Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 51

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wee ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Bɑbilonin sɔ̃. U nɛɛ, kon de woo ɡu Bɑbiloni swee, ye kɑ yen tɔmbu, kpɑ ɡu bu kɑm koosiɑ.
2Kon de tɔmbu bu bu yɑrinɑsiɑ nɡe mɛ woo ɡɑ rɑ yɑkɑsu yɑrinɑsie. Tɔ̃ɔ kɔ̃su te sɔɔ, bɑ koo ye wɔrimɑ bɑɑmɑn di.
3Tɛn towobu bu wuu ɡen tɔmbu tweeyo. Bu yɛ̃ro tweeyo wi u win tɑrɑkpe nɑɑnɛ sɑ̃ɑ. Bu ku ɡen ɑluwɑɑsibɑ deri. Bu ɡen tɑbu kowobu kpuro ɡoowo.
4Kpɑ bu ben ɡonu deri nu n kpĩ kpĩ ben tem kpuro sɔɔ kɑ Bɑbilonin swɛɛyɔ.
5Domi bɑ Gusunɔ Isirelibɑn Yinni Dɛɛro torɑri n kpɑ̃. Adɑmɑ wi, Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni, u kɑ win tɔmbu Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑ wɑ̃ɑ.
6I duki yɑrio Bɑbilonin di. Bɑɑwure u win wɑ̃ɑru wɔro, kpɑ u ku rɑɑ ɡbi Bɑbiloni ye sɔɔ, ye, ye yɑ koo ko bɑnsu mi. Domi Yinni Gusunɔn mɔrun tɔ̃rɑ tunumɑ. U koo Bɑbiloniɡibu ben kookoosun ɑre wɛ̃.
7Bɑbiloni yɑ rɑɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe nɔrɑ wurɑɡiɑ Yinni Gusunɔn nɔmɑ sɔɔ. Yerɑ u kɑ hɑnduniɑɡibu tɑm wɛ̃ bɑ nɔrɑ sere mu bu ɡo bɑ wiru biɑ.
8Wee subɑru sɔɔ, Bɑbiloni yɑ wɔrumɑ yɑ kɔsikirɑ. I ɡɔɔ swĩiyɔ yen sɔ̃, kpɑ i kɑ tim nɑ i doke mi yɑ bosu wɑ. Sɔrɔkudo yɑ koo bɛkurɑ.
9Sɔɔ be bɑ wɑ̃ɑ mi, bɑ nɛɛ, sɑ Bɑbiloni tim kɑ̃, ɑdɑmɑ yɑ ǹ bɛkure. Su ye deri su ɡɔsirɑ bɛsɛn temɔ, domi yen sɛɛyɑsiɑ bi, bu kpɑ̃ sere bu nɔɔrɑ hɑnduniɑ kpuro sɔɔ.
10Gusunɔ bɛsɛn Yinni u sun siriɑ. Su dɑ Siɔniɔ su kpɑrɑ ye u sun kuɑ.
11Yinni Gusunɔ u kĩ u Bɑbiloni kɑm koosiɑ, kpɑ u win sɑ̃ɑ yee dɛɛrɑru mɔru kɔsiɑ. Yen sɔ̃nɑ u Mɛdibɑn sinɑmbu dɑm kɛ̃mɔ bu kɑ ye wɔri. I bɛɛn sɛ̃ɛnun nɔsu sɔnwɔ, kpɑ i bɛɛn tɛrɛnu suɑ.
12I yĩreru koowo kpɑ i Bɑbiloni wɔri. Wuun kɔ̃sobu, bu wureo bu yɔ̃rɔ sɔmɛ ben kɔ̃su yerɔ. I Bɑbiloni yɔɔru bwɛ̃ɛyɔ. Domi ye Yinni Gusunɔ u yɔ̃rɑri u ko ye sɔɔ, u koo ye kowɑ.
13Wunɛ Bɑbiloni, wunɛ wi ɑ sɔ̃ dɑɑ bɑkɑnun bɔkuɔ, wunɛ wi ɑ dukiɑ yibɑ, wee wunɛn kpeerun tɔ̃ru tɑ turɑ. Wunɛn binɛ yɑ koo kpe.
14Domi Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni, u bɔ̃ruɑ u nɛɛ, sere kɑ win wɑ̃ɑru, u koo nun tɔmbu kpɑremɑ nɡe twee kpɑ bu nun nɑsɑrɑn kuuki koosi.
15Yinni Gusunɔwɑ u tem tɑkɑ kuɑ kɑ win dɑm. Wiyɑ u mɑɑ hɑnduniɑ swĩi kɑ win yɛ̃ru, mɑ u wɔllu tɛriɑ kɑ win bwisi.
16Ù n nɔɔɡiru suɑ u woodɑ wɛ̃, nim mu rɑ kpɑɑsinɛwɑ wɔllɔ, kpɑ ɡuru winu nu n sĩimɔ, kpɑ ɡuru mɑɑkinu nu de ɡurɑ yu nɛ, kpɑ woo ɡu seemɑ ɡen wɑ̃ɑ yerun di.
17Tɔmbu bɑ̀ n ye kpuro mɛɛrɑ, bɑ rɑ biti soorewɑ, kpɑ sekuru tu bwɑ̃ɑrokunun sekobu mwɑ, domi nu sɑ̃ɑwɑ weesu, nu ǹ wɑ̃ɑru mɔ.
18Nu sɑ̃ɑwɑ kɑm dirum mɛ mu tɔmbu nɔni wɔ̃kumɔ. Ni kpuro nu koo doonɑwɑ sɑnɑm mɛ Yinni Gusunɔ u koo nu sɛɛyɑsiɑ.

19Adɑmɑ Gusunɔ u ǹ sɑ̃ɑ nɡe bwɑ̃ɑroku ni. U sɑ̃ɑwɑ Isirelibɑn ɑrumɑni. Wiyɑ u kpuro tɑkɑ kuɑ, wiyɑ u mɑɑ Isirelibɑ mɔ. Win yĩsirɑ Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni.
20Yinni Gusunɔ u nɛɛ, Bɑbiloni, ɑ rɑɑ sɑ̃ɑwɑ nɡe nɛn mɑtɑlɑkɑ bɑkɑ tɑbu sɔɔ. Wunɑ nɑ dendɑ nɑ kɑ bwese dɑbinu kɔsukɑ, mɑ nɑ nin bɑnnu sururɑ.
21Wunɑ nɑ mɑɑ dendɑ nɑ kɑ mɑɑsɔbu kɑ ben dumi kɔsukɑ, kɑ tɑbu kɛkɛ yi dumi ɡɑwe kɑ yin kpɑrobu,
22kɑ durɔbu kɑ kurɔbu, tɔkɔnu kɑ bibu, ɑluwɑɑsibɑ kɑ wɔndiɑbɑ.
23Wunɑ nɑ mɑɑ dendɑ nɑ kɑ yɑ̃ɑ kpɑrobu kɑ ben yɑ̃ɑnu kɔsukɑ kɑ ɡbɑɑ wukobu kɑ ben nɑɑ wukubɑ kɑ sinɑmbu kɑ ben sinɑ ɑsɑkpɔbu.
24Adɑmɑ nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, kon wunɛ Bɑbiloni kɑ wunɛn tem tɔmbu kɔsie wunɛn nɔni biru kɔ̃sɑ ye i kuɑ Siɔniɔ.
25Kon nun wɔrimɑ, wunɛ wi ɑ sɑ̃ɑ nɡe ɡuu te tɑ hɑnduniɑɡibu kpuro kɑm koosiɑ. Kon nun nɔmɑ dɛmiɛ, kpɑ ɑ bindɑ ɑ wɔrumɑ temɔ. Kɑɑ kowɑ nɡe ɡuu te tɑ dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ.
26Bɑɑ wunɛn kperu ɡɑru, bɑ ǹ mɑɑ suɑmɔ bu kɑ dirun koru swĩi. Kɑɑ kowɑ bɑnsu sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
27I tɑbun ɡidi bɔrɑ yɔ̃rɑsio i Bɑbiloni wɔri. I kɔbɑ soowo kpɑ bwesenu nu mɛnnɑ. I nu sɔɔru koosio. I sinɑm be bɑ wɑ̃ɑ Arɑrɑtiɔ kɑ Miniɔ kɑ Asikenɑsiɔ mɛnnɑmɑ bu Bɑbiloni tɑbu wɔri. I tɑbu sinɑmbu ɡɔsio kpɑ i de dumi yi se nɡe twee yi bu wɔri.
28I bwesenu kpuro sɔɔru koosio n mɑm nɛɛre Mɛdibɑn sinɑmbu kɑ ben berɑ kɑ berɑn wiruɡibu kɑ sere tɔn be bɑ wɑ̃ɑ ben tem sɔɔ kpuro.
29Wee tem mu yĩirimɔ. Yinni Gusunɔn himbɑ yɑ koo koorɑ Bɑbiloni sɔɔ. U koo de yu ko bɑnsu.
30Yen tɑbu durɔbu bɑ koo kpɑnɑ bu mɑɑ tɑbu ko. Bɑ koo dɑ bu kuke kuku yee dɑmɡinu sɔɔ. Ben dɑm mu koo kpe, kpɑ bu ko nɡe tɔn kurɔbu. Ben ɡbɑ̃rɑ kɔnnɔsu ko n wukiɑre, kpɑ bu ben yɛnusu dɔ̃ɔ doke.
31Sɔmɔbu bɑ ko n dɑɑmɔ bɑ n wurɑmɑmɔ bu kɑ Bɑbilonin sinɑ boko sɔ̃ mɑ bɑ win wuu mwɑ beri berikɑ.
32Bɑ swɛɛ kpuro bɔɔrɑ. Bɑ mɑɑ kuku yenu kpuro dɔ̃ɔ mɛni. Mɑ tɑbu durɔbu bɑ wurure.
33Amɛniwɑ Gusunɔ, Isirelibɑn Yinni wi u wɔllu kɑ tem mɔ u ɡeruɑ. U nɛɛ, wee yibɛrɛbɑ bɑ koo nɑ bu Bɑbiloniɡibu suriri kpɑ bu bu tɑɑku nɡe dobi yi yi wɑ̃ɑ doo soo yerɔ.
34Yerusɑlɛmu yɑ nɛɛ, Bɑbilonin sinɑ boko Nɛbukɑnɛsɑɑ u rɑɑ mɑn ɡurɑ, mɑ u mɑn deri nɡe weke diiru. U mɑn sɛ̃re nɡe yɑɑ ɡɔbɑ, mɑ u suɑ ye yɑ ɡeɑ sɑ̃ɑ kpuro nɛ sɔɔ. Yen biru u nɛn tɔmbu ɡirɑ.
35Yen sɔ̃, Bɑbiloniɡii be, bu nɔni sɔ̃ɔro dɑm mɛ bɑ mɑn dɔren sɔ̃, kpɑ yɛm mɛ bɑ yɑri mi, mu wɔri ben wiru wɔllɔ.
36Wee ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Yerusɑlɛmuɡibun sɔ̃. U nɛɛ, wee, kon bɛɛ sɑnnɑ. Kon Bɑbilonin dɑɑnu kɑ yen bwii kpuro ɡberɑsiɑ.

37Bɑbiloni koo kowɑ bɑnsu mi ɡbeeku bɔ̃nu nu ko n wɑ̃ɑ. Tɔnu kun ko n mɑɑ wɑ̃ɑ mi, kpɑ bu ye yɛ̃ɛ.
38Wee yen tɔmbɑ ɡinɑ sɑ̃ɑ nɡe ɡbee sinɑnsu si su kukirimɔ.
39Adɑmɑ sɑnɑm mɛ bɑ ɡɑ̀rì seewɑ, kon de bu tɑm nɔ sere n bɑndɑ, kpɑ bɑ n nuku dobu mɔ̀, kpɑ mu bu ɡo, bu dweeyɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ. Bɑ ǹ mɑɑ seemɔ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
40Kon bu sɑkiriwɑ nɡe yɑ̃ɑnu kɑ bonu yɑɑ ɡoo yerɔ.
41Wee ye Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Bɑbilonin sɔ̃. U nɛɛ, ɑnnɑ ɑ wɑ mɑ Bɑbiloni, wuu bɔkɔ ɡe tɔmbɑ rɑɑ siɑrɑmɔ, yɑ wɔrumɑ. Wee, yɑ kuɑ bɑnsu bwesenu kpuron suunu sɔɔ.
42Nim kurenu nu ye swee, mɑ nu ye wukiri.
43Yen bɑru kpɑɑnu nu kuɑ bɑnsu, mɑ tem mu ɡberɑ mu kuɑ tem sɑɑrɑm. Goo kun mɑɑ wɑ̃ɑ mi. Goo ku rɑ mɑɑ sɑre mi.
44Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, kon Bɑbilonin bũu wi bɑ mɔ̀ Bɛli seesi. Kon nùn siɑsiɑ ye u rɑɑ mwɛ, kpɑ tɔmbu bu ku mɑɑ nɑ win mi. Wee Bɑbilonin ɡbɑ̃rɑrɑ wɔrumɑ.
45Bɛɛ, nɛn tɔmbu Isirelibɑ, i yɑrio min di. Bɑɑwure u win wɑ̃ɑru wɔro nɛn mɔru bɑkɑ ye yɑ ween di.
46I ku nɑndɑ. I ku mɑɑ diiri lɑbɑɑri ye yɑ nɔɔrɑmɔ tem mɛ kpuro sɔɔn sɔ̃. Wɔ̃ɔ bɑɑɡere kɑ ɡen lɑbɑɑriwɑ. Tɔmbu bɑ ko n dɑm diinɑmɔ, kpɑ sinɑmbu bɑ n seesinɑmɔ.
47Adɑmɑ sɔ̃ɔ teeru kon Bɑbilonin bũnu seesi, kpɑ yen tem kpuron tɔmbu bu sekuru wɑ. Gonu nu ko n tɛriewɑ bɑɑmɑ kpuro.
48Wɔllɔ kɑ temɔ kɑ yɑm kpuro, nuku dobun kuuki koo nɔɔrɑ Bɑbilonin sɔ̃. Domi yibɛrɛbɑ bɑ koo nɑ sɑɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm ɡeu ɡiɑn di, bu ye kpeerɑsiɑ.
49Yen tɔmbɑ tɔn dɑbinu ɡo hɑnduniɑ kpuro sɔɔ. Tɛ̃ yen tiin sɑɑ yɑ tunumɑ yu kɑ wɔrumɑ. Domi bɑ Isirelibɑ dɑbinu ɡo.
50Bɛɛ Isirelibɑ, bɛɛ be i kisirɑ ben nɔmɑn di, i ku mɑɑ yɔ̃rɑ mini. I doonɔ n tomɑ Bɑbilonin di. Sɑɑ min di, i Yinni Gusunɔ yɑɑyo kɑ bɛɛn wuu Yerusɑlɛmu.
51Mɑ Isirelibɑ bɑ nɛɛ, sɑnɑm mɛ sɑ nuɑ bɑ sun wɔmmɔ, sekurɑ rɑ sun mwɛwɑ. Sɑnɑm mɛ yibɛrɛbɑ bɑ Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru wɔri bɑ kɔsukɑ, sekurɑ sun mwɑwɑ.
52Adɑmɑ wi, Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee, tɔ̃nu sisi nì sɔɔ u koo Bɑbilonin bũnu seesi, kpɑ be bɑ mɛɛrɑ wɑn wuri yi nɔɔrɑ tem kpuro sɔɔ.
53Bɑɑ Bɑbiloniɡibu bɑ̀ n seewɑ bɑ dɑ wɔllɔ, bɑɑ bɑ̀ n ben ɡbɑ̃rɑnun dɑm sosi sere ɡoo kun kpɛ̃ u dɑ mi, kɑ mɛ, u koo de yibɛrɛbɑ bu bu wɔri bu kɑm koosiɑ.
54Kɑm kobu Bɑbilonin tem deemɑ, mɑ kuuki nɔɔrɑmɔ yen wusu sɔɔ.

55Yinni Gusunɔwɑ u ben wusu kɑm koosiɑ. U koo de ben kuuki yi kpe. Yibɛrɛbɑ bɑ wee bɑ wɔki nɡe nim wɔ̃ku.
56Bɑ wee bu Bɑbiloniɡii be wɔri, kpɑ bu ben tɑbu kowo dɑmɡibu mwɛɛri bu ben tɛnnu bɔɔku. Domi Gusunɔ u sɑ̃ɑwɑ Yinni wi u rɑ bɑɑwure kɔsie ye u kuɑ.
57U sɑ̃ɑwɑ sunɔ. Win yĩsirɑ wɔllu kɑ tem Yinni. U nɛɛ, u koo de tɑm mu Bɑbilonin sinɑmbu ɡo, kɑ ben bwisiɡibu kɑ ben tem yɛ̃robu kɑ ben wiruɡibu kɑ ben tɑbu durɔ dɑmɡibu kpɑ bu dweeyɑ sere kɑ bɑɑdommɑɔ bɑ kun mɑɑ seewe.
58Bɑbilonin ɡbɑ̃rɑ bɑkɑ ni, nu koo wɔrumɑ. Nin kɔnnɔ bɑkɑ si, su koo dɔ̃ɔ mwɑɑrɑ. Nɡe mɛyɑ sɔmbu te bɑ kuɑ ɡbɑ̃rɑ ten sɔ̃, tɑ koo kɑm ko. Ben hɑniɑ kpuro yɑ koo kɑm kowɑ dɔ̃ɔ sɔɔ.
59Serɑyɑ, Nɛriyɑn bii, Mɑseyɑn debubu, u sɑ̃ɑwɑ Sedesiɑsi, Yudɑbɑn sinɑ bokon sɔm kowobun wiruɡii. Sedesiɑsin bɑndun wɔ̃ɔ nnɛse sɔɔrɑ bɑ dɑ Bɑbiloniɔ wi kɑ sinɑ boko.
60Yerɑ Yeremi u yoruɑ tireru sɔɔ kɔ̃sɑ ye yɑ koo Bɑbiloni deemɑ kɑ sere mɑɑ ɡɑri kpuro yi Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ Bɑbilonin sɔ̃.
61Mɑ u Serɑyɑ yiire u nɛɛ, sɑnɑm mɛ ɑ turɑ Bɑbiloniɔ, ɑ kookɑri koowo ɑ ɡɑri yini ɡɑri kɑ dɑm tɔmbu bu nɔ.
62Kpɑ ɑ kɑnɑru ko ɑ nɛɛ, Yinni Gusunɔ, wunɑ ɑ ɡeruɑ ɑ nɛɛ, ɡoo kun mɑɑ sinɑmɔ Bɑbiloniɔ sere kɑ yɛɛyɔ. Yɑ koo kowɑ bɑnsu sere kɑ bɑɑdommɑɔ.
63À n tire te ɡɑrɑ ɑ kpɑ, ɑ tu kperu ɡbinisio kpɑ ɑ tu kpɛ̃ɛ dɑɑ te bɑ mɔ̀ Efɑrɑtiɔ,
64kpɑ ɑ nɛɛ, nɡe mɛ tire te, tɑ numɑ mi, nɡe mɛyɑ Bɑbiloni yɑ koo kɑm ko. Yɑ ǹ mɑɑ seemɔ, kɔ̃sɑ ye Yinni Gusunɔ u ye suremɔn sɔ̃. Yɑ koo wɔrumɑwɑ kpɑ yɑ kun mɑɑ dɑm mɔ. Yeremin ɡɑrin kpurowɑ mi.