dì kpetínnɛ́.
7Bɛ̀ɛ̀ í tũ nKuyie kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ bɛ̀ bo ò wɑ̀tí tíì kpɛ́í, ò yɑ̀ɑ̀ bo tɑ dibɔɔ̀ kó timɑ́tì miɛkɛ.
8Bɛwedɔuntɔ̃mbɛ̀ borimɛ múnkɛ dò nkɛ́nwennimu kɛ̀ bɛ̀ bɛ̀ dé, bɛ̀ bɑ́ mmɔkɛ yɛnɔ̀ yɛ̀dɛ́, bɛ̀ bɑ́ ntú tinɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀tì, bɛ̀ bɑ́ ndɔɔri mɛciì nkpɛrɛ kɛ yo nyidíítí.
9Bɛ̀ ntũ ntimɔ́mmɔnti, kɛ bɑ́ ncɑɑri Kuyie nyètìrì.
10Bɛ̀ níí ketɛ́ kɛ́ bɛ̀ yɑ̀ɑ́kɛ́, kɛ̀ bɛ̀ nɑ dɛ kó mutɔ̃mmú bɛ̀ nɛ́ bɛ̀ dɔ̀ɔ̀ bɛwedɔuntɔ̃mbɛ̀.
11Bɛnitipòbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ tu bɛwedɔuntɔ̃mbɛ̀ bɛ borimɛ múnkɛ dò nkɛ́nwennimu, bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑntɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í nkɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ mbɛmɑ́ɑ̀, kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ nwenni dɛmɔu dɛ miɛkɛ.
12Owedɔuntɔ̃ntì dò nkɛ́mpo onitipòkù omɑ́ɑ̀ ndi, kɛ pĩ́ nho cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀, kòo bí nyíé nho kpɛti.
13Bɛwedɔuntɔ̃mbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ pĩ mbɛ tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀ mbɛ̀ ɔ̃ mbɛ̀ dému, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ nYesu Kirisi kpɛ́í nnɛ̀ dikɔ̃m̀bùɔ̀ bɛ borimɛ wenni mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
14N dɑ wɑ̃̀ri di mpɑ́tíri kɛ dɔ́ kɛ́kɔtoomu bɑ̀mbɑ̀ nkɛ dɑ yɑ̀.
15Kɛ̀ mmɛ n yí cɑ̃rikɛ kɛ kɔ̀too, di mpɑ́tíri bo dɑ teennɛ̀ kɑ̀ɑ nyɛ̃́ ɑ bo mpĩ́ mmɛ̀ɛ̀ botí Kuyie nkɔbɛ cuokɛ̀ mutɔ̃mmú. Kuyie mbomu kɛ̀ kuù tɔ timɔ́mmɔnti yɛsɑ̃ǹkɛ̀ ɔ̃ ntɔ mɛ̀ɛ̀ botí tɛcĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
16Timɔ́mmɔnti disɔ̀rì kpɛti Kuyie nti duɔ́ ntì kɛ̀ ti tì nɑ̀ɑ́ ntì dɛumu, tìì tu: Kirisi nɑɑ́ nhonìtì nwe kɛ kɔ̀tɛní, Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù bɛ́immu ò tumɛ̀ timɔ́mmɔnti yiɛ̀, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃rɛ̀ ò yɑ̀, kɛ̀ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ o kpɛ́í nyɛbotɛ̀, kɛ̀ kutenkù kumɔu kɔbɛ ò yie, kòò dèkɛ kɛĩ́nkɛ̀ nɛ̀ diyetidiɛrì.