Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - 1 Timɔntee

1 Timɔntee 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɛketimɛ̀, n dɔ́ di mbɑ́ɑ́mmu Kuyie mbɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu kpɛ́í, kɛ́ nkù bɑ̀ɑ́ nkɛ kù mɔ̀ú di kpɑ dɛ̀, kɛ kù sɑ̃ntí,
2kɛ́ nkù bɑ̀ɑ́ mbɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ kpɛ́í nnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bɑkɛ́ bɛmɔu bɛ kpɛ́í kɛ̀ ti mbo bɑ̀mmùù kɛ̀ dikɔnkɔɔ̀nnì bɑ́ mbo, kɛ̀ ti nkù tũ nkɛ kù dé kɛ dɔɔri kù dɔ́mɛ̀.
3Kuyie mmɛ ndɔ́, kunku kùù tu ti dɛɛtíwè.
4Kù dɔ́mu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔuu cootɛ́, kɛ yĩ́ɛ̃́tɛ́ timɔ́mmɔnti.
5Kuyie mbo kumɑ́ɑ̀ ndi, wèè tɑ̀unko Kuyie nnɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ kòò bo omɑ́ɑ̀, weè tu Yesu Kirisi wèè tùótɛ́ tinitikɔ̃̀ntì.
6Wèè duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ kɛ nɑɑ́ ntiyeti kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ kòò bo dɛɛtɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu. Kuyie mmɔ̀nnì diì do tùɔ̀kɛ kòò mɛ̀ dɔ̀ɔ̀.
7Kuyie nkuù n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ n dɔ̀ɔ̀ ku tɔ̃nnì, kɛ̀ m bo nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ í tú Sifubɛ timɔ́mmɔnti kɛ̀ bɛ̀ ntɑ̃́ Kuyie. N nɑ́ɑ́ mmɔ́mmuɔ nwe, n yí soú.
8N dɔ́ bɑ́ wè wè mbɑ́ɑ́ nKuyie nhò berínɛ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ o yɛ̀mmɛ̀ mɛmɔu ndi, kɛ dò mpɑ́íí kɛ bɑ́ mmɔkɛ mɛkpɑ̀rìyɛ̀mmɛ̀ yoo kɛmiɛkɛ.
9Bɛnitipòbɛ̀ níí nyi tiyɑ̀ɑ̀tì mɛsɑ̀ɑ̀, bɛ̀ bɑ́ nwɑnti idíítí ikperí kpɛti nɛ̀ mɛfĩmmɛ mɛsɔɔ nkɔ̃mɛ nɛ̀ yɛtootɔ̃rɛ nɛ̀ mɛdɛ̀ì nkɛ pɑ̃ɑ̃tì tiyùtì kɛ bo bɛnkɛ bɛmɑ́ɑ̀.
10Bɛ kó tisɑ̃tì ntú bɛ̀ bo ndɔɔrimɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dé Kuyie.
11Onitipòkù níí nkémmú itié mbɛ́u, kɛ́yie nyì yɛ̃ mmù.
12N yí dɔ́ onitipòkù ntiè nhonitidɔ̀ù yoo wè nhò bɑkɛ́.
13Kɛ yɛ̃́ Kuyie nketɛ́ kɛ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ Adɑmmu nwe kɛ dèntɛ Ɛfu.
14Dɛ̀ í tú Adɑmmu nwe dibɔɔ̀ soutɛ́mɛ̀, Ɛfu nwe dì soutɛ́mɛ̀, kòò yetɛ Kuyie nkpɛti.
15Kuyie nnɛ́ yóó dɛɛtɛ́mu onitipòkù ò mɔ̀kɛ dìì mɔ̀nnì ibí, kɛ̀ nsɑ̀ nkòò kù tɑ̃́ kɛ kù dɔ́, kɛ kpɑ mɛyɛi, kòo yɛ̀mmɛ̀ wenni.