Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Tito

Tito 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1N tan Pɔli nan ito sɛbɛxi naxan findixi Alaa walikɛɛn na, e nun Yesu a Muxu Sugandixina xɛrana alogo a muxu sugandixine xa dɛnkɛlɛya, e ɲɔndin kolon, e lu Ala kolonni.
2Na dɛnkɛlɛyaan nun na ɲɔndin fataxi habadan nii rakisin sɔtɔn yigin nan na, Ala en tuli sa naxan na xabu waxatine fɔlɔni, Ala naxan mi nɔɛ wulen falɛ.
3A bata a falan makɛnɛn a waxatini kawandin xɔn ma a naxan taxu n na Alaa yamarin xɔn ma, en nakisimana.
4N ni ito sɛbɛxi Tito nan ma, n ma diin yɛtɛna en ma dɛnkɛlɛyani. Fafe Ala nun Yesu Alaa Muxu Sugandixina en nakisimaan xa hinanna nun bɔɲɛ xunbenla fi i ma.
5N bata i lu Kirɛti yamanani alogo feen naxan yitɔn daxi luxi, i xa na yɛba, i yi dɛnkɛlɛya yamaan fonne dɔxɔ taan birin yi fata n ma yamarine ra.
6Dɛnkɛlɛya yamaan fonne xa findi muxune ra fɛ mi naxanye ra, ɲaxalan keden kanne, e diine dɛnkɛlɛyaxi, muxune nama e diine yatɛ yɛtɛ suxutarene ra hanma xurutarene.
7Dɛnkɛlɛya yamaan xunmatoon xa findi muxun na fɛ mi naxan na, amasɔtɔ Alaa wanla taxuxi a tan nan na, a nama findi yɛtɛ yigboon na, hanma bɔɲɛ maxɔlɔna, hanma dɔlɔ minna, hanma naxan bɔɲɛn mafura tɛ, hanma gbeti xɔnxɔnna tinxintareyani.
8Koni a xa xɔɲɛne yisuxu ki faɲi, fe faɲin xa rafan a ma, a xuruxi, a tinxin, a sariɲan, a yɛtɛ suxi.
9A xa a sɔbɛ so ɲɔndin falan ma alo a xaranxi a ma kii naxan yi, alogo a xa nɔ bonne ralimaniyɛ xaran kɛndɛni, a yi fe matandine tantanna yita e ra.
10Muxu wuyaxi na, a gbengbenna Yahudiya dɛnkɛlɛya muxun naxanye banxulanyaan falan tima, naxanye findixi murutɛdene ra naxanye fala fuune tima, e bodene rakunfa.
11I xa ne dɛɛne suxu, amasɔtɔ denbaya kalane nan ne ra, fata e xaranne ra naxanye mi daxa, e na ligama yagitareyaan nin nafulu feen na.
12E yɛtɛɛn kon kaa nabina nde nan a fala, a naxa, “Wule falan nan Kirɛti kaane ra waxatin birin, alo sube xaɲɛne, fudi ɲaxinten salayaxine.”
13Ɲɔndin nan na falan na. Nanara, e sɔnna fala e xa kati alogo e xa dɛnkɛlɛya kɛndɛn sɔtɔ,
14e yi ba e tuli matiyɛ Yahudiyane taline ra, e nun yamarin naxanye fata na muxune ra naxanye e mɛxi ɲɔndin na.
15Seen birin sariɲan muxu sariɲanxine yii, koni sese mi sariɲan muxu xɔsixine nun dɛnkɛlɛyatarene yii. E xaxinla nun e sɔndɔmɛn birin xɔsixi.
16Ne a falama nɛn a e Ala kolon, koni e e mɛxi Ala ra e kɛwanle yi. E haramuxi, e mi fala suxɛ, e mi nɔɛ wali faɲi yo rabɛ.