Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tito

Tito 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1A fala dɛnkɛlɛya muxune xa a e xa xuru mangane nun kuntigine ma, e yi e falane suxu. E xa e yitɔn kɛwali faɲin sifan birin xili ma.
2E nama muxu yo rayelefu, e xa findi fe yitɔnne nun muxu diɲaxine ra, e limaniya muxune birin xa.
3Amasɔtɔ a fɔlɔni, xaxilitarene nun murutɛde tununxine nan yi en na. En yi en ma kunfan nun en waxɔn feene birin ma konyiyaan nan bun. En yi en ma dunuɲa yi gidin nabama ɲaxun nun xɔxɔlɔnyaan nin. Xɔnnantenyaan yi lu en nun bodene tagi.
4Koni en nakisimana Ala to a fanna nun a xanuntenyaan makɛnɛn en xa,
5a yi en nakisi. Anu, a mi yi na ligaxi nun a en bata fe tinxinxine liga, koni fɔ a kininkininna fe ra. A bata en nakisi fata en ma marafuna igeni, en yi xɛtɛ, en bari. En yi dunuɲa yi gidi nɛnɛn sɔtɔ Alaa Nii Sariɲanxin barakani,
6a naxan dɛfexin nagodo en ma, en nakisimaan Yesu Alaa Muxu Sugandixin barakani,
7alogo en xa tinxin a yɛɛ ra yi a hinanna barakani, en yengi yi lu habadan nii rakisin sɔtɔ feen ma en kɛɛn na.
8Ɲɔndin nan na falan na. A xɔli n ma i xa kankan a falan ma, alogo naxanye na la Ala ra, ne xa e sɔbɛ so wali faɲin ma. Na feene nan lan, ne nan tɔnɔ gbo muxune birin ma.
9Koni i yɛtɛ ratanga fe matandi xaxilitarene ma e nun muxune benbane xinle fɛsɛfɛsɛn nun lantareyaan nun sɔnxɔ sɔnxɔn naxanye fataxi sariyan na, amasɔtɔ ne tɔnɔ mi na, e ligama fuyan.
10Muxun naxan mayitaxunna rasoma yamani, i na a rakolon waxatin naxan yi sanɲa ma keden han firin, i masiga na ra.
11A kolon a na kanna xaxinli fuxi. A nɛma yulubin ligama, a yɛtɛ yalagima.
12N na Aritema rasiga i fɛma waxatin naxan yi hanma Tikiko, kata i fa n fɛma Nikopoli taani, bayo n waxi a xɔn ma, n xa xunbeli waxatin ti mɛnni.
13I xa sariya karamɔxɔ Senasi nun Apolosi mali e fanda feen na e sigatini alogo sese nama dasa e ma.
14Fɔ en ma muxune fan xa e xaran nɛn fe faɲi rabaan ma e yi e tunnafan, alogo e xa nɔ e mako xɔdɛxɛne gasɛ, e mɔn nama lu dɔxi fuu.
15N fɔxɔ ra muxune birin i xɔntɔn. Nxu dɛnkɛlɛya muxune xɔyine birin xɔntɔn. Ala xa hinan ɛ birin na.