Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 44

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yinni Gusunɔ u Yudɑ be bɑ wɑ̃ɑ Miɡidoliɔ kɑ Tɑpɑnɛsiɔ kɑ Mɛnfisiɔ kɑ Pɑturɔsiɔ Eɡibitin temɔ sɔ̃ɔwɑ sɑɑ Yeremin min di u nɛɛ,
2wee, ye nɛ Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, i kɔ̃sɑ ye kpuro wɑ ye nɑ Yerusɑlɛmu kuɑ kɑ Yudɑn wuu si su tie. Wee, su kuɑ bɑnsu. Goo mɑɑ sɑri mi.
3Domi bɑ kɔ̃sɑ kuɑ bɑ nɛn mɔru seeyɑ ye bɑ kɑ dɑ bɑ bũnu yɑ̃kunu kuɑmmɛ ni bɛɛ kɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑ i ǹ dɑɑ yɛ̃.
4Nɑ bɛɛ nɛn sɔmɔbu ɡɔriɑ sɑɑ yellun di bu kɑ bɛɛ sɔ̃, i ku sɑ̃ɑ kɔ̃su nini ko, ni nɛn tii nɑ tusɑ.
5Adɑmɑ i ǹ mɑn swɑɑ dɑki. I ǹ bɛɛn kom kɔ̃sum deri. I ǹ mɑɑ bũu yɑ̃ku kobu deri.
6Mɑ nɑ kɑ bɛɛ mɔru kuɑ ɡem ɡem. Nɑ Yudɑn wusu kɑ Yerusɑlɛmun swɛɛ kpeerɑsiɑ mɑ ye kpuro yɑ kuɑ bɑnsu, nɡe mɛ i wɑɑmɔ ɡisɔ.
7Yen sɔ̃ tɛ̃, ɑmɛniwɑ nɛ, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, nɛ wi nɑ wɔllu kɑ tem mɔ, nɑ ɡeruɑ. Nɑ nɛɛ, mbɑn sɔ̃nɑ i tii durum bɑkɑ yeni sɔbimɔ ye i kɑ derɑ bɑ kurɔbu kɑ durɔbu kɑ bibu kɑ bii wɛ̃ɛnu ɡo sere ɡoo kun mɑɑ tie.
8I kĩwɑ i nɛn mɔru seeyɑ kɑ bɛɛn bũu yɑ̃ku kookoo si i mɔ̀ Eɡibitiɔ mi i wɑ̃ɑ? I kĩwɑ i tii kɑm ko, kpɑ i ko bɔ̃riɡibu kɑ sekuruɡibu hɑnduniɑ ye sɔɔ?
9I duɑriwɑ kɔ̃sɑ ye bɛɛn bɑɑbɑbɑ kɑ bɛɛn sinɑmbu kɑ ben kurɔbu kɑ bɛɛn tii kɑ bɛɛn kurɔbu i kuɑ Yudɑɔ kɑ Yerusɑlɛmuɔ?
10Wee, sere kɑ tɛ̃ i ǹ tii kɑwe i ɡɔ̃ru ɡɔsie. I ǹ mɑn nɑsie, i ǹ mɑɑ nɛn woodɑbɑ swĩi ye nɑ bɛɛ kɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑ wɛ̃.
11Yen sɔ̃nɑ nɛ, Gusunɔ Isirelibɑn Yinni, nɛ wi nɑ wɔllu kɑ tem mɔ nɑ bɛɛ biru kisi mɑ nɑ bɛɛ kɔ̃sɑ kuɑ n kɑ bɛɛ Yudɑbɑ kpuro kɑm koosiɑ.
12Kon Yudɑ be bɑ kpikiru dɑ Eɡibitiɔ kɑm koosiɑ. Eɡibiti miyɑ bɑ koo ɡbi kpuro. Bɑ ǹ ɡoo buremɔ. Bɑ koo ɡbiwɑ tɑbu sɔɔ, kɑ ɡɔ̃ɔru sɔɔ kpɑ bu bu ɡɛm bu sekuru wɑ, kpɑ bɑ n dɑ ben yĩsiru sie bu kɑ ɡoo bɔ̃rusi, ǹ kun mɛ bu nùn ɡɑ̃ɑ kɔ̃sunu ɡerusi.
13Kon bu sɛɛyɑsiɑwɑ nɡe mɛ nɑ Yerusɑlɛmuɡibu sɛɛyɑsiɑ kɑ tɑbu, kɑ ɡɔ̃ɔru, kɑ mɑɑ bɑrɑnu.
14Kon de ben fiiko bu kpikiru su. Be bɑɑsi, ɡoo kun kisirɑmɔ. Goo kun mɑɑ wee Yudɑn temɔ bɑɑ mɛ bɑ ko n kĩ bu wurɑmɑ ɑmɛn biru.
15Yerɑ be kpuro be bɑ yɛ̃ mɑ ben kurɔbu bɑ rɑ bũnu turɑre dɔ̃ɔ dokeye kɑ tɔn kurɔ dɑbinu kpuro be bɑ wɑ̃ɑ mi, kɑ tɔn dɑbi te tɑ tie Pɑturɔsiɔ, Eɡibitin tem mi, bɑ Yeremi sɔ̃ɔwɑ bɑ nɛɛ,
16sɑ ǹ ɡɑri yi mɛm nɔɔwɑmmɛ yi ɑ ɡeruɑ ɑ nɛɛ, yi weewɑ Yinni Gusunɔn min di.
17Sɑ ko kowɑ nɡe mɛ sɑ ɡeruɑ, su bũu wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑte turɑre dɔ̃ɔ dokeɑ, kpɑ su mɑɑ nùn tɑm tɑ̃rɑ nɡe mɛ sɑ rɑ rɑɑ ko, bɛsɛ kɑ bɛsɛn bɑɑbɑbɑ, kɑ bɛsɛn sinɑmbu kɑ bɛsɛn wiruɡibu Yudɑn wusu sɔɔ kɑ Yerusɑlɛmun swɛɛ sɔɔ. Domi sɑɑ ye sɔɔrɑ sɑ rɑ wɑ su di su debu, sɑ n nuku dobu mɔ kpɑ sɑ kun wɑhɑlɑ ɡɑɑ wɑ.
18Adɑmɑ sɑɑ dɔmɑ tèn di sɑ ǹ mɑɑ bũu wi turɑre dɔ̃ɔ dokeɑre, sɑ ǹ mɑɑ nùn tɑm tɑ̃rɑre, sɑɑ min diyɑ sɑ kpuro biɑ. Tɑbu sun di, mɑ ɡɔ̃ɔrɑ sun ɡo.

19Mɑ tɔn kurɔ be, bɑ ɡeruɑ bɑ nɛɛ, sɑnɑm mɛ sɑ bũu wi yɑ̃kunu kuɑmmɛ, kɑ bɛsɛn durɔbun yɛ̃rɑ. Bɑ yɛ̃ mɑ sɑ rɑ bũu wi kirɑru kue su kɑ nùn bɛɛrɛ wɛ̃, kpɑ su nùn tɑm tɑ̃rɑ temɔ.
20Mɑ Yeremi u tɔn be kpuro wisɑ, kurɔbu kɑ durɔbu, u nɛɛ,
21bɛɛ kɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑ kɑ bɛɛn sinɑmbu kɑ bɛɛn wiruɡibu, i rɑ bũu yɑ̃kunu kue Yudɑn wusu sɔɔ kɑ Yerusɑlɛmun swɛɛ sɔɔ. Nɡe weesɑ? I tɑmɑɑ Yinni Gusunɔ kun ye yɛ̃? Nɡe i tɑmɑɑ u ye duɑriwɑ.
22Aɑwo, u ǹ ye duɑri. U kɑ bɛɛ wɑsirɑwɑ bɛɛn kom kɔ̃sum sɔ̃ kɑ dɑɑ kɔ̃sɑ ye i kuɑn sɔ̃. Yen sɔ̃nɑ bɛɛn tem mu kuɑ bɑnsu. Goo mɑɑ sɑri mɛ sɔɔ. Mɑ mu kuɑ tem bɔ̃rurɑm nɡe mɛ sɑ wɑɑmɔ ɡisɔ.
23Wɑhɑlɑ ye, yɑ bɛɛ deemɑmɔwɑ ɡisɔ yèn sɔ̃ i bũnu yɑ̃kuru kuɑ mɑ i Yinni Gusunɔ torɑri i ǹ win ɡere wure, i ǹ mɑɑ win sɔ̃ɔsinu kɑ win woodɑbɑ kɑ win kirɔbɑ swĩi.
24Yeremi u mɑɑ tɔn be kpuro, kurɔbu kɑ durɔbu, sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, bɛɛ Yudɑbɑ, bɛɛ be i wɑ̃ɑ Eɡibitiɔ, i swɑɑ dɑkio i nɔ ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ.
25Wee ye Gusunɔ Isirelibɑn Yinni wi u wɔllu kɑ tem mɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, bɛɛ kɑ bɛɛn kurɔbu, i nɛɛ, i ko i bɛɛn nɔɔ mwɛɛnu yibiɑ ni i bũu tɔn kurɔ wi bɑ mɔ̀ Asitɑɑte kuɑ. Wiyɑ i ko i turɑre dɔ̃ɔ dokeɑ, kpɑ i mɑɑ nùn tɑm tɑ̃rɑ temɔ. Wee, i mɑɑ ye kuɑ.
26Yen sɔ̃ tɛ̃, i swɑɑ dɑkio i nɔ ye wi, Yinni Gusunɔ u bɛɛ sɔ̃ɔmɔ. U bɔ̃rumɔ kɑ win yĩsi bɑkɑru mɑ Eɡibitin tem kpuro sɔɔ, Yudɑ ɡoo kun mɑɑ bɔ̃rumɔ kɑ win yĩsiru u nɛɛ, sere kɑ Yinni Gusunɔn wɑ̃ɑru.
27U koo dewɑ kɔ̃sɑ yu bɛɛ deemɑ, n ǹ mɔ ɡeɑ. Yudɑ be bɑ wɑ̃ɑ Eɡibitiɔ kpuro, bɑ koo ɡbiwɑ tɑbu sɔɔ kɑ ɡɔ̃ɔru sɔɔ.
28Kɑ mɛ, bɛɛn fiiko bɑ koo kisirɑ tɑbun di, kpɑ bu wurɑmɑ Yudɑɔ. Sɑɑ yerɑ, bɛɛ be i dɑ mi kpuro i ko i ɡiɑ ǹ n nɛn ɡɑrin nɑ yi koorɑ, ǹ n mɑɑ bɛɛɡiin nɑ yi koorɑ.
29U koo bɛɛ deemɑ Eɡibiti mi, kpɑ u bɛɛ yĩreru wɛ̃ te tɑ koo bɛɛ sɔ̃ɔsi mɑ kɔ̃sɑ ye u rɑɑ ɡeruɑ yɑ koo nɑwɑ kɑ ɡem. Yĩre terɑ,
30u koo Eɡibitin sunɔ Hofɑrɑ win yibɛrɛbɑ nɔmu bɛriɑ be bɑ kɑsu bu nùn ɡo, nɡe mɛ u Yudɑbɑn sinɑ boko Sedesiɑsi Nɛbukɑnɛsɑɑ nɔmu bɛriɑ, wi, wi u kɑsu u nùn ɡo. Yinni Gusunɔwɑ u yeni ɡeruɑ.