Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 52

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɔ̃ɔ yɛndɑ tiɑ Sedesiɑsi u mɔ sɑnɑm mɛ u bɑndu di Yudɑɔ. Mɑ u kuɑ wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑ bɑndu sɔɔ Yerusɑlɛmuɔ. Win mɛron yĩsirɑ Hɑmutɑli, Yeremi, Libinɑɡiin bii.
2Sedesiɑsi wi, kɔ̃sɑ u kuɑ Yinni Gusunɔn nɔni sɔɔ. U kuɑ mɑm mɑm nɡe mɛ Yoyɑkimu u rɑɑ kuɑ.
3Yinni Gusunɔ u kɑ Yerusɑlɛmuɡibu kɑ Yudɑbɑ mɔru kuɑ, mɑ u bu ɡirɑ win wuswɑɑn di. Mɑ Sedesiɑsi u Nɛbukɑnɛsɑɑ Bɑbilonin sinɑ boko seesi.
4Sedesiɑsin bɑndun wɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛsen suru wɔkurusen sɔ̃ɔ wɔkuruse, yerɑ Nɛbukɑnɛsɑɑ u nɑ kɑ win tɑbu kowobu kpuro bu kɑ Yerusɑlɛmu wɔri. Mɑ bɑ ben sɑnsɑni ɡirɑ ɡbɑ̃rɑrun ɡɑ̃ɑrɔ. Miyɑ bɑ kuku yenu ɡbɑ ɡbɑ bɑ kɑ ɡbɑ̃rɑ te sikerenɑ.
5Mɑ bɑ Yerusɑlɛmu ye tɑrusi sere n kɑ kuɑ Sedesiɑsin bɑndun wɔ̃ɔ wɔkurɑ tiɑse.
6Wɔ̃ɔ ɡen suru nnɛsen sɔ̃ɔ nɔɔbɑ nnɛse sɔɔ, yerɑ ɡɔ̃ɔrɑ wuu ɡe nɛnuɑ. Domi dĩɑnu mɑɑ sɑri tem mɛ sɔɔ ni tɔmbɑ koo di.
7Yerɑ bɑ ɡbɑ̃rɑru yɑbɑ, mɑ Yerusɑlɛmun tɑbu kowobu kpuro bɑ duki yɑkikirɑ wɔ̃kuru. Bɑ yɑrɑ sɑɑ kɔnnɔn di ɡe ɡɑ wɑ̃ɑ ɡbɑ̃rɑru yirun bɑɑ sɔɔ sinɑ bokon dɑ̃ɑ ɡbɑɑrun bɔkuɔ. N deemɑ sɑɑ ye sɔɔ, Bɑbiloniɡibɑ wuu ɡe sikerenɛ. Be bɑ duki yɑkikirɑ mi, bɑ kpɑwɑ kɑ swɑɑ ye yɑ dɔɔ Yuudɛnin wɔwɑ ɡiɑ.
8Mɑ Bɑbilonin tɑbu kowobu bɑ sinɑ boko Sedesiɑsi nɑɑ ɡirɑ, bɑ nùn mwɑ Yerikon wɔwɑɔ. Yerɑ win tɑbu kowobu kpuro bɑ yɑrinɑ bɑ nùn deri.
9Bɑbiloniɡii be, bɑ sinɑ boko Sedesiɑsi mwɑ bɑ kɑ dɑ ben sinɑ bokon mi Ribilɑɔ, Hɑmɑtin temɔ. Mɑ u nùn siri.
10U derɑ bɑ Sedesiɑsin bibu kɑ Yudɑn wiruɡibu kpuro sɑkirɑ wi, Sedesiɑsin tiin nɔni biru Ribilɑ mi.
11Mɑ u Sedesiɑsin tiin nɔni wɔwɑ u nùn bɔkuɑ kɑ sii ɡɑndun yɔni. Yen biru, u nùn suɑ u kɑ dɑ Bɑbiloniɔ u nùn doke pirisɔm sɔɔ sere u kɑ ɡu.
12Yenibɑn biru, Nɛbukɑnɛsɑɑn bɑndun wɔ̃ɔ yɛndu tiɑ sɑrise sɔɔ, yen suru nɔɔbusen sɔ̃ɔ wɔkuruse, yerɑ Nɛbusɑrɑdɑ wi u sɑ̃ɑ sinɑ bokon kɔ̃sobun ɡuro ɡuro u nɑ Yerusɑlɛmuɔ.
13Mɑ u Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yeru dɔ̃ɔ mɛni, kɑ sinɑ kpɑɑru, kɑ yɛnu si su tie Yerusɑlɛmu mi kpuro, kɑɑ sere ɡere dɑmɡibun yɛnusu?
14Mɑ Nɛbusɑrɑdɑ wi, kɑ win tɑbu kowobu bɑ Yerusɑlɛmun ɡbɑ̃rɑru kɔsukɑ bɑ sururɑ.
15Mɑ bɑ bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛbu ɡɑbu yoru mwɛɛrɑ kɑ be bɑ tie wuu ɡe sɔɔ kɑ be bɑ tii wɛ̃ kɑ sere nɔmɑn sɔm kowobu.
16Adɑmɑ Nɛbusɑrɑdɑ u bwɛ̃ɛbwɛ̃ɛ ben ɡɑbu deri bu kɑ resɛm ɡbɑɑnu kɑ ɡbeɑ wuku.
17Yen biru, Bɑbiloniɡii be, bɑ sɑ̃ɑ yee ten torom ɡɑ̃ritii suɑ kɑ kɑɑtonu kɑ wobɑ kɑ nɔri kɑ ɡbɛ̃ɑ yè sɔɔ bɑ rɑ yɑ̃ku yɛm doke kɑ sere sɑ̃ɑ yee ten dendi yɑ̃ɑ ni bɑ kuɑ kɑ sii ɡɑndu. Mɑ bɑ sɑ̃ɑ yee ten ɡberebɑ sururɑ yi bɑ kuɑ kɑ sii ɡɑndu, mɑ bɑ boo sii ɡɑnduɡuu ɡe kɔsukɑ kɑ ɡen yɔ̃rɑtii. Yen biru, bɑ sii ɡɑn ni kpuro ɡurɑ bɑ kɑ dɑ Bɑbiloniɔ.
19Mɑ kɔ̃sobun ɡuro ɡuro wi, u mɑɑ ɡbɛ̃ɛ yorukunu suɑ kɑ dɔ̃ɔ ɡurɑtii kɑ nɔri kɑ torom ɡɑ̃ritii kɑ ɡbɛ̃ɑ yè sɔɔ bɑ rɑ yɑ̃ku yɛm doke, kɑ dɑbunu. Ye kpurowɑ bɑ ɡurɑ ye bɑ ɡesi kuɑ mi kɑ wurɑ kɑ sii ɡeesu.

20Gbere yiru ye, kɑ boo sii ɡɑnduɡuu ɡe, kɑ sere kɛtɛn weenɑsii wɔkurɑ yiru ye yɑ boo ɡe sɔɔwɑ, ye sinɑ boko Sɑlomɔɔ u kuɑ kɑ sii ɡɑndu Yinni Gusunɔn sɑ̃ɑ yee ten sɔ̃, ɡoo kun yen bunum ɡeeru yɛ̃.
21Gbere yiru ye, yɑ ɡunum nɛwɑ. Yen bɑɑyeren ɡunum mu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu yɛndu yiru sɑri. Mɑ yen bɔɔrum mu sɑ̃ɑ ɡɔm soonu wɔkurɑ yiru. Yen bɑɑyere yɑ wem mɔwɑ. Mɑ sii si bɑ kɑ ye kuɑn sinum mu sɑ̃ɑ nɔm tɑrɑrun sɑkɑ.
22Bɑ yen bɑɑyere furɔ dokeɑ ɡe bɑ kuɑ kɑ sii ɡɑndu. Furɔ ɡen bɑɑɡeren dɛ̃ɛbu sɑ̃ɑwɑ ɡɔm soonu nɔɔbu, mɑ bɑ ɡen bɑɑɡere sii yɔni kɑ dɑ̃ɑ mɑrum weenɑsii ɡore bɑ kɑ sikerenɑ. Bɑ ye kpuro kuɑwɑ kɑ sii ɡɑndu.
23Dɑ̃ɑ mɑrum weenɑsii wunɔbuwɑ (100) bɑ ɡen bɑɑɡere ɡoreɑ bɑ kɑ sikerenɑ. Adɑmɑ wunɔbu nnɛ sɑriwɑ bɑ koo kpĩ bu wɑ sɑɑ tem di.
24Nɛbusɑrɑdɑ sinɑ bokon kɔ̃sobun ɡuro ɡuro wi, u Serɑyɑ yɑ̃ku kowo tɔnwero mwɑ kɑ Sofoni wi u sɑ̃ɑ yɑ̃ku kowo Serɑyɑn yiruse kɑ sɑ̃ɑ yerun kɔnnɔn kɔ̃sobu itɑ,
25kɑ sinɑ kpɑɑrun tɑbu kowobun wiruɡii ɡoo, kɑ tɔmbu nɔɔbɑ yiru ɡɑbu be bɑ rɑ kɑ sinɑ boko wesiɑnɛ kɑ tɑbu kowobun wiruɡiin tire yoro wi u rɑ tɑbu kowobun yĩsɑ yore tireru sɔɔ kɑ sere mɑɑ tɔmbu wɑtɑ be bɑ sɑ̃ɑ wuuɡibu.
26Be kpurowɑ u mwɛɛrɑ, mɑ u bu kpɑrɑ u kɑ dɑ Bɑbilonin sinɑ bokon mi Ribilɑɔ.
27Mɑ sinɑ boko u bu so so. Mɑ u derɑ bɑ bu ɡo Ribilɑ mi, Hɑmɑtin temɔ. Nɡe mɛyɑ bɑ kɑ Yudɑbɑ yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ doonɑ n tomɑ ben tem di.
28Yudɑ be Nɛbukɑnɛsɑɑ u yoru mwɛɛrɑ u kɑ dɑ win temɔ win bɑndun wɔ̃ɔ nɔɔbɑ yiruse sɔɔ, ben ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ tɔmbu nɔrɔbun subɑ itɑ kɑ yɛndɑ itɑ (3.023).
29Be u mɑɑ yoru mwɛɛrɑ Yerusɑlɛmuɔ win bɑndun wɔ̃ɔ yɛndu yiru sɑrise sɔɔ, ben ɡeerɑ sɑ̃ɑwɑ tɔmbu nɛnɛ kɑ tɛnɑ kɑ yiru (832).
30Win bɑndun wɔ̃ɔ yɛndɑ itɑse sɔɔ, yerɑ Nɛbusɑrɑdɑ wi, u tɔmbu nɑtɑ kɑ wunɑɑ weeru kɑ nɔɔbu (745) mwɛɛrɑ Yerusɑlɛmuɔ u kɑ dɑ. Yudɑ be bɑ mwɛɛrɑ mi kpuro, ben ɡeerɑ kuɑwɑ tɔmbu nɔrɔbun subɑ nnɛ kɑ nɑtɑ (4.600).
31Efili Mɛrodɑki Bɑbilonin sinɑ boko, win bɑndun wɔ̃ɔ ɡbiikuu sɔɔ, yerɑ u Yoyɑkini Yudɑbɑn sinɑ boko wɔlle suɑ mɑ u nùn yɑrɑ pirisɔm di win yoru dibun wɔ̃ɔ weeru itɑ sɑrise sɔɔ, yen suru wɔkurɑ yirusen sɔ̃ɔ yɛndɑ nɔɔbuse sɔɔ.
32U kɑ nùn ɡɑri kuɑ kɑ kĩru mɑ u win bɑndu wɔlle suɑ n kere sinɑm be bɑ yoru mwɛɛrɑ bɑ kɑ wɑ̃ɑ Bɑbiloni mi, kɑ wi sɑnnu.
33Mɑ u win pirisɔm yɑ̃nu kɔsɑ, u derɑ u rɑ di kɑ wi, sinɑ boko sɑnnu sere kɑ win wɑ̃ɑrun nɔrɔ.
34Bɑbilonin sinɑ boko wiyɑ u rɑ nùn nɔɔri bɑɑdommɑ kpɑ u nùn wɛ̃ yèn bukɑtɑ u mɔ kpuro sere u dɑ u kɑ ɡu.