Text copied!
CopyCompare
Uwait nugau Ze Naliu - 1 Korin

1 Korin 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gonun, agal oiagab duailel ipal en noumabun umkoskos salau gusig macan. Ag Ah Wes nugau gusig beu beu uabun oiagab gusig macan. Bo, igul go Uwait nugau Ze duailel awarabun oiagab gusig pet macan.
2Duair in go ipal uzanan ze eim awaraneu, go gue duailel ipal awarabun tam, go Uwait sag auraneu, einen, du tub nug gonugau ze bigeg abe i macaneu. Go Uwait nugau Ah Wes gonugau gusig sil petak ze wagemeun maraneu.
3Bo, duair in go duailel Uwait nugau Ze agal ze eim awaraneu, du go nugau ze nug duailel go agal oiagab Uwait en gusig maraimai, igul naliu guzenabun oiagab asai maraimai, agal oiagab selai dabun maraneu.
4Duair in go ipal uzanan ze eim ze maraneu ze go eim du gonugau ougab Uwait en gusig muraneu, bo, duair in Uwait nugau Ze duailel agal ze eim awaraneu, go nug go Kristen duailel unum han agal oiagab gusig maraneu.
5Izal dabeleu guzenai, ag unum ipal uzanan ze eim maranemen go naliu, bo, iz ag Uwait nugau Ze duailel agal ze eim awarabun aimai gusig dabelem. Duair in go Uwait nugau Ze duailel araog awaraneu, gonugau salau nug du go gue ipal uzanan ze eim maraneu gonugau salau zilacorou. Ipal uzanan ze eim Uwait nugau Ze duailel awarabun go iboin tam, bo, dudu ipal ze go koli kekulabun dabi, go iboi, kekulaba, Kristen duailel unum isanaraneu.
6O zaiar, ag ze go en suban dabilan. Iz ag waiagab alaimai, ipal uzanan ze ata atai eim awaremin aimai, ze go doimai, abe mabun iboin ta? Tam pet, tam! Ze go nug ag i isanaramau. Bo, iz ze ipal Uwait nug iz araog abai mileun agal ze eim awarai, iz ag dabeleu naliu marai, iz Uwait nugau Ze araog awarai, iz ze tub naliu abai marai, go ag isanarabun iboin.
7Ag ecesab go dorog tamacag saiu amau guzental dabilan. Wag ta, pulel ta, dudu agen gaul wina, ecesab go saiu suban i aneu. Ein kabal wabun gonugau zeu oimai, wag wina, saiu naliu zuna, duailel duanemen.
8Go guzental, malai mabun ziwas ebu, malai mabun aicer suban i saiucina, malai dudu ag malai mabun ecesab erunai suban mamam?
9Ag han guzenai, ag ipal uzanan ze eim duailel i abiu awarebi, ag ze go bigeg erunai pet dareu abe mamam. Agal ze gaul em ebu numau.
10Petak pet, em e ebu ze beu beu asiu dareu, bo, go unum bigeg mui.
11Du tub nug iz gonugau ze bigeg i abiu ailaimai iz uzan tuban du amau, izan han go uzan tuban du anai.
12Ag han guzenai, ag Uwait nugau Ah Wes nugau gusig beu beu uabun dabeleu gusig macanemen. Gonun, ag Kristen duailel isanarabun Ah Wes gonugau gusig uabun salau gusig macan.
13Gonun, du in go ipal uzanan ze maraneu, go ze gue koli kekulabun gusig uabun Uwait auramau.
14Bo, ag suban dabilan, iz ipal uzanan ze eim Uwait aurai, go izal dorop sag auranem, izal dabeleu gaul dacaneu.
15Gonun, iz erunai? Iz Uwait aurabun, iz izal ze eim Uwait auremin, izal dorop dabeleu mui unum go auremin, duailel dumam. Iz Uwait ulagwag moroimai, kabal wabun izal dorop dabeleu abai ereg kabal wai.
16Bo, nait dorop nug uzan tuban ze eim Uwait auramam, du tub go na waunab hoboi dareu, erunai doimai, petak amau? Go na ze memen i abiu.
17Na Uwait ‘Ese-e’ auranem, go naliu, bo, du tub na waunab hoboi dareu go go isanorab tam.
18Iz Uwait ‘Ese-e’ aurem, einen, ziwas umkoskos iz ipal uzanan ze eim auranem. Petak, iz ag unum zilacaranem.

19Bo, duailel Uwait nugau Ze duabun zobu piabun alina, ze ginampet agal ze eim ag duabun sul awarai. Bo, uzan tuban ze asiu ag abiu tam go ag awarabun iboin tam.
20Zaiar, ag mogoi ginaginam agen dabilanem sul i dabilan. Ag mogoi ginaginam igul eg i macanemen sul dan, bo, dudu banban agal dabeleu mui dan.
21Uwait nugau kasai ze agau ebu getal Aisaia nug guzenai sikut weun, “Banou nug aneun, ‘Iz emgasag ipal ebuan dudu izal ze awaremin, agen agal ze eim izal duailel awaramam. Iz emgasag ipal ebuan duailel agal oiagsau eim ag awarai. Iz guzenai, bo, ag izal ze i dumam.’”
22Gonun, ipal uzanan ze eim awaranem igul, igul go atai Uwait nugau gusig nug abai marabun guzenaneu. Bo, igul go nug dudu agal oiagab Yesus en petak ab tam Uwait nugau gusig abai maraneu. Bo, Uwait nugau Ze agal ze eim marabun igul duailel goagal oiagab Yesus en petak emen araog abai maraneu.
23Gonun, zobu piabun ziwas ebu, duailel unum alai gotulina, agen unum uzanan ze ata atai eim awarina, duailel ipal agal oiagab petak ab tam ag han ereg alaimai, ze go beu beu doimai, ze mamam, “Dudu go kar wagena, guzenai darem?”
24Bo, ag Uwait nugau Ze araog awarebi, du tub go ougab petak ab tam ta, tub uzaneim an du ta, go zaueim go zumau, ze go nug gonugau ougab zet nug sul waba, go abiu mamau go igul eg macaneu du. Ze go doun nug, gonugau igul unum sisiuramau.
25Gonugau ein igul ougab oug wageimai dareu araog usalamau. Gonun, go taubib waimai, Uwait ulagwag moroimai, awaramau, “Petak pet, Uwait ag abai dareu.”
26O zaiar, iz ag igul go guzenabun awarem, ag zobu piabun alai tulaimai, ag erunamamen? Ag unum salau mui. Du tub go kabal wamau, du tub alai Uwait nugau Ze abai maramau, du tub go ze tub Uwait nug go aureun awaramau, du tub go uzan tuban ze eim ze mamau, du tub go ze koli kekulamau. Ag igul go unum guzenamamen, go Uwait nugau duailel isanaraimai, gusig maramamen.
27Duailel inen ag ipal uzanan ze eim marabun, du asiu agen i maran, aliag ta, dudu ainarai agen ze maramam, go iboi. Ag ze i beu tonoiman. Tub nug ze maziaba, tub nug ses ze mamau. Du tub nug ze go bigeg kekulai mamau.
28Bo, du tub ze go bigeg kekulabun iboin tam aba du go uzan tuban ze eim ze maraneu du i ze mamau, soai damau. Go gonugau dabeleu eiman Uwait iau auramau.
29Uwait nugau Ze doimai, awaranemen dudu aliag ta, ainarai tutak tutak asai ze mina, duailel ipal darem agen ze go suban sisiaramam.
30Bo, Uwait nug du tub go ebu hoboi damau, ze awau muraba, du go asai ze maba, amegai ze meun du go soacamau.
31Ag unum tutak tutak Uwait nugau Ze duailel marebi, guzenamam, duailel unum ag ze abiu maimai, agal oiagab igul naliu guzenabun asai maramau.
32Dudu inen ag Uwait nugau Ze duailel maranemen ag agtal agal oiagsau suban gumamamen.
33Einen, Uwait go salau unum tuguiai macaneu, go salau ata atai i macaneu. Go ougab selai mui salau macaneu. Gonun, ig gonugau igul sesamorab. Uwait nugau duailel ipal uzan beu beu gotulanemen sul, agal zobu piabun ziwas ebu han, ailel ag i ze mamamen, ag soai damamen. Ag utarebi, ag ze i mamamen. Ag dudu agal piagsal damamen. Go igual Zuda agal kasai ze nug guzenai aneun.
35Ailel ag ein ze bigeg i abiu, go abiu mabun agal gamulagar agal zaueim kanabarebi, awaramam. Bo, duailel unum gotulai dabi, air tub nug asai ze mamau, go igul egonou pet.
36Ei, ag Korin uzanan duailel, agal dabeleu Uwait nugau Ze ag eiman bigegweun ta? Agal dabeleu gonugau ze ag ebalagab sag aleun ta? Tam pet, tam.
37Du tub nugau dabeleu iz Uwait nug gonugau ze duailel awarabun gusig mileun ta, Ah Wes nug gusig naliu tub mileun aba, go nug ze e sikut wai marem go Dubanou Ban nugau kasai ze abiu maimai, awaramau.

38Bo, du go izal ze sikut wemin sesamorab tam ag gonugau ze i sesamoramamen.
39O zaiar, gonun, ag agal oiagab duailel Uwait nugau Ze marabun gusig macan. Bo, ag duailel ipal, ipal uzanan ze ata atai eim ze mabun i kuatai ze awaran.
40Bo, ag zobu piabun ziwas ebu, duailel ipal isanarabun dabileiban, igul naliu suban sesamoran.