Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yudɑbɑn sinɑ boko Sedesiɑsin bɑndun wɔ̃ɔ wɔkuruse sɔɔ, Yinni Gusunɔ u kɑ Yeremi ɡɑri kuɑ. N deemɑ Bɑbilonin sinɑ boko Nɛbukɑnɛsɑɑn bɑndun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sɑrisewɑ mi.
2Sɑɑ ye sɔɔrɑ win tɑbu kowobu bɑ Yerusɑlɛmu tɑrusi, mɑ Yeremi u wɑ̃ɑ pirisɔm sɔɔ Yudɑbɑn sinɑ kpɑɑrɔ.
3Sedesiɑsi wiyɑ u nùn pirisɔm ye kpɛ̃ɛ yèn sɔ̃ u Gusunɔn ɡɑri ɡeruɑ u nɛɛ, wee Yinni Gusunɔ u Bɑbilonin sinɑ boko wuu ɡeni nɔmu bɛriɑ kpɑ u ɡu kɑmiɑ.
4Sedesiɑsi kun mɑɑ kisirɑmɔ tɑbu kowobun nɔmɑn di. Bɑbilonin sinɑ boko u koo nùn nɔmɑ turi, kpɑ bu wɑɑnɑ nɔni kɑ nɔni bu ɡɑri ko.
5Bɑbilonin sinɑ boko wi, u koo kɑ nùn dɑ Bɑbiloniɔ. Miyɑ u ko n wɑ̃ɑ sere Gusunɔ u kɑ win ɡɑri ko. Yen sɔ̃, bɑɑ ì n kɑ Bɑbiloniɡibu tɑbu mɔ̀ tɛ̃, i ǹ bu kɑmiɑmɔ.
6Yeremi u nɛɛ, Yinni Gusunɔ u mɑɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ,
7wee, Hɑnɑmɛɛli, Sɑlumun bii, nɛn bɑɑn tundo turosin bii, u koo nɑ u nɛɛ, n nɑ n win ɡberu dwe Anɑtɔtuɔ, Bɛnyɑmɛɛn temɔ. Domi nɛnɑ n weenɛ n tem mɛ yɑkiɑ n tubi di.
8Yerɑ n koorɑ nɡe mɛ Yinni Gusunɔ u ɡeruɑ. Hɑnɑmɛɛli wi, u nɑ nɛn mi pirisɔm dirɔ u nɛɛ, n win tem mɛ dweeyo mɛ mu wɑ̃ɑ Anɑtɔtuɔ Bɛnyɑmɛɛn temɔ domi nɛnɑ n weenɛ n mu yɑkiɑ n tubi di. Sɑɑ ye sɔɔrɑ nɑ tubɑ mɑ Gusunɔwɑ u kĩ mɛ.
9Mɑ nɑ ɡbee te yɑkiɑ kɑ sii ɡeesun ɡobi wɔkurɑ nɔɔbu kɑ yiru.
10Mɑ nɑ seedɑɡibu suɑ nɑ tem mɛn dwee tirenu yoruɑ yiru nɑ nɛn yĩreru doke ten teeru wɔllɔ nɑ wukiri nɡe mɛ woodɑ yɑ ɡeruɑ mɑ nɑ sii ɡee si suɑ nɑ kilo sɔndi seedɑɡii ben wuswɑɑɔ. Mɑ nɑ tire ni suɑ
12nɑ Bɑruku, Nɛriyɑn bii, Mɑseyɑn debubu wɛ̃ Hɑnɑmɛɛli kɑ seedɑɡii be bɑ ben yĩrenu doke tire te sɔɔ kɑ sere mɑɑ Yudɑbɑ be bɑ wɑ̃ɑ pirisɔm dii yɑɑrɑ min nɔni biru.
13Be kpuron nɔni birɑ nɑ mɑɑ Bɑruku sɔ̃ɔwɑ
14nɑ nɛɛ, Isirelibɑn Yinni wi u wɔllu kɑ tem mɔ, wiyɑ u ɡeruɑ u nɛɛ, u dwee tirenu yiru ye suo, te bɑ yĩreru koosi, u dɑ u nu doke wekeru sɔɔ kpɑ nu ku rɑɑ sɑnkirɑ.
15Domi sɔ̃ɔ teeru tɔmbu bɑ koo mɑɑ diɑ kɑ ɡbeɑ dwe tem mɛ sɔɔ.
16Sɑnɑm mɛ nɑ tem mɛn dwee tire ni Bɑruku, Nɛriyɑn bii wɛ̃ nɑ kpɑ, nɑ Yinni Gusunɔ kɑnɑ nɑ nɛɛ,
17Yinni Gusunɔ, ɑ wɔllu kɑ tem kuɑ wunɛn dɑm bɑkɑm kɑ wunɛn yiikon sɑɑbu. Gɑ̃ɑnu sɑri ni ɑ kpɑnɛ.
18A rɑ bwesenu durom kue sere kɑ nin bibun bibɔ. Adɑmɑ bɑɑbɑbɑ bɑ̀ n torɑ, ɑ rɑ ben bibu sɛɛyɑsie torɑ nin sɔ̃. Gusunɔ, ɑ sɑ̃ɑwɑ Yinni boko, mɑ ɑ dɑm mɔ. Wunɛn yĩsirɑ wɔllu kɑ tem Yinni.
19Wunɛn himbɑ yɑ kpɑ̃, ɑ mɑɑ dɑm mɔ ɑ kɑ ye yibiɑ. A rɑ n mɛɛrɑ ye tɔmbɑ mɔ̀ kpɑ ɑ bɑɑwure kuɑ nɡe mɛ win kookoosu nɛ.

20A sɔm mɑɑmɑɑkiɡinu kuɑ sɑnɑm mɛ bɛsɛn sikɑdobɑ bɑ wɑ̃ɑ Eɡibitiɔ. Mɛyɑ ɡisɔ ɑ mɑɑ mɔ̀ bɛsɛn suunu sɔɔ Isireliɔ kɑ bwese ni nu tien suunu sɔɔ. Mɑ ɑ yĩsiru yɑrɑ nɡe mɛ sɑ nɔɔmɔ ɡisɔ.
21A wunɛn dɑm sɔ̃ɔsi, ɑ sɔm mɑɑmɑɑkiɡinu kuɑ. Mɑ tɔmbɑ nɑndɑ. Yerɑ yɑ derɑ ɑ wunɛn tɔmbu yɑrɑ sɑɑ Eɡibitin di.
22Mɑ ɑ bu tem mɛ wɛ̃ mɛ ɑ ben bɑɑbɑbɑ nɔɔ mwɛɛru kuɑ kɑ bɔ̃ri, mɛ mu tim kɑ bom yibɑ.
23Mɛyɑ bɑ mɑɑ nɑ bɑ tem mɛ mwɑ mu kuɑ beɡim. Adɑmɑ bɑ ǹ wunɛn ɡere mɛm nɔɔwɛ. Bɑ ǹ mɑɑ wunɛn woodɑbɑ swĩi. Mɛyɑ bɑ ǹ mɑɑ kue ye ɑ bu yiire. Sɑɑ yerɑ ɑ derɑ kɔ̃sɑ yeni kpuro yɑ bu deemɑ.
24Wee tɛ̃ Bɑbiloniɡibu bɑ ɡunɡunu bɑnɑ bu kɑ wɑ bu wuu ɡe wɔri. Bɑ koo mɑɑ ɡu mwɑ, domi ɑ bu ɡu nɔmu bɛriɑ. Kɑɑ de bu ɡu kɑmiɑ kɑ tɑbu kɑ ɡɔ̃ɔru kɑ bɑrɑru. Mɛyɑ ye ɑ ɡeruɑ kpuro yɑ koorɑ, Yinni Gusunɔ, ɑ mɑɑ ye wɑɑmɔ.
25Wee wuu ɡe, ɡɑ wɑ̃ɑ Bɑbiloniɡibun nɔmɑ sɔɔ. Adɑmɑ kɑ mɛ, ɑ mɑn sɔ̃ɔwɑ ɑ nɛɛ, n tem dweeyo kɑ ɡobi kpɑ n yi kɔsiɑ seedɑɡibun wuswɑɑɔ.
26Yerɑ Yinni Gusunɔ u Yeremi wisɑ u nɛɛ,
27wee, nɛ Gusunɔ, nɑ sɑ̃ɑwɑ hɑnduniɑɡibu kpuron Yinni. Gɑ̃ɑnu sɑri ni nɑ kpɑnɛ.
28Yen sɔ̃nɑ nɑ nɛɛ, kon de Bɑbilonin sinɑ boko Nɛbukɑnɛsɑɑ kɑ win tɑbu kowobu bu Yerusɑlɛmu nɔmɑ turi. U koo mɑɑ ye mwɑ.
29Bɑ koo ye wɔri kpɑ bu ye dɔ̃ɔ mɛni kpɑ bu diɑ yèn wɔllɔ Yudɑbɑ bɑ rɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli yɑ̃kuru kue dɔ̃ɔ sɔku, kɑ sere mi bɑ rɑ tɔn tukobun bũu sɑ̃ bu tɑm tɑ̃rɑ. Domi yebɑ kpurowɑ bɑ kɑ nɛn mɔru seeyɑ.
30Wee kɔ̃sɑ Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑ bɑ rɑ n mɔ̀ sɑɑ ben toren di. Ben ye bɑ mɔ̀ kpuro yɑ rɑ nɛn mɔru seeyewɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.
31Sɑɑ mìn di bɑ wuu ɡe swĩi, n kɑ ɡirɑri ɡisɔ, ɡen tɔmbu bɑ rɑ nɛn mɔru seeyewɑ. Yen sɔ̃nɑ nɑ ǹ kĩ n ɡu wɑ nɛn wuswɑɑɔ.
32Domi Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmuɡibu kɑ Isirelibɑ, be kɑ ben sinɑmbu kɑ ben sinɑ ɑsɑkpɔbu kɑ ben yɑ̃ku kowobu kɑ Gusunɔn sɔmɔbu, bɑ kɔ̃sɑ kuɑ. Yerɑ yɑ nɛn mɔru seeyɑ.
33Bɑ yinɑ bu mɑn mɛɛri. Biruwɑ bɑ mɑn kisi. Nɑ bu keu kuɑ sɑɑ yee yellun di. Adɑmɑ bɑ yinɑ bu nɛn sɔ̃ɔsiru nɔ.
34N ǹ mɑm ye tɔnɑ, bɑ mɑɑ ben bwɑ̃ɑrokunu duusiɑwɑ nɛn sɑ̃ɑ yerɔ bɑ tu disi doke.
35Bɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli sɑ̃ɑ yeru bɑniɑ Bɛni Hinɔmun wɔwɑɔ. Miyɑ bɑ rɑ kɑ ben bibu yɑ̃ku dɔ̃ɔ mwɑɑrɑruɡinu ko Mɔlɔkun sɔ̃. N deemɑ nɑ ǹ bu yen ɡɑɑ yiire. Nɑ ǹ mɑm bwisikɑ bu kɔ̃sɑ yenin bweseru ko ye yɑ derɑ Yudɑbɑ kpuro bɑ mɑn torɑri.
36Nɛ Gusunɔ, Isirelibɑn Yinni, nɑ nɛɛ, Yeremi, Yerusɑlɛmu ye i nɛɛ, bɑ koo Bɑbilonin sinɑ boko nɔmu bɛriɑ mi, kpɑ u ye wɔri u kɑmiɑ kɑ tɑbu kɑ ɡɔ̃ɔru kɑ bɑrɑru,
37wee, kon yen tɔmbu mɛnnɑ bu wurɑ ye sɔɔ. Domi nɑ rɑɑ kɑ bu mɔru kuɑ ɡem ɡem, mɑ nɑ bu yɑrinɑsiɑ bɑɑmɑ, ɑdɑmɑ kon de bu wurɑmɑ mini kpɑ bɑ n wɑ̃ɑ bɔri yɛndu sɔɔ.

38Bɑ koo wure bu ko nɛn tɔmbu kpɑ nɑ n mɑɑ sɑ̃ɑ ben Yinni.
39Kon de bɑ n wɑ̃ɑ nɔɔ tiɑ sɔɔ bɑ n kookoo teesu mɔ̀, kpɑ bɑ n mɑn nɑsie bɑɑdommɑ. Yerɑ yɑ koo de bɑ n nuku dobu mɔ sere kɑ ben bibun bibɔ.
40Kon kɑ bu ɑrukɑwɑni bɔke ye yɑ kun kpeemɔ. Nɑ ǹ bu biru kisimɔ, kon bu ɡeɑ kuɑwɑ, kpɑ n de bɑ n mɑn nɑsie ben ɡɔ̃ruɔ kpɑ bu ku rɑɑ mɑɑ ɡɛrɑ nɛn swɑɑn di.
41Kɑ nuku dobɑ kon bu ɡeɑ kuɑ kpɑ n bu swĩi mɑm mɑm tem mɛ sɔɔ kɑ ɡɔ̃ru tiɑ.
42Nɛ, Yinni Gusunɔ nɑ nɛɛ, nɡe mɛ nɑ derɑ kɔ̃sɑ bɑkɑ yɑ tɔn be deemɑ, nɡe mɛyɑ kon mɑɑ de durom bɑkɑm mu nɑ be sɔɔ mɛ̀n nɔɔ mwɛɛru nɑ kuɑ.
43Yeremi, ɑ ɡeruɑ ɑ nɛɛ, bɑ tem mɛ Bɑbiloniɡibu nɔmu bɛriɑ. Wee, mu kuɑ bɑnsu. Tɔmbu kɑ yɑɑ sɑbenu mɑɑ sɑri mɛ sɔɔ. Adɑmɑ miyɑ tɔmbu bɑ koo wurɑ kpɑ bu ɡbeɑ dwe.
44Kɑ ɡem bɑ koo ɡbeɑ dwe bɑɑmɑ kpuro kɑ ɡobi, kpɑ bu yen dwee tirenu ko, bu nu yĩrenu koosi seedɑɡibun wuswɑɑɔ. Bɑ koo ɡbeɑ dwe Bɛnyɑmɛɛn temɔ kɑ Yerusɑlɛmun bɑru kpɑɑnɔ, kɑ Yudɑn wusɔ, kɑ wuu si su wɑ̃ɑ ɡuunun berɑ ɡiɑ, kɑ si su wɑ̃ɑ wɔwi sɔɔ, kɑ si su wɑ̃ɑ sɔ̃ɔ yɛ̃sɑn nɔm dwɑru ɡiɑ. Domi sin tɔn be bɑ rɑɑ yoru mwɛɛrɑ mi, kon de bu wurɑmɑ. Nɛ, Yinni Gusunɔwɑ nɑ yeni ɡeruɑ.