Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tito

Tito 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Koni i tan ma falane xa lan xaran kɛndɛn nan ma.
2A fala xɛmɛ fonne xa, a e xa e yɛtɛ suxu, e findi muxu binyene ra, e nun muxu xuruxine. E yi e sɔbɛ so dɛnkɛlɛyaan nun xanuntenyaan nun tunnafanna ma.
3A fala ɲaxalan fonne fan xa, a e kɛɲaan xa lan Ala batun ma. E nama findi muxu xili kalane nun dɔlɔ minne ra. E xa muxune xaran fe faɲin ma
4alogo e xa nɔ sungutunne maxaranɲɛ e xɛmɛne nun e diine xanun kiin ma,
5e findi ɲaxalan xuruxine ra, naxanye luma sariɲanni, naxanye walima denbayani, e ɲɛnigen fan, e xuru e xɛmɛne ma alogo muxu yo nama Alaa falan nayelefu.
6I mɔn xa banxulanne fan nalimaniya na kiini, a e xa xuru feen birin yi.
7I tan yɛtɛɛn xa findi misali faɲin na i kɛwali faɲine yi. I ya xaranna xa findi ɲɔndin na binyeni.
8I fala kɛndɛne ti, yalagi mi naxanye yi, alogo i yɛngɛfane xa yagi amasɔtɔ e mi fɛ yo toxi en tan na e naxan falɛ.
9A fala konyine xa, a e xa xuru e kanne ma, e yi e kɛnɛn feen birin yi. E nama e tandi,
10e nama e muɲa, koni e xa e lannayaan yita e ra waxatin birin alogo en nakisimana Alaa xaranna xa xunnayerenna sɔtɔ feen birin yi.
11Ala bata a hinanna makɛnɛn muxun birin xa kisin sɔtɔma naxan xɔn.
12Na en xaranma nɛn, a en xa xɛtɛ Ala kolontareyaan fɔxɔ ra e nun dunuɲa rafan feene, en yi en xuru tinxinna nun Ala kolonna ma dunuɲani ito yi,
13en nɛma hɛrin mamɛ en yengi naxan ma, en ma Ala sɛnbɛ kanna nun en nakisimaan Yesu a Muxu Sugandixina binyen makɛnɛnma lɔxɔn naxan yi.
14A bata a yɛtɛ fi en ma fe ra alogo a xa en xunba en ma sariya suxutareyaan birin yi, a yi yama rasariɲanxin sɔtɔ a yɛtɛ xa, naxanye sɔbɛ soxi wali faɲine rabaan ma.
15I lan i xa falan ti muxune xa na kii nin, i yi e ralimaniya, i yi e sɔnna fala i sɛnbɛn birin na. Muxu yo nama i raɲaxu.