Text copied!
CopyCompare
Muⱪeddes Kalam (yǝngi yeziⱪ) - Titusⱪa

Titusⱪa 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lekin sǝn bolsang saƣlam tǝlimgǝ ⱪandaⱪ uyƣun yaxaxni ɵgitixing kerǝk.
2Yaxanƣan ǝrlǝrgǝ, ⱨoxyar, salmaⱪ, tǝmkin, etiⱪadta, meⱨir-muⱨǝbbǝttǝ wǝ sǝwr-taⱪǝttǝ saƣlam boluxni tapiliƣin.
3Xuningdǝk, yaxanƣan ayallarƣa yürüx-turuxta ihlas-muⱪǝddǝslikkǝ layiⱪ boluxni, qeⱪimqiliⱪ ⱪilmasliⱪni, ⱨaraⱪ-xarabⱪa berilmǝydiƣan boluxni, güzǝl ixlarni ɵgǝtküqilǝr boluxni tapiliƣin.
4Buning bilǝn ular yax ayallarƣa ǝrlirigǝ kɵyünüx, baliliriƣa kɵyünüx, salmaⱪ bolux, pak bolux, ɵy ixlirini puhta ⱪilix, meⱨriban bolux wǝ ɵz ǝrlirigǝ boysunuxni ɵgitǝlǝydu. Xundaⱪ bolƣanda Hudaning sɵzi ⱪarilanmaydu.
6Xuningdǝk yax ǝrlǝrnimu salmaⱪ boluxⱪa jekiligin.
7Ɵzüngmu ⱨǝmmǝ ixta güzǝl ǝmǝlliring bilǝn ularƣa ülgǝ bolƣin; tǝlim bǝrginingdǝ pak-diyanǝtlik, eƣir-besiⱪ bolup,
8ⱨeqkim ⱪusur tapalmaydiƣan, saƣlam sɵzlǝrni yǝtküzgin; buning bilǝn, ⱪarxi qiⱪⱪuqilar biz toƣruluⱪ yaman gǝp ⱪilidiƣan yǝrni tapalmay hijil bolidu.
9Ⱪullarƣa ɵz hojayinlirini ⱨǝmmǝ ixta ⱪanaǝtlǝndürüp ularƣa boysunuxni ɵgǝtkin. Ular gǝp yandurmay,
10oƣriliⱪ ⱪilmay, ɵzlirining ⱨǝr jǝⱨǝttǝ ixǝnqlik ikǝnlikini kɵrsǝtsun. Ular buning bilǝn Ⱪutⱪuzƣuqimiz Hudaning tǝlimatiƣa ⱨǝr jǝⱨǝttin zinnǝt bolidu.
11Qünki Hudaning nijatni barliⱪ insanlarƣa elip kelidiƣan meⱨir-xǝpⱪiti ayan boldi;
12u bizgǝ ihlassizliⱪ wǝ bu dunyaning arzu-ⱨǝwǝslirini rǝt ⱪilip, ⱨazirⱪi zamanda salmaⱪ, ⱨǝⱪⱪaniy, ihlasmǝn ⱨayatni ɵtküzüximiz bilǝn,
13uluƣ Huda, nijatkarimiz Əysa Mǝsiⱨning xan-xǝrǝp bilǝn kelidiƣanliⱪiƣa bolƣan mubarǝk ümidimizning ǝmǝlgǝ exixini intizarliⱪ bilǝn kütüxni ɵgitidu.   
14U bǝdǝl tɵlǝp bizni ⱨǝmmǝ itaǝtsizliklǝrdin azad ⱪilix ⱨǝmdǝ bizni ɵzi üqün pak ⱪilip, Ɵzigǝ mǝnsup bolƣan, yahxi ǝmǝllǝrgǝ ⱪizƣin intilidiƣan hǝlⱪ ⱪilixⱪa biz üqün ⱪurban boldi.   
15Barliⱪ ⱨoⱪuⱪungni ixlitip bu ixlarni jakarlap eytⱪin, nǝsiⱨǝt berip jekiligin wǝ agaⱨlandurƣin. Ⱨeqkim seni kǝmsitmisun.