Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Taitusi

Taitusi 2

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Ka ke leaʻaki pe ʻe koe ʻae ngaahi meʻa ʻoku taau mo e akonaki haohaoa:
2Ke faʻa tokanga ʻe he mātuʻa tangata, pea nau anga fakamotuʻa, ʻo fakapotopoto, mo haohaoa ʻi he tui, mo e ʻofa, mo e faʻa kātaki.
3Mo e kau finemātuʻa foki, ke nau ʻulungāanga fakamāʻoniʻoni, ke ʻoua naʻa ko e kau fakakovi, pe tokanga lahi ki he uaine, ka ko e kau akonaki ʻoe meʻa lelei;
4Koeʻuhi ke nau ako ki he kau finemui ke anga fakapotopoto, ke ʻofa ki honau husepāniti, ke ʻofa ki heʻenau fānau,
5Ke nau fai poto, mo angatonu, ʻo faʻa nofo ʻi ʻapi, ʻo angalelei, pea talangofua ki honau husepāniti, ke ʻoua naʻa lauʻikovi ʻae folofola ʻae ʻOtua.
6Ke ke enginaki ki he kau talavou foki ke loto fakapotopoto.
7Ke ke fakahā koe ʻi he meʻa kotoa pē ko e fakaʻilonga ʻoe ngaue lelei: ʻi he akonaki ke hā ʻae taʻehala, mo e anga fakamotuʻa, mo e moʻoni,
8Mo e lea haohaoa, ʻaia ʻe ʻikai faʻa talia, koeʻuhi ke mā ai ia ʻaia ʻoku kau kehe, pea ne taʻemaʻu ha meʻa ke ne lauʻikovi ai ʻakitautolu.
9Ke talangofua ʻae kau tamaioʻeiki ki honau ngaahi ʻeiki, pea ke fai kotoa pē ko honau fakafiemālie lelei; kaeʻoua naʻa fakatoutala;
10‌ʻOua naʻa kaihaʻa, kae fakahā atu ʻae angatotonu lelei kotoa pē; koeʻuhi ke nau fakaongolelei ʻae akonaki ʻoe ʻOtua, ko hotau Fakamoʻui, ʻi he meʻa kotoa pē.
11He ko e ʻaloʻofa ʻae ʻOtua, ʻaia ʻoku ne ʻomi ʻae fakamoʻui ki he kakai kotoa pē, kuo hā mai ia,
12‌ʻO ne akonekina ʻakitautolu, ke siʻaki ʻae anga taʻefakaʻotua mo e ngaahi holi fakamaama, ka tau moʻui anga fakapotopoto, mo māʻoniʻoni, mo angafakaʻotua, ʻi he māmani;
13‌ʻO tatali ki he ʻamanaki fakamonūʻia ko ia, mo e fakahā ʻi he nāunau ʻoe ʻOtua lahi, ko hotau Fakamoʻui ko Sisu Kalaisi;
14‌ʻAia naʻa ne foaki ʻe ia ia koeʻuhi ko kitautolu, koeʻuhi ke ne huhuʻi ʻakitautolu mei he hia kotoa pē, pea fakamāʻoniʻoni ha kakai lelei lahi maʻana, ʻoku fai velenga ʻae ngaahi ngaue lelei.
15Ako ʻaki ʻae ngaahi meʻa ni, mo enginaki, mo valoki ʻi he mālohi kotoa pē. ʻOua naʻa manukiʻi koe ʻe ha taha.