Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Timɔntee

1 Timɔntee 4

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Muyɑɑ́nsɑ̀ɑ̀mù ti nɑ́ɑ́mmu nweti weti kɛ tú yɛwe sɔnyɛ bɛnìtìbɛ̀ bo yetɛ Kuyie nkó kucɛ kɛ́tũnnɛ mɛyɑ́ɑ̀bìsíyɛ̀mmɛ̀ nɛ̀ yɛbɔkɛ̀ kó itié.
2Mɛyɛ̀mmɛ̀ mɛ̀dɛ́mɛ̀ yɛmbɛ̀ nɛ̀ siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ bo mbɛ̀ soú. Dɛ kó siyɑ́ɑ̀bìsí yɛmbɛ̀ dɛ̀mɑrɛ̀ í kɑ́ɑ́ mbɛ yɛ̀mmɛ̀ bɛ̀ dò mbɛ̀ bɛ̀ tùɔnnɛ̀ timɑ́tì wũɔ̃tì nti.
3Dɛ kó bɛnìtìbɛ̀ bo nnɑ́ɑ́ nkɛ tú dipopuò í wenni, kɛ tú bɛ̀ nci mudiì mɑmù. Kuyie ndɛ̀ dɔ̀ɔ̀ kɛ̀ dɛ̀ tu onìtì kó mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ, bɛ̀ɛ̀ yie nKuyie mbɛ̀ yĩ̀ɛ̃́tɛ́mu timɔ́mmɔnti, kɛ ɔ̃ɔ̃ kù dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú kɛ́di.
4Kuyie ndɔ̀ɔ̀ dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ wennimu, dɛ̀mɑrɛ̀ í dò nkɛ́yóu. Ti nɛ́ dò nkɛ níí kù dɔunnɛ̀ mutɔ̃mmú mmu kɛ́ dɛ̀ di.
5Kuyie nnɑ́ɑǹtì nɛ̀ mubɑ́ɑmmu dɛɛ̀ wénkùnko dɛmɔu.
6A ntiè nti Kirisi kɔbɛ. Mɛm̀mɛ ɑ bo ntúmɛ̀ Yesu Kirisi kóo tɔ̃ntì sɑ̀ɑ̀wè, wèè bɛbíí Kuyie nnɑ́ɑǹtì sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ̀ tì dònnɛ̀ o kó mudiì kɛ tũ nKuyie nnɑ́ɑǹtì kó itié nweti weti ɑ ì bɛbíí mɛ̀ɛ̀ botí.
7Bútínnɛ́ tiyɑ̀ɑ̀rìnɛìtì sɔ̃́ntíkɛ kpɛti, tì í yóó dɑ teennɛ̀ Kuyie nkó kucɛ, kɛ́yetoo kɛ́ndɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀.
8A bo fɛ̃́ũmmɛ̀ ɑ kɔ̃̀ntì dɛ̀ wennimu yie, ɑ nɛ́ bo yetoomɛ̀ Kuyie nkó kucɛ dɛɛ̀ pɛ̃ɛ̃tɛ́. Kɛ yɛ̃́ dɛ̀ í túmɛ̀ mufòmmu muù mmɑ́ɑ̀ kpɛ́í nnɛ̀ mùù kpɑɑní mu kpɛ́í nkɛ.
9Tinɑ́ɑǹtì mɔ́mmɔnti nti bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu dò nkɛ́ntɑ̃́ tì.
10Dɛɛ̀ te kɛ̀ ti pĩ́ mmutɔ̃mmú kɛ mɑù, kɛ yɛ̃́ ti tɑ̃́mɛ̀ Kuyie, kunku kùù bo sɑ̃́ɑ̃̀ kɛ dɛɛrí bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu, dɔ̀kɛ bɛ̀ɛ̀ kù tɑ̃́.
11Á dò nkɛ́ ntì mbɛ̀ nɑ̀ɑ́mmu, kɛ tì mbɛ̀ tiè.
12Á bɑ́ɑ́ yóu kɛ̀ bɛ̀ dɑ senkɛ̀rì ɑ tú mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nhodɑpɑ̀ɑ̀. A nɑ́ɑǹtì nɛ̀ ɑ dɔɔ̀rìmɛ̀ dɛ̀ nwenni, kɑ̀ɑ ndɔ́ bɛtɔbɛ̀, kɛ́ntɑ̃́ Kuyie mmɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔɔri dɛ̀ɛ̀ wenni, kɛ̀ bɛ̀ ndɑ wúó nkɛ tũ.
13Á nkɑɑ̀ Kuyie nnɑ́ɑǹtì bɛnìtìbɛ̀, kɛ tì mbɛ̀ tũ̀nni, kɛ ti mbɛ̀ tiè nkɛ kémmú m bo tuɔkoomɛ̀.
14A bɑ́ɑ́ yɛ̃̀ nKuyie ndɑ pɑ̃ dìì pɑ̃nnì, kɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́m̀bɛ̀ tì bɛ́i mbɛwedɔunkótíbɛ̀ dɑ nɔ̀ɔ́ ndìì mɔ̀nnì sinɔu kɛ bɑ̀ńtɛ̀ Kuyie.
15Totí ɑ yɛ̀mmɛ̀ dɛ kó dipɑ̃nnì ĩ́nkɛ̀, kɛ duɔ́ nhɑmɑ́ɑ̀ dɛ kó mutɔ̃mmú, kɛ̀ bɛ̀ nwùó nhɑ kérímɛ̀ dɛ ììkɛ̀.
16Ndɑkɛ ɑmɑ́ɑ̀ kpɛ́í nkɛ́ mbɛ̀ tiè nkɛ̀ dɛ̀ wenni, kɛ́nfííkú teii. Kɑ̀ɑ dɔ̀ɔ̀ri mɛmmɛ ɑ bo dɛɛtɛ́ ɑmɑ́ɑ̀, kɛ́dɛɛtɛ́nɛ̀ ɑ tiè mbɛ̀.