Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - TITU

TITU 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mmↄn sↄ̃, ǹ yã kɛ̀ è kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n yãzɛdedannɛnao dańnɛ.
2Ǹ da mare ìsinↄnɛ aↄ̃gↄ̃ ń zĩnda kũna dↄ̃ gbɛ̃ bɛ̀ɛdeenↄ ũ làakarideenↄ ũ. Aↄ̃gↄ̃ dↄnzizɛ kũna gbãa kↄ̃n yenzio kↄ̃n mɛnao.
3Ǹ da nↄgbɛ̃nsinↄnɛ dↄ aↄ̃ kuuna gↄ̃ dɛ dↄnziri maaanↄ kuuna ũ. Aↄ̃tongↄ̃ dɛ gudɛri ke wɛ̃ zↄ̀nↄ ũro. Aↄ̃ yã maaa dańnɛ,
4lɛ aↄ̃ lɛ́ da nↄzãreenↄa aↄ̃ baade gↄ̃ ye a zãzi kↄ̃n a nɛ́nↄ,
5aↄ̃gↄ̃ dɛ làakarideenↄ ũ gbãsĩ sai, aↄ̃ làakari dↄ ń ua zĩia, aↄ̃ baade mì siɛ a zãnɛ lɛ wàton Luda yã zaa boro yãnzi.
6Ǹ lɛ́ da gↄ̃kparɛnↄa dↄ aↄ̃gↄ̃ làakari vĩ.
7Ǹ yãmaakɛna zɛ́ ↄdↄańnɛ à píngi guu. N yãdannɛna gↄ̃ bɛ̀ɛ vĩ à kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n n yãkɛnao
8kↄ̃n yãzɛdee kɛ̀ weé fↄ̃ wà à ɛgɛ borooo, lɛ wí gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ n kpɛɛnↄ kũ, aↄ̃ton yã zaaa e wà o wa yã musuro yãnzi.
9Ǹ lɛ́ da zↄ̀nↄa aↄ̃ mì siɛ ń diinↄnɛ yã píngi guu, aↄ̃ yã kɛ̀ eé káńnɛ kɛ. Aↄ̃ton yã síńlaro.
10Aↄ̃ton kpãi oḿmaro. Aↄ̃ tó wàgↄ̃ ń dↄ̃ gbɛ̃ náanɛdeenↄ ũ maamaa, lɛ Luda wa Mìsiri yã kɛ̀ weè dańnɛ wɛ́ɛ bↄ yã píngi guu.
11Zaakɛ Luda gbɛ̃kɛɛ kɛ̀ mↄ̀ kↄ̃n mìsinao baade pínginɛ bↄ̀ gupuraaa.
12Gbɛ̃kɛɛ pì e daawe wà kpɛɛ li yã kɛ̀ èe kↄ̃ sɛ́ kↄ̃n Luda yãoroonɛ kↄ̃n anduna pↄ́nidɛnanↄ, lɛ wàgↄ̃ wa zĩnda kũna dↄ̃ gbɛ̃ maaanↄ ũ, ludayãdarinↄ ũ anduna tiaa kɛ̀kii guu,
13wa wɛ́ɛ gↄ̃ dↄ gurↄ aubarikadee kɛ̀ wée dãazi. Àmbe wa Luda bíta wa Mìsiri Yesu Kirisi mↄ́gurↄ gakuidee ũ.
14À a zĩnda kpà wa yãnzi, à wa bↄ zaa píngi guu, à wa gbãsĩ gògo, lɛ wà gↄ̃ a zĩnda gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ maakɛna aĩa vĩinↄ ũ.
15Ǹ yã pìnↄ dańnɛ ǹ lɛ́ daoḿma. Ǹ kpãkɛ̃ńzi kↄ̃n iko kɛ̀ ń vĩio píngi. Ǹton tó gbɛ̃ke kya kánguro.