Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - Titi

Titi 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Fɔ̃́ nni mbɛ̀ tiè nyitié nsɑ̀ɑ̀yì Kuyie nkpɛyi.
2Nɑ́kɛ́ bɛdɑkótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nnɔ nkɛ pĩĩ mbɛmɑ́ɑ̀, kɛ tú bɛnìtìbɛ̀ mɔ́mmɔmbɛ, kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ mbɛ̀ dé. Kɛ̀ bɛ̀ ntɑ̃́ Kuyie nweti weti, kɛ́ndɔ́ bɛ kɔbɛ tɔbɛ̀, kɛ mɔkɛ mɛminnímɛ̀.
3A nɑ́kɛ́ bɛpokótíbɛ̀ kɛ̀ bɛ borimɛ nwenni, kɛ̀ bɛ̀ bɑ́ nnɑ́ɑntɛ bɛtɔbɛ̀ kpɛ́í mbɛ̀ bɑ́ ntú tinɑɑyɑ̃̀ɑ̃̀tì. Bɛ̀ nduɔ̀ nyitié nsɑ̀ɑ̀yì
4bɛnitipobɛ́mbɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ ndɔ́ bɛ dɑɑbɛ̀ nɛ̀ bɛ bí,
5kɛ́ntú bɛnitiposɑ̀ɑ̀bɛ̀ kɛ́nwetí bɛ dɑɑbɛ̀, kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ mbɛmɑ́ɑ̀, kɛ pĩ́ mmucɛ̃tɔ̃mmú mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ bɛ yɛ̀mmɛ̀ wenni, kɛ̀ bɛ̀ yìé mbɛ dɑɑbɛ̀ kpɛti kɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ bɑ́ nte kòò mɔù senkɛ̀rì Kuyie nnɑ́ɑǹtì.
6A ntiè mbɛbɛ́mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nciì, kɛ́nnɔ nkɛ pĩĩ mbɛmɑ́ɑ̀ dɛmɔu miɛkɛ.
7Fɔ̃́ nhɑ mɔ́mmuɔ nkɑ̀ɑ borimɛ nwenni, kɑ̀ɑ mbɛ̀ tiè nyitié nsɑ̀ɑ̀yì, ìì tu imɔ́mmɔnyi.
8A tié nni ndò mpɑ́íí kɛ̀ ti kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ɛ mɔ́ntɛ́ bɛ̀ bo ti wɑ́tí tì, kɛ̀ ifɛii bɛ̀ pĩ.
9A tié ntidɑɑtì kɛ̀ tì nyíé nti yɛmbɛ̀ kpɛti, kɛ́ndɔɔri bɛ̀ dɔ́mɛ̀, bɛ̀ níí bɑ́ɑ́ tì bɛ́innɛ̀ kɛ̀ tìi bɑɑo.
10Tì bɑ́ mbɛ̀ yuuku, tì ndɔɔri mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ ti borimɛ nwenni. Kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ ndé Kuyie nkùù dɛɛrí, kù ti duɔ́ ntìì nɑ́ɑǹtì.
11Kuyie ndɔ̀ɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dɔ́ kɛ́ ti dɛɛtɛ́mu kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ɛ kù bɑntɛ́.
12Kù dɔ́ ti yóu mɛyɛi mmɛ nɛ̀ kutenkù kó mɛyɛ̀mmɛ̀, kɛ̀ ti borimɛ nwenni kɛ̀ tí nnɔ nkɛ pĩĩ ntimɑ́ɑ̀, kɛ dɔɔri Kuyie ndɔ́mɛ̀,
13kɛ́nkémmúnɛ̀ diyiè diɛrì ti bɑɑ dì. Dɛ kó diyiè Kuyie ndiɛkù, ti Yiɛ̀ nYesu Kirisi odɛɛtíwè bo feítɛ́ní dì nɛ̀ tikpetì.
14Ò duɔ́ nhomɑ́ɑ̀ ndi kɛ̀ bɛ̀ ò kùɔ ti yɛi nkpɛ́í, kòò ti dɛɛtɛ́, kɛ ti wénkùnnɛ, kɛ̀ ti tú o kɔbɛ, kɛ dɔ́ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ mɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri.
15A dò nkɛ́ ntì mbɛ̀ tiè nnɛ̀ muwɛ̃rímú kɛ nyɑ́úkùnko bɛ kɔ̃̀ntì, kɛ̀ bɛ̀ ndɔɔri ti yɛ̃ mmù, Kuyie nkuù dɑ duɔ́ ndɛ kó mutɔ̃mmú, bɑ́ɑ́ yie nkòò mɔùu senkɛ̀rì ɑ tié.