Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Tito

Tito 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Apan ikaw, isulti unsa ang nahiuyon sa matinud-anon nga pagpanudlo.
2Ang mga tigulang nga lalaki kinahanglan adunay pagpugong sa kaugalingon, maligdong, mabination, insakto sa pagtuo, sa gugma, ug sa pagkamalahutayon.
3Ang mga tigulang nga babaye sa samang paagi kinahanglan mopakita kanunay sa ilang mga kaugalingon ingon nga angay tahuron, dili tabian. Kinahanglan dili sila magpaulipon sa sobra nga bino. Kinahanglan itudlo nila unsa ang maayo
4aron sa pagbansay sa mga batan-on nga mga kababayen-an sa maalamon nga paghigugma sa ilang kaugalingon nga mga bana ug mga anak.
5Kinahanglan ila silang bansayon nga mahimong maalamon, putli, maayo nga moatiman sa panimalay, ug matinumanon sa ilang kaugalingon nga mga bana. Kinahanglan nga buhaton nila kining mga butanga aron ang pulong sa Dios dili matamay.
6Sa samang paagi, dasiga ang mga batan-on nga lalaki nga magmaalamon.
7Sa tanan nga paagi ipakita ang imong kaugalingon ingon nga maayong sumbanan sa maayong mga buhat; ug sa dihang ikaw manudlo, ipakita ang pagkamatarong ug pagkamaligdong.
8Isulti ang mga pulong nga maayo ug walay ikasaway, aron nga si bisan kinsa nga mosupak maulawan, tungod kay wala siya'y daotan nga ikasulti mahitungod kanato.
9Ang mga ulipon kinahanglan motuman sa ilang mga agalon sa tanang mga butang. Kinahanglan sila mopahimuot kanila ug dili makiglalis uban kanila.
10Dili sila angay manghilabot. Hinuon, kinahanglan ilang ipakita ang maayong pagtuo, aron nga sa matag paagi ilang madayeg ang atong pagtulon-an mahitungod sa Dios nga atong manluluwas.
11Tungod kay ang grasya sa Dios gipakita man sa tanang mga tawo. Kini mobansay kanato sa pagdumili sa dili pagkadiosnon ug sa kalibotanon nga mga pagbati.
12Kini mobansay kanato sa pagpuyo nga maalamon, pagkamatarong, ug sa diosnon nga mga paagi niining panahona
13samtang kita nagahulat sa unahan aron modawat sa atong mahimayaon nga paglaom, ang pagpadayag sa himaya sa atong bantugang Dios ug Manluluwas nga si Cristo Jesus.
14Si Jesus naghatag sa iyang kaugalingon alang kanato aron sa pagtubos kanato gikan sa tanan nga pagkamalapason sa balaod ug sa paghimo nga putli, alang sa iyang kaugalingon, ang pinasahi nga mga katawhan nga madasigon sa pagbuhat sa maayong mga binuhatan.
15Isulti ug idasig kining mga butanga. Ihatag ang pagbadlong uban sa tanan nga katungod. Ayaw itugot nga dunay usa nga mosalikway kanimo.