Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Tire ten ɡɑri yi sun sɔ̃ɔmɔ ye Yeremi Hilikiyɑn bii u kuɑ kɑ ɡɑri yi Yinni Gusunɔ u nùn sɔ̃ɔwɑ. Hilikiyɑ wi, u sɑ̃ɑwɑ yɑ̃ku kowo ɡoo Anɑtɔtuɔ, Bɛnyɑmɛɛn temɔ.
2Yudɑbɑn sinɑ boko Yosiɑsi Amɔɔn biin bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ itɑse sɔɔrɑ Yinni Gusunɔ u kɑ Yeremi wi ɡɑri kuɑ.
3U mɑɑ kɑ nùn ɡɑri kuɑ Yoyɑkimu wi u sɑ̃ɑ Yosiɑsin bii Yudɑbɑn sinɑ bokon wɑɑti sɔɔ, kɑ mɑɑ Sedesiɑsi Yosiɑsin biin wɑɑti sɔɔ sere n kɑ ɡirɑri win bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑsen suru nɔɔbuse. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ Yerusɑlɛmuɡibu yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ.
4Sɔ̃ɔ teeru Yinni Gusunɔ u kɑ nɛ, Yeremi ɡɑri kuɑ u nɛɛ,
5u sere mɑn mɔmɛ nɛn mɛron nukurɔ, u mɑn yɛ̃ sɑɑ bɑ ǹ mɑn mɑrubu kpɑ. U mɑn ɡɔsɑ u yi nɛnɛm n kɑ ko win ɡɔro hɑnduniɑn bwesenun mi bu sere mɑn mɑ.
6Mɑ nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, Yinni Gusunɔ, wee nɑ ǹ kpɛ̃ n ɡɑri ɡere tɔn dɑbinun wuswɑɑɔ, domi nɛ biiwɑ.
7Adɑmɑ Yinni Gusunɔ u mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, n ku ɡere mɛ. Domi bèn mi u mɑn ɡɔriɔ kpuro kon dɑwɑ. Ye u mɑɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ kpuro kon ye ɡerewɑ.
8N ku ben bɛrum ko. Domi u ko n kɑ mɑn wɑ̃ɑ, kpɑ u mɑn wɔrɑ kɑrin di. Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni ɡeruɑ.
9Mɑ u win nɔmu dɛmiɑ u nɛn nɔɔ bɑbɑ u nɛɛ, wee u win ɡɑri doke nɛn nɔɔwɔ.
10Yen biruwɑ u mɑɑ nɛɛ, wee ɡisɔ, u mɑn yiiko wɛ̃ bwesenu kɑ nin sinɑmbu kpuron wɔllɔ n kɑ nu wukiri n surɑ, kpɑ n mɑɑ wure n nu ɡirɑ nɡe dɑ̃ɑ. Mɛyɑ n mɑɑ kɑ nu kɔsuku n kɑm koosiɑ, kpɑ n mɑɑ wure n nu seeyɑ.
11Yinni Gusunɔ u mɑɑ mɑn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ nɑ wɑɑmɔ mi. Mɑ nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, dɑ̃ru ɡɑrun kɑ̃ɑsɑ nɑ wɑɑmɔ.
12Mɑ u nɛɛ, nɑ wɑwɑ dee dee, domi u ko n tii sɛ u kɑ win nɔɔ mwɛɛru yibiɑ.
13Mɑ u kpɑm mɑn bikiɑ u nɛɛ, mbɑ nɑ mɑɑ wɑɑmɔ mi. Nɑ nùn wisɑ nɑ nɛɛ, wekerɑ nɑ wɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ tɑ mɑn nɔɔ sike tɑ swɛ̃ɛ tɑ ɡbisimɔ.
14Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, ɡeemɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn diyɑ wɑhɑlɑ yɑ koo nɑ yu tem mɛn tɔmbu kpuro wɔri.
15U koo sinɑm be bɑ wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑ seeyɑmɑ bu nɑ bu Yerusɑlɛmu kɑ Yudɑn wuu si su tie tɑbu wɔri kpɑ bu Yerusɑlɛmu ye tɑrusi bu sinɑ yen ɡbɑ̃rɑ kɔnnɔsɔ nɡe siri kowobu.
16U koo win tɔmbu sɛɛyɑsiɑ ben kɔ̃sɑ yen sɔ̃ ye bɑ kɑ nùn deri, bɑ bũnu turɑre dɔ̃ɔ dokeɑ, mɑ bɑ bwɑ̃ɑroku ni ben nɔmu ɡɑ kuɑ yiirɑ bɑ sɑ̃wɑ.
17Adɑmɑ nɛ, n be sɔɔru koowo, n kpɑkɑ sɛ̃kɑ kpɑ n se n bu sɔ̃ kpuro ye u koo mɑn yiire. U nɛɛ, n ku de nɛn tororu tu kɑrɑ ben suunu sɔɔ, kpɑ u ku rɑɑ mɑn bɛrum sosiɑ n diiri ben wuswɑɑɔ.
18Wee tɛ̃, Yudɑbɑn sinɑmbu kɑ ben wiruɡibu kɑ ben yɑ̃ku kowobu kɑ sere tɔn be bɑ tie kpuro bɑ koo kɑ mɑn tɑbu ko. Adɑmɑ bɑ ǹ kpɛ̃ bu mɑn kɑmiɑ. Domi sɑɑ ye sɔɔ, u koo mɑn dɑm wɛ̃ nɡe wuu ɡe bɑ ɡbɑ̃rɑru toosi, ǹ kun mɛ nɡe ɡbere ye bɑ kuɑ kɑ sisu, ǹ kun mɛ nɡe ɡbɑ̃rɑ te bɑ kuɑ kɑ sii ɡɑndu. U ko n wɑ̃ɑwɑ kɑ nɛ u kɑ mɑn wɔrɑ ben nɔmɑn di. Wi, Yinni Gusunɔwɑ u yeni ɡeruɑ.