Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long Tok Pisin - Jeremaia

Jeremaia 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dispela em i tok bilong Jeremaia, pikinini man bilong Hilkia. Hilkia em i wanpela bilong ol lain pris i stap long taun Anatot long graun bilong lain Benjamin.
2Long namba 13 yia bilong Josaia, pikinini bilong Emon, i stap king bilong Juda, Bikpela i givim tok long Jeremaia.
3Na bihain, Bikpela i givim sampela tok moa long Jeremaia long taim Jehoiakim, pikinini bilong Josaia, i stap king. Stat long dispela taim, Bikpela i save givim tok long Jeremaia, i go inap long pinis bilong namba 11 yia bilong King Sedekaia, pikinini bilong Josaia. Long namba 5 mun bilong dispela yia, ol birua i kisim ol manmeri bilong Jerusalem i go mekim wok kalabus long narapela kantri.
4Bikpela i tokim mi, Jeremaia, olsem,
5“Taim mi no bin mekim yu i kamap yet long bel bilong mama, mi save long yu. Na taim mama i no karim yu yet, mi makim yu bilong mekim wok profet namel long ol kantri nabaut.”
6Mi harim dispela tok bilong Bikpela na mi bekim tok bilong en olsem, “Sori, God, Bikpela, mi yangpela tumas na mi no save long pasin bilong autim tok.”
7Tasol Bikpela i tokim mi olsem, “Yu no ken tok olsem, yu yangpela tumas. Nogat. Taim mi salim yu i go long sampela lain man, orait yu mas i go long ol. Na olgeta tok mi givim yu, em yu mas autim.
8Yu no ken pret long ol, long wanem, mi stap wantaim yu na bai mi lukautim yu. Mi Bikpela, mi tok pinis.”
9Na Bikpela i putim han bilong en long maus bilong mi, na i tokim mi olsem, “Harim. Nau mi putim tok bilong mi long maus bilong yu na bai yu autim.
10Nau long dispela de mi givim yu strong bilong bosim ol lain manmeri bilong planti kantri. Mi givim yu strong bilong kamautim ol samting na bilong brukim ol samting, na bilong bagarapim ol samting na bilong daunim ol samting, na bilong wokim ol samting na bilong planim ol samting.”
11Bikpela i askim mi olsem, “Jeremaia, yu lukim wanem samting?” Na mi tokim em, “Mi lukim han bilong diwai amon.”
12Na Bikpela i tokim mi olsem, “Tok bilong yu i stret. Olsem tasol, bai mi was gut long tok bilong mi bilong mekim em i kamap tru.”
13Na Bikpela i askim mi gen olsem, “Yu lukim wanem samting?” Na mi tok, “Mi lukim wanpela sospen i boil i stap long hap not. Na sospen i laik kapsait i kam long dispela hap.”
14Orait na Bikpela i tokim mi olsem, “Wanpela bikpela bagarap bai i lusim hap not na i kam na em bai i bagarapim olgeta manmeri bilong dispela graun.
15Long wanem, mi Bikpela, nau mi singautim olgeta king bilong hap not na ol bai i kam wantaim ol lain soldia bilong ol. Na ol dispela king bai i kam na putim ol sia king bilong ol klostu long ol dua bilong Jerusalem, na ol bai i banisim strong dispela taun. Na bai ol i mekim wankain pasin long olgeta arapela taun bilong Juda.
16Na bai mi kotim ol manmeri bilong mi na mekim save long ol. Long wanem, ol i bin givim baksait long mi na ol yet i bin wokim ol giaman god na mekim ofa long ol na lotuim ol. Long dispela pasin ol i bin mekim sin.
17Tasol yu mas redi na kirap i go. Na olgeta tok mi givim yu, em yu mas autim long ol. Yu no ken pret na surik long ol. Nogut yu mekim olsem, na bai mi yet mi mekim yu i pret na surik long ai bilong ol.
18Jeremaia, harim. Nau mi mekim yu i sanap strong olsem taun i gat strongpela banis, na olsem pos ain na olsem banis bras. Na ol king bilong Juda na ol ofisa bilong king na ol pris na olgeta manmeri bai i no inap daunim yu.

19Bai ol dispela man i birua long yu, tasol ol bai i no inap daunim yu. Long wanem, mi yet mi stap wantaim yu na bai mi helpim yu. Mi Bikpela mi tok pinis.”