Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
2ɑ seewo kpɑ ɑ dɑ mɔmɔn yɛnuɔ. Miyɑ kon nun ɡɑri sɔ̃.
3Mɑ u seewɑ u dɑ mɔmɔn yɛnu mi. U deemɑ wee u wekeru mɔ̀.
4Weke te u mɔ̀ mi, tɑ ǹ ɡeɑ kue. Mɑ u ten sɔn te suɑ u kɑ weke kpɑɑru kuɑ te tɑ nùn wɛ̃re.
5Yerɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ,
6mbɑn sɔ̃nɑ nɑ ǹ kpɛ̃ n kɑ bɛɛ Isirelibɑ ko nɡe mɛ. Wee nɡe mɛ mɔmɔ wi, u sɔndu suɑ u nɛni win nɔmuɔ, nɡe mɛyɑ i mɑɑ wɑ̃ɑ nɛn nɔmuɔ.
7Gɑsɔ, nɑ rɑ ɡere bweseru ɡɑrun sɔ̃ n nɛɛ, kon tu wukɑ n surɑ nɡe dɑ̃ɑ, kpɑ n tu kɑm koosiɑ.
8Adɑmɑ bwese te, tɑ̀ n ten dɑɑ kɔsɑ tɑ nuku kɔ̃suru deri, nɑ rɑ tu deriwɑ nɑ kun mɑɑ tu kɔ̃sɑ kue.
9Mɛyɑ ɡɑsɔ, nɑ rɑ mɑɑ ɡere bweseru ɡɑrun sɔ̃ n nɛɛ, kon tu seeyɑ.
10Adɑmɑ bwese te, tɑ̀ n kɔ̃sɑ mɔ̀ mɑ tɑ ǹ nɛn ɡere swɑɑ sue, nɑ ku rɑ mɑɑ tu ɡeɑ ye kue ye nɑ rɑɑ ɡɔ̃ru doke mi.
11Yen sɔ̃, ɑ Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmuɡibu sɔ̃ɔwɔ ɑ nɛɛ, nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ sɔɔru mɔ̀ n kɑ bu kɔ̃sɑ kuɑ. Nɑ yen kpunɑɑ yi. Ǹ n mɛn nɑ, ben bɑɑwure u win dɑɑ kɔ̃sɑ derio u wurɑmɑ nɛn mi.
12Adɑmɑ bɑ koo ɡere bu nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ bɑ koo kɔsi. Ben bɑɑwure u koo win bwisiku kɔ̃sunu swĩiwɑ u ko ye u kĩ.
13Yinni Gusunɔ u nɛɛ, Isirelibɑ bɑ ɡɑ̃ɑ kɔ̃sunu kuɑ n sɑrɑ. I bwesenu kpuro bikio, wɑrɑ u yenin bweseru nɔɔre.
14Nim mu rɑ kokubu kpe Libɑnin ɡuunu wɔllun di? Dɑɑ te tɑ kokumɔ, tɑ rɑ nim ɡem kpe?
15Adɑmɑ nɛn tɔmbu bɑ mɑn duɑri bɑ dɑ bɑ bũnu turɑre dɔ̃ɔ dokeɑmmɛ. Yɑ derɑ bɑ ǹ yɛ̃ ye bɑ mɔ̀ ben swɛɛ sɔɔ. Bɑ ben yellun swɑɑ dosu derimɔ, mɑ bɑ swɑɑ kisi swĩi.
16Bɑ derɑ ben tem mu sɑnkirɑ. Mɑ tɔmbu bɑ bu yɛ̃ɛmɔ bɑɑdommɑ. Wi u sɑrɔ mi ɡesi, ù n mu wɑ, u rɑ wiru kpɑrewɑ.
17Yen sɔ̃nɑ kon de bu yɑrinɑ yibɛrɛbɑn wuswɑɑɔ nɡe tuɑ ye sɔ̃ɔ yɑri yerun woo ɡɑ yɑrinɑsiɑ. Kon bu biru kisi. Nɑ ǹ bu mɛɛrimɔ sɑnɑm mɛ bɑ nɔni sɔ̃ɔre.
18Yerɑ tɔn be, bɑ nɛɛ, su Yeremi nɔɔ tiɑ kuɑ su nùn mwɑ. Domi woodɑ kun ɡbimɔ bɑɑ yɑ̃ku kowobu bɑ̀ kun wɑ̃ɑ. Bwisi kun kpeemɔ bɑɑ bwisiɡibu bɑ̀ kun wɑ̃ɑ. Gusunɔn ɡɑri kun ɡbimɔ yèn sɔ̃ win sɔmɔbɑ sɑri. Ǹ n mɛn nɑ, i nɑ su nùn wɔri su yɑɑ kɑsiki, kpɑ su ku mɑɑ win ɡɑri nɔ su sere yi lɑɑkɑri ko.

19Sɑɑ yerɑ Yeremi u Yinni Gusunɔ kɑnɑ u nɛɛ, Yinni Gusunɔ, ɑ mɑn swɑɑ dɑkio. A nɛn yibɛrɛbɑn ɡɑri yi nɔɔwɔ.
20Kɑɑ de ɡeɑ yu ɡɔsirɑ kɔ̃sɑ? Wee bɑ dɔkɔ kpiriru ɡbɑ bu kɑ mɑn kpɛ̃ɛ sɔɔ. A yɑɑyo mɑ nɑ yɔ̃rɑ wunɛn wuswɑɑɔ ben sɔ̃, nɑ kɑ nun ɡɑri kuɑ kpɑ ɑ ku mɑɑ kɑ bu mɔru ko.
21Yen sɔ̃, ɑ de ɡɔ̃ɔru tu ben bibu ɡo. A de bu ɡbisuku tɑbu sɔɔ, kpɑ kurɔbu bu durɔbu kɑ bibu biɑ, kpɑ bu ko ɡɔminibu. A de bɑrɑnu nu durɔ be ɡo, kpɑ bu ben ɑluwɑɑsibɑ ɡo tɑbu sɔɔ.
22A de tɑbu kowo wuunu nu bu wɔri. Kpɑ wuri yi nɔɔrɑ ben yɛnusɔ. Domi bɑ dɔkɔ kpiriru ɡbɑ bu kɑ mɑn kpɛ̃ɛ te sɔɔ. Bɑ mɑn yinɑ bɛriɑ nɛn swɑɑ sɔɔ.
23Adɑmɑ wunɛ, Yinni Gusunɔ, ɑ ben nɔɔsinɑɑ kpuro yɛ̃, ye bɑ kuɑ bu kɑ mɑn ɡo. Yen sɔ̃, ɑ ku bu ben torɑnu wɔkɑ. A ku ben durum ye duɑri. A de bu fukurɑ wunɛn wuswɑɑɔ. A bu sɛɛyɑsio wunɛn mɔrun sɑɑ sɔɔ.