Text copied!
CopyCompare
Bibeli Gusunɔn Gari - Yeremi

Yeremi 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gɑri yiniwɑ Yinni Gusunɔ u Yeremi sɔ̃ɔwɑ. U nɛɛ,
2ɑ nɛn ɑrukɑwɑnin ɡɑri nɔɔwɔ, kpɑ ɑ Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmuɡibu sɔ̃ ɑ nɛɛ,
3nɛ, Yinni Gusunɔ, nɑ ɡeruɑ nɑ nɛɛ, bɔ̃rurowɑ wi u yinɑ u nɛn ɑrukɑwɑni yenin ɡɑri nɔ,
4ye nɑ rɑɑ kɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑ bɔkuɑ sɑnɑm mɛ nɑ bu yɑrɑ Eɡibitin di mi bɑ rɑɑ nɔni sɔ̃ɔre too. Miyɑ nɑ bu sɔ̃ɔwɑ nɑ nɛɛ, bu nɛn ɡɑri swɑɑ dɑkio, kpɑ bu ko ye nɑ bu sɔ̃ɔwɑ. Sɑɑ ye sɔɔrɑ bɑ ko n sɑ̃ɑ nɛn tɔmbu, kpɑ nɑ n mɑɑ sɑ̃ɑ ben Yinni.
5Nɡe mɛyɑ kon kɑ nɛn nɔɔ mwɛɛru yibiɑ te nɑ bɛɛn bɑɑbɑbɑ kuɑ nɑ nɛɛ, kon bu tem wɛ̃ mɛ̀ sɔɔ tim kɑ bom mu kokumɔ. Tem mɛyɑ i wɑɑmɔ ɡisɔ. Mɑ Yeremi u Yinni Gusunɔ wisɑ u nɛɛ, ɑmi.
6Yinni Gusunɔ u mɑɑ Yeremi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, ɑ ɡɑri yini ɡeruo Yudɑbɑn wusu kpuro sɔɔ kɑ Yerusɑlɛmun nukurun swɛɛ kpuro sɔɔ, ɑ nɛɛ, bu nɛn ɑrukɑwɑnin ɡɑri swɑɑ dɑkio kpɑ bu yi mɛm nɔɔwɑ.
7Sɑɑ dɔmɑ tèn di nɑ ben bɑɑbɑbɑ yɑrɑmɑ Eɡibitin di sere kɑ ɡisɔ, nɑ rɑ n bu sɔ̃ɔmɔwɑ bu de bu mɑn mɛm nɔɔwɑ.
8Adɑmɑ bɑ ǹ nɛn ɡɑri yi swɑɑ dɑki, bu sere yi mɛm nɔɔwɑ. Ben bɑɑwure u win tiin ɡɔ̃ru kĩru swĩiwɑ. Mɑ nɑ derɑ bɔ̃ri yìn ɡɑri yi wɑ̃ɑ ɑrukɑwɑni ye sɔɔ, yi bu di.
9Yinni Gusunɔ u mɑɑ Yeremi sɔ̃ɔwɑ u nɛɛ, wee Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmuɡibu bɑ nɔɔ tiɑ kuɑ.
10Bɑ wurɑ ben bɑɑbɑbɑn yirɑ sɔɔ, be, be bɑ yinɑ bu nɛn ɡɑri swɑɑ dɑki. Mɑ bɑ kɑ bũnu ɑrukɑwɑni bɔkuɑ bɑ nu sɑ̃ɑmɔ. Isirelibɑ kɑ Yudɑbɑ bɑ nɛn ɑrukɑwɑni ye kusiɑ ye nɑ kɑ ben bɑɑbɑbɑ bɔkuɑ.
11Yen sɔ̃nɑ nɛ, Yinni Gusunɔ, kon de kɔ̃sɑ yu bu wɔri. Bɑ ǹ yɑriɔ kɔ̃sɑ yen min di. Bɑ koo mɑn nɔɔɡiru sue ɑdɑmɑ nɑ ǹ bu swɑɑ dɑkimɔ.
12Yudɑbɑ kɑ Yerusɑlɛmuɡibu bɑ koo dɑ bu bũnu soku ni bɑ yɑ̃kunu koosimɔ. Adɑmɑ bũu ni, nu ǹ bu fɑɑbɑ mɔ̀ wɑhɑlɑn sɑɑ sɔɔ.
13Bɛɛ Yudɑbɑ, nɡe mɛ bɛɛn wusu su ɡeeru nɛ, nɡe mɛyɑ bɛɛn bũnu nu ɡeeru nɛ. Nɡe mɛ Yerusɑlɛmun swɛɛ yi ɡeeru nɛ, nɡe mɛyɑ yen sɑ̃ɑ yenu nu ɡeeru nɛ, mi i rɑ bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli sɑ̃.
14Adɑmɑ wunɛ Yeremi, ɑ ku kɑnɑru ko tɔn ben sɔ̃. Domi bɑɑ bɑ̀ n mɑn sokɑ ben wɑhɑlɑn sɑɑ sɔɔ, nɑ ǹ bu wurɑrimɔ.
15Yinni Gusunɔ u mɑɑ nɛɛ, bɛɛ nɛn tɔn be nɑ kĩ, mbɑ i kɑsu nɛn sɑ̃ɑ yerɔ. Domi murɑfitirɑ i rɑ n mɔ̀. I tɑmɑɑ kon mɑɑ bɛɛn yɑ̃kunu mwɑ, kpɑ i kun mɑɑ nɔni sɔ̃ɔre? I tɑmɑɑ kon de i yɑri wɑhɑlɑn di?
16Yellu i sɑ̃ɑ nɡe nɛn dɑ̃ɑ ɡeeru, te tɑ kpɑre tɑ mɑɑ bii ɡeenu mɑrumɔ. Adɑmɑ tɛ̃ kon dɑ̃ɑ te kɑ ten kɑ̃ɑsi kpuro dɔ̃ɔ mɛni subɑru sɔɔ.
17Nɛ, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinniwɑ nɑ rɑɑ bɛɛ ɡirɑ nɡe dɑ̃ɑ. Nɛnɑ kon de kɔ̃sɑ yu bɛɛ deemɑ bɛɛ Isirelibɑ kɑ bɛɛ Yudɑbɑ, kɔ̃sɑ ye i kuɑ i kɑ nɛn mɔru seeyɑn sɔ̃. Domi i bũu wi bɑ mɔ̀ Bɑɑli yɑ̃kunu koosimɔ.
18Yinni Gusunɔ u mɑn sɔ̃ɔsi ye nɛn tɔmbu bɑ mɑn bɔkuɑmmɛ. U mɑn ben sɑnu sɑnusu sɔ̃ɔsi.

19Nɑ rɑɑ bu nɑɑnɛ sɑ̃ɑwɑ nɡe yɑ̃ɑ te bɑ kɑ dɔɔ bu ɡo. Nɑ ǹ yɛ̃ kɔ̃sɑ bɑ mɑn bwisikusimɔ, bɑ mɔ̀, bu de bu dɑ̃ɑ te surɑ kɑ ten mɑrum. Bu tu wunɑ wɑsobun suunu sɔɔn di kpɑ bu ku mɑɑ ten yĩsiru nɔ.
20Adɑmɑ wunɛ Gusunɔ, wɔllu kɑ tem Yinni, ɑ sɑ̃ɑwɑ wi u rɑ siri dee dee. Wunɑ ɑ tɔnun ɡɔ̃ru kɑ win bwisikunu yɛ̃. Wunɑ nɑ nɛn weeweenu nɔmu sɔndiɑ. Nɑ mɑrɑwɑ n wɑ mɔru ye kɑɑ bu kɔsiɑ.
21Mɑ Yinni Gusunɔ u nɛɛ, wee ye u koo Anɑtɔtuɡibu kuɑ, be, be bɑ kɑsu bu nɛn wɑ̃ɑru wunɑ bɑ mɔ̀, n ku Gusunɔn ɡɑri ɡere kɑ win yĩsiru. Nɑ̀ n mɑɑ yinɑ, bɑ koo mɑn ɡo.
22Yen sɔ̃nɑ wi, Gusunɔ wɔllu kɑ tem Yinni u koo bu mɔru kɔsiɑ. Ben ɑluwɑɑsibɑ bɑ koo ɡbi tɑbu sɔɔ, kpɑ ben bii tɔn durɔbu kɑ tɔn kurɔbu bu ɡbi ɡɔ̃ɔrun sɔ̃.
23Domi u koo Anɑtɔtuɡibu nɔni swɑ̃ɑru kpɛ̃ɛwɑ wɔ̃ɔ ɡè sɔɔ u koo bu mɔru kɔsiɑ kpɑ ɡoo kun tiɑre be sɔɔ.