Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1O zaiar, Korin uzanan Kristen duailel, iz Pol, Uwait nugtal iz Yesus Kristus nugau ze oi aidabun tapai mileun, igual zaicig, Sostenes go ereg iz ibail daimai, iguan ag sikut wai marem.
2O zaiger, sikut e iguan ag Kristen duailel Korin uzan daremen palautai marem. Ag Yesus Kristus dual pezai daremen, gonun, Uwait nug gonugau duailel naliu tapai mareun. Go ag mui duailel unum em e ebu igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau wanib ulagzanemen abai ereg gonugau duailel naliu dabun ulareun. Yesus Kristus go ig ag abai ereg igual Dubanou Ban.
3Iz Uwait guzenai auranem, go igual memenig mui, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus mui agal oiagab naliu eiman ag isanarebi, agal oiagab selai damamen.
4Iz umkoskos ag en izal Uwait ‘Ese-e’ auranem, einen, ag Yesus Kristus dual pezai darena, go nug ag gonugau ougab naliu eiman suban isanareun.
5Iz ag en Uwait ‘Ese-e’ auranem, einen, go nug ag isanaraimai, ece unum maraneu. Dabeleu naliu marena, ag gonugau ze naliu abe maimai, duailel ipal awaranemen.
6Kristus nugau ze agal oiagab oug gusig dareu. Duailel agal igul uligaimai, ag Kristus nugau ze go petak em.
7Gonun, ag ulis, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus koli araog alabun gumeimai, ag ece unum agal doropag isanarabun mui go darem. Uwait nugau Ah Wes nug ece go umkoskos maraneu.
8Yesus nugtal agal oiagab petak emen gusig maraba, ag gusig tapai dabiag, em tamabun ziwas alamau. Guzenaimai, igual Dubanou Ban, Yesus alamau ziwas ebu, agal wanimag ebu ze tub i damau.
9Uwait nug ag gonugau nag, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus dual gotulabun ulareun. Uwait nugtal gonugau ze unum muzmuz sesamoraneu, gonun, ig abiu go nug ig suban gumigina, ig Yesus dual naliu damam.
10O zaiar, igual Dubanou Ban, Yesus Kristus nugau wanib ebu iz ag gusig ze awarem, ag unum ze tutak macan. Ag beu beu i atalan. Oiagab tutak a mui, dabeleu tutak a mui, suban dan.
11O zaiar, Kloe nugau zaueim dacanemen dudu ipal alaimai, agen ag oiagab tutak tamacag dacanemen, agzozou ze eim alalanemen ze ailemen domin.
12Ze go doimai, iz ze e awaramoroi. Ag tutak tutak ze ata atai macanemen. Ipal agen enanem, “Iz Pol sesamoranem.” Ipal agen enanem, “Iz Apolos sesamoranem.” Ipal agen enanem “Iz Pita sesamoranem.” Kolital ipal agen enem, “Iz Kristus sesamoranem.”
13Ag igul go guzenaimai, go ag Kristus ginampet sul beu beu atalanemen. Bo, iz Pol agal igul eg zilagai marabun a gegeulanau ebu noumemin ta? Ag izal wanim ebu gagaliag patemenin ta? Tam pet, tam.
14Iz ag ula duailel asiu izal ebesil gagaliag patab tam. Iz Krispus, Gaius dual tutak gagaliag patemin. Gonun, iz Uwait ‘Ese-e’ auranem.
15Guzenaimai, du tub nug ag izal wanib ebu gagaliag patemen aimai i ze mamau.
16(O, go petak, iz Stepanas nugau ug han gagaliag patemin. Iz duailel ipal izal ebesil gagaliag patemin ta, tam ta, iz dabelabun iborain tam.)
17Kristus nug iz duailel gagaliag patabun palautilab tam, iz gonugau Ze Naliupet duailel awarabun palautileun. Izal ze dudu agal ze awaranemen sul tam. Ze go dudu agal dabeleu eiman alab tam. Iz gaul dudu agal dabeleu sesamoraimai, ze memin zob, Yesus Kristus a gegeulanau ebu noumeun salau gonug ig isanigab tam.
18Iz abiu, dudu go ag tamabun abu ebu darem, agen Yesus Kristus go a gegeulanau ebu ag imarabun noumeun ze go doimai, agal dabeleu go kar weun du nugau ze aimai ze memen, bo, ig duailel go nug koli imaigeu go ig abiu, ze go Uwait nugau gusig a.

19Uwait nugau ze getal sikut wai memen go guzenai dareu, “Iz abiu macanemen dudu agal dabeleu naliu oiai. Iz dudu ag dabeleu naliu mui anemen agal dabeleu eg marai.”
20Gonun, abiu macanemen dudu go ag erunamamen? Kasai ze abai maranemen dudu go mui em e ebuan dudu ze eim alalanemen mui ag erunamamen? Dudu go Uwait nug em e ebuan dabeleu go naliu tam, dudu go agal dabeleu kar wageun dudu sul patarai meun.
21Uwait nugau dabeleu naliu pet, gonun, em e ebuan duailel agal dabeleu eim go abe murabun iborain tam. Agal dabeleu gonugau ze duailel awaranem ze go kar weun du nugau sul, bo, Uwait nug ze go eim duailel agal oiagab petak emen imarabun gonugau ougab siksikaneun.
22Zuda duailel ag gugeg beu beu piabun guzenanemen. Grik duailel ag dabeleu naliu uabun guzenanemen.
23Bo, ig Kristus a gegeulanau ebu noumeun nugau ze awarai darem, ze go eim Zuda duailel Uwait waugab bitabun abu tapelai maraneu. Emgasag ipal ebuan duailel agal dabeleu ze go kar wageun dudu agal ze sul.
24Bo, duailel go Uwait nug Yesus sesamorabun ulareun, ag Zuda duailel ta, Grik duailel ta, ag abiu go Kristus nugau ze, Uwait nugau gusig mui, gonugau dabeleu naliu mui go eiman aleun.
25Dudu agen Uwait nugau dabeleu go eg aimai semuranemen, bo, du go nugau dabeleu, go nug em ebuan dabeleu unum zilarai dareu. Dudu agen Uwait nugau gusig ginampet anemen, bo, gusig go ginampet nug dudu agal gusig unum zilareu.
26O zaiar, ag ulis dabilan, ag getal erunai pet daremen ebu Uwait nug Yesus Kristus sesamorabun ulareun go koli dabilan. Ag ula ebu, dudu asiu em e ebuan dabeleu naliu mui i darem. Dudu asiu ag ulapagwag mui han i darem. Dudu asiu ag dudu banban agal ug ebuan zuab tam.
27Bo, abiu duailel Uwait nug aipag nuabun aimai, abiu tamacag duailel tapai mareun. Go duailel gusig a aipag nuabun aimai, duailel gusig tamacag tapai mareun.
28Duailel inen em e ebu, duailel ipal agal dabeleu ag naliu tam, ag duailel go gasag maranemen, Uwait nug duailel go tapai mareun. Go duailel wanimag tamacag tapai mareun. Gonun, ein ece duailel agen go banou aimai dabilanemen, Uwait nug semareun.
29Guzenaimai, du tub nug nugtal gonugau wanib Uwait nugau ameg ebu wag mabun iborain tam.
30Uwait nugtal ag Yesus Kristus dual pezai mareun daremen. Gonug Yesus ig dabeleu naliu migabun bigegwai migeun dareu. Yesus Kristus nugtal ig Uwait nugau ameg ebu duailel tuguiai aigaimai, gonugau igul naliu sesamorai aidabun tapai migeun. Yesus Kristus a gegeulanau ebu noumeun, gonun, Uwait nug igual igul eg ebuan imaigeun. Guzenina, igul eg gonug ig koli gumigabun iborain tam.
31Gonun, Uwait nugau ze aneun sul, go guzenai aneu, “Du in gonugau salau meun en gonugau wanib ulagwag mabun dabeleu, go Dubanou Ban nug go salau mabun gusig moroun dabeleimai, Dubanou Ban nugau wanib sag ulagwag mamau.”